Kha c? b?n 523

"Ph??ng php lu?n sng t?o v ??i m?i (TRIZ m? r?ng)"

Khai gi?ng: th? t?, 12/05/2021

Gi? h?c: 17g30 - 21g00

Ngy h?c: t?i th? hai, t?i th? t? v t?i th? su

Th?i gian h?c: 1 thng

H?c ph hi?n nay: 1.200.000 ??ng (bao g?m c? ti li?u h?c t?p).

Chiu sinh t?t c? m?i ng??i c trnh ?? v?n ha l?p 12 tr? ln, khng phn bi?t tu?i, ngh? nghi?p chuyn mn, ch?c v?...

?i?n tho?i:(028) 38301743

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

?? bi?t cc ch l?i c?a mn h?c, b?m vo ?y

Ch??ng trnh h?c b?m vo ?y

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

Bo t??ng m?i nh?t

BTSK s? 1/2017 (73) ra thng 3 n?m 2017

Ton b?

+ Tin TSK - Tin th? gi?i

+ Th? gi?i t? gc nhn sng t?o: 10 pht minh "khng t??ng" c?a Nicola Tesla

+ ?a d?ng: Bn trong trung tm d? li?u c?a Facebook

+ S?n ph?m sng t?o

...L do em quy?t ??nh ghi danh theo h?c l?p "Ph??ng php lu?n sng t?o" l theo l?i khuyn c?a m? em c?u h?c vin kha "Ph??ng php lu?n sng t?o", ng??i ? ph?n no thay ??i ???c cu?c s?ng c?a mnh theo chi?u h??ng tch c?c nh? nh?ng bi h?c t? "Ph??ng php lu?n sng t?o".

M? em l m?t n?i tr? kim kinh doanh nh? t?i gia. Hng ngy m? em ph?i cng ?ng m?t kh?i l??ng l?n cng vi?c trong gia ?nh v gp ph?n t?ng thu nh?p gia ?nh nh? cng vi?c bun bn. ?i?u lm em ng?c nhin l m?c d lm vi?c nhi?u, m? em v?n s?p x?p ???c th?i gian ch?m sc b?n thn, tham gia cc t? ch?c v c cu?c s?ng tinh th?n phong ph. ? l l?n ??u tin em ???c bi?t v? "Ph??ng php lu?n sng t?o" khi m? em tr? l?i m? c th? hon thnh m?i vi?c hi?u qu? l nh? l?p h?c ?y. ??i v?i m?, cch p d?ng bi h?c khng ln t?i t?m sng t?o sng ch? nh?ng m? v?n d?ng bi h?c vo cu?c s?ng thi?t th?c c?a mnh. Ngoi ra, ??i v?i cng vi?c kinh doanh d khng l?n nh?ng c?ng ?i h?i m? ph?i ra nhi?u quy?t ??nh, m? em b?o c?m th?y t? tin h?n sau khi h?c "Ph??ng php lu?n sng t?o" v gi? ?y m? ? bi?t cch ti?p c?n v gi?i quy?t v?n ?? m?t cch su st v hi?u qu?.

T? nh?ng k?t qu? c?a mn h?c em ? th?y ???c t? cu?c s?ng c?a m? em, em quy?t ??nh ??ng k theo h?c "Ph??ng php lu?n sng t?o".

 

...Em ? v ?ang lm vi?c t?i m?t b?nh vi?n, th?i gian c?ng kh "d?y". Ngnh y c?a chng em mu?n pht tri?n chuyn mn khng th? khng ni ??n cng tc nghin c?u khoa h?c v sng t?o; g?n g?i h?n, c? th? h?n l cc ?? ti nghin c?u khoa h?c c?a cc c?p. B?n thn em t? tr??c ??n nay g?n nh? ch?a c m?t ?? ti no "cho ra h?n". Chnh v th? em lun c?m th?y n?ng n? trong cng tc ny.

Cng phng lm vi?c v?i em tr??c ?y c m?t nhn vin r?t say m cng tc nghin c?u khoa h?c, ?? ti no c?a b?n ?y c?ng b?o v? thnh cng, th?m ch cn tham gia m?t s? ?? ti trn m?ng c?a m?t s? n??c M?, c, Thi Lan..., ??u ???c cc n??c ?nh gi cao v m?i sang cc n??c ?y ?? ti?p t?c h?p tc v nng c?p ?? ti... Th?t l tuy?t v?i. Em xem b?n ?y nh? l m?t th?n t??ng trong cng tc nghin c?u v sng t?o. Em h?i sao m b?n ?y gi?i th?. B?n ?y khuyn em m?t cu r?t ??n gi?n: "Bc Nguy?t ?i, bc ?i h?c ph??ng php lu?n sng t?o ?i, hay l?m, n gip bc trong cng tc ny nhi?u l?m. Mnh h?c ?i, h?c l?i 2, 3 l?n r?i ?; sau ngy tham d? l?p h?c mnh nh? m?t ng??i khc v?y. th?y m?i vi?c ??u thu?n l?i h?n. Ch??ng trnh d?y hay l?m, gip ch cho mnh nhi?u l?m". L?i khuyn th?t h?p d?n! Ph?i chi b?n ni s?m h?n th t?t bi?t m?y. Th? l em xin gim ??c cho 5 b?n tham gia l?p h?c, trong ? c em nh?ng cu?i cng ch? c 3 chng em ?i h?c thi (BS. Thanh, BS. Nhung v em).

 

...Khi nh?n tin nh?n c?a con ti ?ang h?c t?i Singapore qua ?i?n tho?i: "Ba, m? nn h?c l?p ph??ng php lu?n sng t?o (PPLST) do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin t? ch?c d?y", ti suy ngh? t?i sao con mnh l?i khuyn mnh nn ?i h?c l?p ny nh?? T? tr??c ??n gi?, n c bao gi? b?o mnh h?c ny n? ?u. Ti c?ng ch?ng h?i l?i n m c? ??n Tr??ng tham kh?o ch??ng trnh, suy ngh? v ??ng k h?c (cn t?i sao con ti bi?t, ti c?ng ch?ng h?i n lun).

Sau khi hon thnh "nh?p mn" v k?t thc, qu? th?t ti th?y h?i ti?c v mnh nh?p mn ny h?i ch?m v c?ng ti?c r?ng: sao mn PPLST l?i t nghe ni ??n, t ???c ph? bi?n... B?i l? ?y l m?t mn h?c theo ti th m?i ng??i ??u ph?i h?c v c?ng d? h?c (v khng ph?i ?i h?i trnh ?? cao g c?) ?? trang b? su?t c? cu?c ??i cho mnh nh?m gi?i quy?t "chu?i cc v?n ??" v "chu?i cc quy?t ??nh c?n ph?i ra". T?t nhin, t ra th c?ng trnh ???c nh?ng sai st khng ?ng ph?i sai st ??i v?i nh?ng ng??i d? nh? ti.

L?p h?c th ? mn kha nh?ng n lun ??ng l?i trong ti. PPLST ngh?a l n lm ti c ci g ? lun ngh? ng?i v? n, c ci g ? b?t ti ph?i s?p x?p l?i cho ng?n n?p, c ci g ? nhn m?t s? vi?c c?ng ph?i suy ngh?, nghe m?t cu chuy?n, ??c m?t bi bo c?ng ph?i ngh? ng?i "T?i sao?" v t?t nhin c?ng t? mnh "tr? l?i". ? chnh l ci "m?i", c?ng chnh l ci ti b??c ??u c thu ho?ch v tin r?ng trong t??ng lai, ti s? g?t hi ???c b?i ? c PPLST.

 

Tr??c khi h?c PPLST, s? sng t?o l g, n n?m ? ?u th em ch?ng h? hay bi?t. Ch? bi?t r?ng c? nh? cho ???c nhi?u, nh? cho ???c lu v ???c mau l lm ???c m?i vi?c, l ti gi?i. M?t suy ngh? m ??n by gi? em m?i bi?t l sai l?m. Cn tr??c ?, ??y nh? l m?t ph??ng php lm vi?c, gi?i quy?t v?n ?? c?a em.

Khi k?t thc bu?i h?c PPLST ??u tin, em h?nh phc, vui s??ng nh? th? m?t ng??i ?ang chy kht ?i trn sa m?c ???c b?t g?p dng su?i mt trong v?y. Khng ng? s? sng t?o t? tr??c ??n gi? mnh c? t??ng l s? di?u k? b?m sinh th nay n l?i g?n g?i, thn thi?n ??n th?. Th ra ai c?ng c th? sng t?o ???c c? v m?i ng??i ??u ch?a ??ng m?t ngu?n t??ng c?c k? phong ph v v t?n m khng h? hay bi?t.

N?u cc th?y h?i cc h?c vin l sau kha h?c PPLST, cc h?c vin c?m nh?n th?y mn h?c nh? th? no th em s? khng ng?n ng?i m tr? l?i ngay r?ng: M?t mn h?c tuy?t v?i!. B?i l? mn h?c PPLST ? cho em m?t c?m xc ng??i nh?t. Ch?a bao gi? em l?i ???c h?c m?t mn h?c m em c?m th?y: t? tin, l?c quan, yu ??i v yu cu?c s?ng ??n th?.

Tr? l?i cho cu h?i Em thu ???c nh?ng g m?i v ch l?i? th em ni r?ng: M?i ??n 99%, cn ch l?i th khng sao k? h?t. H?u nh? cc m?c no trong cu?n sch vng ??u l m?i ??i v?i em. Tuy c ci khng m?i v? n?i dung, ch?ng h?n nh? ba quy lu?t c?a php bi?n ch?ng, nh?ng n l?i m?i v? hnh th?c ti?p c?n, th? hi?n v p d?ng. Cn v? tnh ch l?i, m?c d khng ph?i n?i dung no h?c ???c em ??u v?n d?ng ???c h?t c? (nhi?u khi n kh v?n d?ng qu!) nh?ng ??i v?i m?t s? m?c th em ? v?n d?ng ???c v ? ?em l?i nh?ng k?t qu? ngay t?c kh?c trong nhi?u v?n ??, nhi?u cng vi?c khc nhau.

V sau ?y em xin li?t k m?t s? nh?ng k?t qu? m?i v ch l?i c?a em:

 • N?u tr??c ?y m?c ?ch h?c t?p c?a em l ?i?m s? th by gi? l h??ng ??n s? sng t?o, t? ? em c?m th?y nh? nhng h?n, yu cu?c s?ng h?n.
 • N?u tr??c ?y ng??i ta ni x?u em l em hay t?c gi?n, th ght th by gi? em ? bnh t?nh v t?nh to h?n, t? ? em c?m th?y nh? nhng ??u c, m xem xt c ?ng khng ?? s?a sai (v nh? c t? duy h? th?ng).
 • N?u tr??c ?y em hay ch?i v?i nh?ng ng??i b?n h?p tnh mnh thi v xa l? v?i nh?ng ng??i m mnh c c c?m th by gi? em ? ha ??ng, vui v? v?i m?i ng??i h?n, t? ? em ???c m?i ng??i yu qu em h?n, c ???c nhi?u s? gip ?? h?n (v nh? c t? duy h? th?ng).
 • N?u tr??c ?y em khng quen v?i vi?c tm t?t, minh h?a b?ng hnh v?, bi?u ?? th by gi? em ? kh quen v thch th v?i vi?c lm ny, t? ? em nh? ???c lu h?n, hi?u v?n ?? d? dng h?n (v nh? c TRIZ).
 • N?u tr??c ?y (n?u c) em lun ?i h?i mnh sng t?o th ch? bi?t c sng t?o trong chuyn mn thi, th by gi? s? sng t?o ? m? r?ng ra khng bin gi?i, v g?n g?i nh?t l nh?ng v?n ?? st s??n nh?: s?p x?p d?ng c? h?c t?p, t? ch?c th?i gian, cng vi?c trong ngy, th?c hi?n cc m?i quan h? b?n b, trong gia ?nh K?t qu? l s? tho?i mi, vui v? trong cu?c s?ng t?ng ln v mnh cng t? tin h?n (v nh? c khi ni?m sng t?o).
 • N?u tr??c ?y em t khi ngh? ??n chuy?n d? phng th by gi? em ? th?n tr?ng d? phng t?t h?n, c? th? l trong vi?c s?p x?p th?i gian, cng vi?c, chu?n b? thi c? (v nh? hi?u cc th? thu?t).
 • N?u tr??c ?y em ch?ng bi?t k? chuy?n vui, c c khi hi g c? th by gi? em ? c? g?ng t?p luy?n n r?i, b??c ??u lm kh t?t, t? ? cu?c s?ng thm vui v?, b?n b thm thn thi?n, nhi?u ng??i thch mnh h?n (v nh? hi?u ???c qui lu?t c?a cc m?u chuy?n vui c??i).
 • N?u tr??c ?y em g?p v?n ?? g th ph?n l?n l em ch? c hi?u theo m?t chi?u, c? d?a vo tr nh? c?a mnh l chnh, hi?m khi phn tch k? cng, nh?ng by gi? th em ? lm quen ???c v?i vi?c gi?i quy?t v?n ?? v ra quy?t ??nh theo m?u TRIZ, k?t qu? l gi?i quy?t ???c v?n ?? v?i l?i gi?i t?t nh?t c th?.

C? th? l v?n ?? sau

Ti?p theo anh N.T.H k? v? vi?c gi?i quy?t v?n ?? g?p trong ?? ti nghin c?u khoa h?c c?a sinh vin ngnh cng ngh? sinh h?c.

V cn c r?t nhi?u nh?ng v?n ?? khc em c?ng gi?i quy?t theo ki?u TRIZ v ??u cho k?t qu? t?t. M?i khi gi?i quy?t xong m?t v?n ?? no ? l em s??ng r?n ln. Th?t l khng c t? ng? no di?n t? cho h?t ci c?m xc thnh cng c?a s? sng t?o. Tuy s? thnh cng ?y l ch?a nhi?u v ch?a c g l v? ??i c? nh?ng ? l nh?ng ni?m c? v?, ??ng vin tinh th?n em r?t l?n. Ch?a bao gi? em l?i t? tin ? chnh mnh ??n nh? v?y.

 

H?c mn ny em c?m th?y th v?. C?c k? th v?!

Em th?c th? c?m th?y m?t ngy ??n l?p l m?t ngy h?i - mi ??n n?m th? III m?i th?y ???c! Nh?t l sau nh?ng l?n ?i h?c v?, ng?i h?c bi v suy ngh? l?i nh?ng g ? nh?n ???c ? l?p c?m th?y th l?m! T? mnh rt ra ???c tri?t l sau m?i th? thu?t, t? mnh chim nghi?m b?n thn ?? th?y l? h?ng, t? mnh b? ra v thm vo hng lo?t ngn ng? m?i. T?t c? gip em t? tin h?n trong nh?ng gi?i php ??a ra khi g?p v?n ??.

 

B?n thn ti th?y khng c??ng ?i?u cht no n?u cho r?ng hi?u qu? mang l?i t? mn h?c ny khng th? ?em so snh v?i b?t k? m?t mn h?c no khc. Trong qu trnh h?c ti nh?n th?y suy ngh? c?a mnh d?n d?n tr? nn t? tin v nh?t l ch? ??ng h?n tr??c r?t nhi?u.

 

Ti b?t ??u v?i vi?c gi?i quy?t v?n ?? theo cch khc v nh?n th?y ? ??y nh?ng v?n ?? nh? d? gi?i quy?t h?n v ?i khi n cn g?i trong ti m?t s? t??ng r?t ??c ?o m ti ch?a t?ng c tr??c ?y.

V yu c?u c?a vi?c h?c, ti c r?t t th?i gian ? nh ?? lo cho gia ?nh. Tr??c ?y m?c d ti ? r?t c? g?ng nh?ng v?n khng tri ch?y, nh?ng sau ny ti b?t ??u s? d?ng cc th? thu?t trong 40 th? thu?t ?? s?p x?p v gi?i quy?t cng vi?c kh chu ton (l?m khi ti cn t? g?t ??u tn th??ng !)

 

?y l mn h?c m ?ng l? ra chng em ph?i ???c h?c tr??c b?t k? mn h?c no khc v n ch? ra ph??ng php gip h?c t?t cc mn khc.

 

Th?t kh k? h?t nh?ng g m Ph??ng php lu?n sng t?o KHKT mang l?i. M?c d em ch?a th?t s? n?m b?t h?t tinh th?n c?a n nh?ng b?n thn em ? th?y ???c r?t nhi?u l?i ch.

??c bi?t l trong bi t?p sng tc ki?n trc, nh? ph??ng php phn tch hnh thi (v c? ph??ng php ??i t??ng tiu ?i?m) em c ???c r?t nhi?u m?i v hay.

 

Ti ? nh?n th?y cch suy ngh? c?a mnh km hi?u qu? t? nhi?u n?m nay. Cng m?t v?n ??, ng??i ta suy ngh? r?t nhanh, cn mnh th ch?m ch?p, d d?m t?ng b??c v nh?t l cn mng lung, th?a thi, ch?ng ?n nh?p vo bi ton. Ti t?p trung suy ngh? r?t km v hay b? d? cng vi?c n?a ch?ng ? ??n lc khng th? ch?u ??ng n?i, ph?i thay ??i, th? l ti ??ng k theo h?c Gi? ?y kha h?c ? g?n k?t thc, ti th?y mnh ? khc tr??c Ti ti?c cho mnh sao khng h?c mn ny t? s?m ?? mnh ph?i m?t bao nhiu l th?i gian.

 

T? bi h?c ??u tin ??n bi h?c cu?i cng, cc tri th?c em ghi nh?n ???c, ?a s? ??u r?t m?i m?, th v? v c?n thi?t.

Trong s? ?, c nh?ng tri th?c em c?m th?y tm ??c ho?c gy ?n t??ng m?nh cho em do tnh m?i v hi?u qu? cao c?a n. Ch?ng h?n:

 • Tnh : gip em t? hi?u mnh v con ng??i ni chung. ??c bi?t nh?ng bi h?c rt ra t? tnh r?t b? ch, r?t c?n thi?t trong tu d??ng b?n thn v x? th?.
 • 40 th? thu?t: em r?t tm ??c v?i cc th? thu?t gip cho rn luy?n tc phong lm vi?c v suy ngh?, ??c bi?t l cc nguyn t?c: phn nh?, gy ?ng su?t s? b?, th?c hi?n s? b?, d? phng, bi?n h?i thnh l?i, linh ??ng, tc ??ng theo chu k?, v??t nhanh, thay ??i mu s?c.

Em l gio vin c?p 3 (mn Ton) nn cc d? ??nh th?c hnh nh?ng ?i?u ? h?c s? ch? y?u t?p trung vo cng tc gi?ng d?y v ch? nhi?m.

 

Qua kha h?c, ch? c?n v?n d?ng 40 th? thu?t c? b?n, em ? c cch nhn r?t r rng, v?ng vng v? cc sng ch?, c?i ti?n, cc s?n ph?m m?i xu?t hi?n trn th? tr??ng, c th? ch? ngay nh?ng khuy?t ?i?m, thi?u st c?n c?i ti?n c?a m?t s?n ph?m m?i, v?a m?i xu?t hi?n, v ?on lun tnh tr?ng t??ng lai c?a chng.

S?p t?i, em s? mang tinh th?n c?a mn h?c ny ?? truy?n ??t cho h?c sinh nh?m nng cao hi?u qu? ?o t?o, gip h?c sinh n?m ???c ki?n th?c m?t cch ch? ??ng, h? th?ng h?n.

 

V em t? h?i, bao nhiu ng??i ? th? v sai hoi m khng tm ???c h??ng ?i ?ng? Cch ?i ?ng? T?i sao nh?ng ?i?u ny khng ???c d?y ? tr??ng ph? thng ?? gip ti?t ki?m bao nhiu th?i gian, cng s?c?

Em d?y v?n, vi?c pht tri?n tr t??ng t??ng l r?t c?n thi?t v cch t?t nh?t l khng d?p t?t cc t??ng xu?t pht t? nhu c?u ???c ?? c?a m?i ng??i. K?t qu? h?c sinh ti?p thu bi h?c d? h?n v nh?ng g t? chng pht hi?n s? kh?c su trong chng.

 

So v?i tr??c khi h?c mn PPLST-KHKT, ti ? bi?t ??nh h??ng h?n cho s? t? duy ??c l?p c?a mnh. Khng ph?i ch? trong cng vi?c m t? trong cu?c s?ng, ti ngh? mnh s? thnh cng n?u nh? ?ng d?ng c hi?u qu? nh?ng ?i?u ? h?c.

Tr? l?i nh?ng cu h?i c?a phng vin trong bu?i h?c cu?i cng, ti th?y phng vin v c? h?c vin ??u h??ng v? l?p tr?. ?i?u ny ti ??ng c? hai tay. Tuy nhin, ti cho r?ng s? th?t thi?u st n?u nh? ch? cho l?p tr? h?c m nh? m?t th?y gio l?n tu?i ? tr? l?i: ??c chi cc v? lnh ??o c?a ngnh gio d?c ???c h?c ci ny.

 

Ti ? t?ng ???c nghe ni ??n Ph??ng php lu?n sng t?o nh?ng ??n nay m?i c c? h?i ti?p c?n v?i kha h?c ny v ti th?t s? ng?c nhin v c c?m gic nh? l ch?a bao gi? h?c ???c ?i?u g c tc ??ng ??n b?n thn nhi?u ??n th?. L m?t gio vin gi?ng d?y cc mn x h?i nn th?t s? ti ? ngh? r?ng s? r?t kh p d?ng vo cng vi?c c?a mnh. Nh?ng nh?ng ?i?u h?c ???c trn kha h?c ny cho th?y ti ? sai hon ton. Nhi?u ?i?u c v? nh? ch? p d?ng ???c trong cc l?nh v?c k? thu?t l?i r?t c ch ngay c? trong gi?ng d?y nh?ng mn x h?i. M?i ki?n th?c m?i t? cc ??nh ngh?a, cc khi ni?m, cho ??n cc quy lu?t ??u mang l?i cho ti nh?ng g?i cho vi?c c?i thi?n ph??ng php v phong cch lm vi?c c?a mnh.

Nh?ng ?i?u m?i v th?t s? b? ch m ti ti?p thu ???c t? kha h?c ny l v cng nhi?u. Khng nh?ng trong cng tc m c? trong r?t nhi?u vi?c khc, ngay c? vi?c ??c bo hng ngy c?ng khng ch? ??n gi?n l ?? bi?t thng tin, m c? g?ng phn tch, tm ra v?n ??, tm hi?u nh?ng sai l?m v c? g?ng rt ra bi h?c t? nh?ng tnh hu?ng ?? d?n t?ng b??c rn luy?n thnh ng??i sng su?t.

 

K? t? khi ra tr??ng v lm cng tc gi?ng d?y, ti ? nhi?u l?n t? h?i: C?n ph?i ??c nh?ng lo?i sch g, nh?ng cu?n sch no ?? c th? nng cao ngh? nghi?p v ki?n th?c c?a b?n thn ? Th th?t, cho d?n tr??c khi h?c PPLST - KHKT ti v?n ch?a tr? l?i ???c cu h?i ny. Th?m ch ??t cu h?i ny cho cc v? gio s? h??ng d?n c?ng khng nh?n ???c cu tr? l?i th?a mn. V by gi?, ti cho r?ng mnh ? tm ???c cu tr? l?i khi ? h?c xong kha s? c?p PPLST - KHKT.

 

B? mn ny ? gip chng ti b??c ??u nh?n ra ???c nh?ng tc h?i c?a l?i suy ngh? khng c ??nh h??ng, theo thi quen g?p ch?ng hay ch? (th? v sai). Tai h?i h?n n?a chng ti l nh?ng ng??i d?y cho sinh vin. Chng ti ku g?i sinh vin (c?ng nh? tr??c ?y ng??i ta ? ku g?i chng ti): Hy sng t?o ?i ! Nh?ng lm th? no ?? sng t?o ? Th?t l ng? ng?n thay khi ta ni, ta ku g?i m ch?ng hi?u th?c ch?t n l ci g c?.

Ni h?n ra l mn h?c ny c?n cho t?t th?y m?i ng??i. Theo chng ti nn xa m cho t?t c? nh?ng ai ?ang lm vi?c ?? gip h? t?ng b??c ?i?u ch?nh l?i cng vi?c c?a mnh cho h?p l.

 

Mn khoa h?c Ph??ng php lu?n sng t?o KHKT ? gip chng ta kh?c ph?c thi quen, kinh nghi?m v tr? v? b?n ch?t sng t?o v?n c c?a con ng??i.

Ti gi?ng tri?t h?c bi?n ch?ng cho sinh vin. Ti ngh? lm sao k?t h?p vi?c gi?ng d?y cc nguyn l, cc qui lu?t c?a Php bi?n ch?ng duy v?t v?i cc ph??ng php v cc th? thu?t c?a Ph??ng php lu?n sng t?o KHKT, th ch?c r?ng bi gi?ng s? h?p d?n h?n. Sinh vin s? h?ng th h?c t?p h?n ??i v?i mn Tri?t h?c. V mn Tri?t h?c, v th? c?ng s? thi?t th?c h?n.

Ti r?t mu?n ? Tr??ng ??i h?c t?ng h?p H N?i c d?y mn h?c ny cho sinh vin.

 

Gia ?nh ti c 4 ng??i theo h?c cc kha h?c PPLST do trung tm t? ch?c (ti l ng??i cu?i cng) v ti c?m th?y ti?c hi h?i v ? khng ti?p c?n s?m mn ny. Ti c? tr?n tr? gi nh? gi nh?

Theo ti, mn h?c ny v cng c?n thi?t, c?n ph?i pht tri?n trong x h?i ta. N khng ch? c gi tr? trong gi?i quy?t v?n ?? chuyn mn: gip kinh doanh c l?i, ???c tr?ng d?ng v hon thnh t?t nhi?m v? m n cn gip gi?i quy?t v?n ?? x h?i, gip con ng??i xch l?i g?n nhau h?n. T?t c? m?i ng??i ??u c?n thi?t ph?i h?c mn ny (trn c? s? ? c nh?ng ki?n th?c c? b?n).

 

N.T.M.D (th? may)

Tr??c khi ??n v?i l?p PPLST, ti v?n l ng??i bi quan, nht nht,v ? t? lu vc t? pht tri?n m?nh trong suy ngh? c?a ti.

Ngh? nghi?p c?a ti nghe ra ch?ng c v? g l khoa h?c k? thu?t. Tuy v?y ti c?ng p d?ng ???c nhi?u cho ngh? c?a mnh. Qua m?t s? th? thu?t ti c th? v? ra ???c r?t nhi?u ki?u o m?i l? v t? ? rt ra nh?ng ki?u r?t ?ng . Trong t??ng lai, m?c d?u ti khng ph?i l nh sng t?o mode, ti v?n c th? tr? thnh m?t ch? hi?u may c uy tn ch?ng h?n. Ho?c trong cc thao tc khi lm vi?c, ti c ch??ng trnh h?n hoi t? A ??n Z, c? g?ng lo?i b? nh?ng ??ng tc th?a ?? ti?t ki?m th?i gian.

Sau ny ti s? cho con mnh ??n v?i l?p h?c PPLST s?m h?n, vo ?? tu?i m tr c chng ?ang pht tri?n t?t ch?ng h?n. Ti ti?c r?ng mnh ??n v?i l?p ny qu tr?. Ph?i chi ti ??n v?i l?p lc m?i h?c xong c?p 3 th c l? ngh? nghi?p c?a ti ? khc.

 

B??c ??u p d?ng m?t s? t? h?p cc th? thu?t trong l?nh v?c kinh doanh, em ? th?y ngay ???c k?t qu? trong vi?c mua v bn, gi?i quy?t ???c hng t?n ??ng, th?y ???c ngay hi?u qu? sau khi p d?ng nh?ng th? thu?t ? h?c.

Ngay c? trong gia ?nh, trong vi?c ch?m sc gia ?nh v con ci th vi?c p d?ng nh?ng th? thu?t l c? m?t ngh? thu?t trong lnh v?c nui v d?y d? con.

 

Tr??c ?y ti h?u nh? khng c m?t cht ??nh h??ng cho nh?ng suy ngh? c?a mnh. Th??ng ch? l nh?ng suy ngh? theo qun tnh, t? nh?ng ci quen thu?c nh?t, r?i th? d?n t?i ci ch?a bi?t Ph?i ni nh?ng bu?i theo l?p l nh?ng l?n ti r?t thch th. M?i bi gi?ng nh? nh?ng cha kha m? nh?ng h?c m?i trong c ti. Ti ? b? c? nh?ng d? tnh khc ?? dnh bu?i sng ch? nh?t ??n l?p Trong cng tc s?n xu?t hng ngy, nh? p d?ng ph??ng php no cng v b?ng Cc nguyn t?c c? b?n kh?c ph?c cc mu thu?n k? thu?t ti ? pht huy ???c m?t sng ki?n c?i ti?n: c?i ti?n m?t my nng hng nh? b?m tay, ???c x nghi?p ?nh gi t?t. Trong ??i s?ng c?ng th?, v?i ph??ng php Cc cu h?i ki?m tra, ti ? gi?i quy?t d? dng cc v?n ?? t??ng r?i ren, hc ba Ban sng ki?n ? x nghi?p ti ch?a c, ti ?ang ngh? cch l?p ban ny. N?u ng??i ta c?ng bi?t nh?ng ph??ng php t? duy sng t?o, vi?c thnh l?p s? d? dng.

 

H.T.K (tin h?c)

Tr??c ?y ti c?ng ng?m t? ho v? kh? n?ng sng t?o c?a mnh ??i v?i nh?ng t?p th? nh? xung quanh mi tr??ng s?ng v lm vi?c c?a ti. Ti ???c tham gia vo l?p h?c Ph??ng php lu?n sng t?o khoa h?c k? thu?t. ?y l b??c ngo?t l?n cho s? t? duy c?a ti. Nhn l?i qu kh?, ti nh?n th?y s? suy ngh? c?a mnh tr??c ?y qu nh? b, nh?ng suy ngh? c?a mnh tr??c ?y qu t?m th??ng. C m?t ?i?u ch?c ch?n r?ng, n?u ti ???c h?c Ph??ng php lu?n cch ?y 9, 10 n?m th nh?ng vi?c ti ? lm tr??c kia s? hi?u qu? h?n nhi?u l?n!

 

Hng lo?t php th? v sai ? ???c p d?ng ? cng ty ti. Ph??ng php ny may m?n ch? p d?ng cho m?i lo?i hng nh?t ??nh. Khi c s?n ph?m m?i th ph?i lm l?i hng lo?t cc php th? v sai khc r?t m?t th?i gian, nguyn li?u v cng s?c ?? may m?n c ???c l?i gi?i m?i.

T? khi theo h?c PPLST kh? n?ng nhn nh?n v?n ?? c?a ti ti?n b? r r?t: bi?t nghe h?n, bi?t ti?p thu ki?n c?a ??ng nghi?p h?n. Nhi?u v?n ?? t??ng ch?ng nh? khng th? gi?i n?i ? ???c ti cng cc b?n ??ng nghi?p tho g? d?n d?n.

B?ng cch t?o cho cc ??ng nghi?p c?a ti khng kh lm vi?c tho?i mi v lun khuy?n khch nh?ng t??ng m?i c?a h? ch? khng ch? trch hay ph phn nh? tr??c ?y, cng vi?c c?a chng ti sun s? h?n nhi?u. Khi g?p v?n ?? chng ti th??ng h?p l?i v m?i ng??i cng nhau ??a ra t??ng. Ti ? t? ch?c ???c cho b? ph?n c?a ti lm vi?c theo nhm v hi?u qu? r?t kh? quan.

Ti ? v?n d?ng m?t s? trong 40 th? thu?t c?a PPLST vo cng vi?c c?a mnh v c k?t qu? t?t ?ang p d?ng trong cng ty ti.

 

B.N.K (LG Vina)

M?t trong nh?ng cng c? h?u ch ti ???c ti?p c?n trong n?m v?a qua l Six Sigma v TRIZ. N?m 2003, cng ty chng ti b?t ??u tri?n khai p d?ng cng c? Six Sigma do cng ty m? LG t?i Hn Qu?c h??ng d?n. Kha h?c ny ko di trong 5 ngy. Trong cng c? trn, s? sng t?o v pht t??ng c?c k? quan tr?ng, ??c bi?t ? giai ?o?n c?i ti?n (Improvement) (Six Sigma l chu trnh DMAIC: Define Measure Analyze Improve Control). V th?t may m?n, chng ti ???c chuyn gia dnh 1 ti?ng ?? gi?i thi?u v? cng c? TRIZ h? tr? vi?c pht t??ng (ph?n ny hon ton khng n?m trong cng c? Six Sigma). Do ch? ???c gi?i thi?u lm quen v? TRIZ 60 pht nh?ng chng ti th?y ?y l cng c? r?t quan tr?ng v khi ???c bi?t TRIZ c?ng ?ang ???c d?y t?i Vi?t Nam chng ti ??ng k h?c ngay.

Ngay khi ???c lm quen v?i ch??ng trnh gi?i bi ton rt g?n v 40 nguyn t?c ti ? th? p d?ng ?? gi?i bi ton nh? nh? sau:

?? thay cc bng ?n ???ng cao kho?ng 6m, nh my chng ti th??ng hay s? d?ng gin gio xy d?ng. Cc gin gio ny ???c x?p ch?ng ln nhau cho ??n ?? cao nh?t ??nh (th??ng l 5-6 t?ng). ?? thu?n l?i cho vi?c di chuy?n trnh tho l?p nhi?u l?n, 4 bnh xe ???c l?p d??i t?ng cu?i cng. Bnh xe thu?n ti?n cho vi?c di chuy?n gin gio nh?ng l?i khng v?ng, gy dao ??ng r?t l?n. Dao ??ng ny gy tm l lo s? cho nhn vin v?n hnh ? trn v nhi?u nhn vin t? ch?i lm vi?c trn cao (d kh? n?ng ? l khng th? x?y ra v ? ???c neo vo c?t ?i?n).

?? ??m b?o gin khng dao ??ng th th??ng ph?i tho bnh xe ra. Do ? th??ng nhn vin tho n?a gin (3 t?ng) ?? nng ln g?n bnh xe di chuy?n ??n n?i khc, sau ? tho bnh xe ra v ghp ti?p cc t?ng cn l?i. Ph??ng php ny t?n cng v r?t m?t th?i gian.

Sau khi bn b?c v?i anh em b?o tr v v?n d?ng PPLST, chng ti tm ra ngay mu thu?n chnh l: Ph?i c bnh xe ?? di chuy?n v ph?i khng c bnh xe ?? khng dao ??ng. Ngay l?p t?c chng ti p d?ng nguyn t?c 15 hay 34. Ch? thm m?t khung nh? v cc b? ph?n ph? n?a l cc ch?c n?ng ni trn ???c th?c hi?n hon h?o. M?c d chng ti ? g?p bi ton ny trong nhi?u n?m qua nh?ng v?n ch?a c l?i gi?i t?t. Nay chng ti ch? m?t 10 pht ?? sng t?o ra khung di chuy?n trn (v so v?i v?t ti?n thn hon ton khng c b? ph?n v ch?c n?ng trn). D tuy sng t?o ny ch? l b?c th?p nh?ng hi?u qu? c?a n v cng l?n v gip cng vi?c hon thnh nhanh chng (t?ng n?ng su?t) v thu?n l?i.

 

Th?a th?y,

Sau khi ???c h?c n?i th?y PPLST, em ? v?n d?ng v gi?i quy?t ???c nhi?u bi ton g?p trong th?c t?, xin bo l?i ?? th?y cng chung vui:

Ti?p theo, anh L.V.K k? l?i ba bi ton anh ? gi?i, trong ? phn tch, l gi?i m?t cch chi ti?t ? p d?ng PPLST nh? th? no. Cu?i cng anh k?t lu?n:

Trn ?y l 3 trong r?t nhi?u tr??ng h?p m em v?n p d?ng thnh cng hng ngy ?? gi?i cc bi ton k? thu?t.

Nt chung trong nh?ng l?n tm ra l?i gi?i l nh? n?m v?ng ARIZ, nhanh chng nhn r bi ton, xc ??nh ???c mu thu?n k? thu?t, mu thu?n v?t l, c??ng quy?t ??y cc mu thu?n c?a bi ton ??n t?t cng.

Em th?y dng ARIZ, t? duy c?a mnh (khi g?p cc bi ton k? thu?t) t?ng ln kho?ng 10 l?n, cn trong ??i s?ng hng ngy th mnh c?m th?y t? tin, tho?i mi h?n.

 

P.T.T.T (k? s? kinh t?)

Ti c?m th?y th?c s? thch th mn h?c ny. M?c d ti l m?t nh kinh t?, sau 13 n?m cng tc, ? c nh?ng bi vi?t ??ng trn sch v t?p ch, nh?ng c?m th?y mnh phn tch cc v?n ?? hon ton theo tr?c gic c?m tnh Nay ti ???c h?c mn ny, ti th?y mn h?c ? cung c?p cho ti ph??ng php lu?n ?? suy ngh?, xem xt m?t hi?n t??ng kinh t? x h?i no ? m?t cch r rng h?n, c l l? h?n v ??a ra ki?n ngh? xc ?ng h?n. Ti th?c s? tin r?ng, n?u ph??ng php lu?n ny ???c p d?ng vo cc mn khoa h?c x h?i, s? lm cho cc mn h?c v? khoa h?c x h?i h?p d?n h?n v nh?ng ng??i nghin c?u v? n c?ng s? c nhi?u t??ng m?i h?n, hay h?n.

 

Ngay sau khi h?c ???c n?a kha h?c ti ? b?t ??u p d?ng nh?ng ?i?u h?c ???c trong cng vi?c nghin c?u chuyn mn c?a mnh. C? th? l b?ng cc th? thu?t "ph?m ch?t c?c b?", "gy ?ng su?t s? b?" v "phn nh?", ti ? ??a ra ???c ph??ng php m?i trong vi?c nui tr?ng n?m r?m trn khay. ? l v?n ?? ??nh v? cc c?m qu? th? n?m trn b? m?t khay tr?ng, hay ni cch khc l c th? ?i?u khi?n ???c v? tr m?c c?a cc qu? th? n?m r?m. ?i?u ny ?p ?ng ???c vi?c c? gi?i ha trong ngnh nui tr?ng n?m v ?y c?ng l bi ton ti ? ??t ra t? lu nh?ng nay m?i c l?i gi?i. Ngoi ra, kch th??c c?a qu? by gi? c?ng ?i?u khi?n ???c trong qu trnh nui tr?ng ?? ph h?p v?i yu c?u c?a th? tr??ng. Th?i gian qua, ti ? ti?n hnh th nghi?m ?? ki?m tra nhi?u l?n v k?t qu? thu ???c t??ng ??i ?n ??nh.

Ti d? ??nh s? ti?p t?c v?n d?ng nh?ng ?i?u ? h?c ???c vo cng vi?c ??t v gi?i cc bi ton c? th? trong ngnh chuyn mn c?a mnh, sau ? ti?n ??n gi?i cc bi ton c?a cc ngnh khc.

 

?? p d?ng ki?n th?c c?a mn h?c ny, b??c ??u ti ? p d?ng trong l?nh v?c ngh? nghi?p c?a ti b?ng nh?ng th? thu?t ? h?c ???c, ti ? ??t ra m?t h? th?ng cc cu h?i ki?m tra ?? ti?p xc v?i cc thn ch? c?a ti ??n nh? ti b?o v? trong vi?c t? t?ng v gi?i quy?t v?n ?? b?ng nh?ng th? thu?t c? b?n m ti ???c trang b? trong kha h?c. Ti l?i c thm nh?ng suy ngh? m?i v tin t??ng r?ng s? ??t ???c k?t qu? t?t khi ti quy?t ??nh lm m?t vi?c g khc v?i cng vi?c th??ng ngy c?a ti l l?nh v?c x h?i.

 

?i?u c ch nh?t m qua l?p h?c ti ? thu ho?ch ???c ? l:

 • Cch suy ngh? theo t?ng b??c ?? gi?i quy?t v?n ?? trong tnh hu?ng.
 • L gi?i ???c m?t ph?n nh?ng g m tr??c ?y ti ? sng t?o m?t cch t? pht.
 • ??t ???c v?n ?? cho s? suy ngh? v? m?i lin h? gi?a sng t?o khoa h?c v sng tc ngh? thu?t (trong m?t ch?ng m?c nh?t ??nh, t nh?t c?ng trn l?nh v?c m? thu?t cng nghi?p).
 

Chnh mn h?c c?a th?y ? gip ti gi?i quy?t ???c m?t ph?n cc cu h?i trong ?? ti c?a ti m tr??c lc ?i h?c ti cn b?n kho?n ch?a c h??ng gi?i quy?t th?a ?ng Ti khng ngh? ch? sau m??i ngy mnh l?i c th? tr? nn KHOA H?C h?n trong cu?c s?ng v cng vi?c t?i m?c nh? v?y.

 

Trong khi h?c c lc ti c?m th?y h?i x?u h? v d sao mnh c?ng ra cng tc nhi?u n?m, l?i lm vi?c ? Trung tm Thng tin Qu?c gia m l?i khng bi?t ??n s? t?n t?i c?a mn h?c ny, m?t mn h?c r?t c ch cho cng tc qu?n l.

 

Nh?ng bi gi?ng (tuy th?i gian ng?n, mang tnh nh?p mn) ? cho thu ho?ch r?t phong ph v b? ch, c ngh?a ?ng d?ng r?t r. C th? k? ra nhi?u n?i dung trong t?ng ch??ng m?c, nh?ng ch? xin nu n?i dung l th nh?t: ? l nh?ng ph??ng php r?t khoa h?c, gip con ng??i v??t qua tnh tm l ?? v??n t?i s? di?u k? c?a sng t?o.

Nh?ng ph??ng php khoa h?c sng t?o ?i h?i s? v?n d?ng tch c?c c?a tr tu?, nh?ng r?t g?n g?i, ai c?ng c th? ?ng d?ng ty theo trnh ?? c?a mnh, l?nh v?c ho?t ??ng no c?ng d? dng tm th?y ti?ng ni chung. ??i v?i ??i th??ng, nh?ng ph??ng php ny c th? ?em l?i nh?ng l?i ch to l?n. C?n ph?i xy d?ng tm l v thi quen sng t?o cho t?t c? m?i ng??i. Mn h?c c?n ???c pht tri?n.

 

L m?t cn b? lm cng tc nghin c?u v qu?n l khoa h?c k? thu?t ? h?n 20 n?m nay. ??n hm nay, sau khi h?c xong Ph??ng php lu?n sng t?o, trn c? s? cc ki?n th?c thu nh?n ???c qua mn h?c, soi l?i c? qu trnh cng tc v?a r?i, ti t? nh?n th?y: th?c ch?t qu trnh lm khoa h?c v qu?n l c?a b?n thn trong th?i gian v?a qua ? b? ph??ng php th? v sai v tnh tm l chi ph?i nhi?u. Ph??ng php t? duy ?? ti?n hnh nghin c?u c?ng nh? ?? gi?i quy?t m?t s? cng vi?c khc, th??ng l theo m?t l?i mn, m?t l?i r?t thu?n ch? t khi ch t?i gi?i php b?t ng?, ng??c h?n v?i nh?ng t? duy thng th??ng, v v?y, m?t s? cch gi?i quy?t c l? ch?a th?c s? khch quan v ch?a ph?i l gi?i php t?t nh?t.

V?i cc ki?n th?c v?a thu nh?n ???c c?a mn Ph??ng php lu?n sng t?o, ch?c ch?n t? nay trong t? duy ?? gi?i quy?t cc cng vi?c hng ngy ? c? quan, ? x h?i, ti ? ???c b? sung thm cng c? m?i, gip cho qu trnh t? duy ??nh h??ng h?n, rt ng?n th?i gian h?n v ??ng tr??c m?t nhi?m v?, m?t v?n ?? s? c cch gi?i quy?t, gi?i php g?n v?i ci ?ng nh?t.

 

Cho ??n ngy hm nay, ti ?ang ph?i t? trch mnh ??n v?i mn h?c ny, hay ni m?t cch chnh xc l m?t ngnh khoa h?c ny ch?m ??n th?, m?c d n ?ang t?n t?i v pht tri?n ? Vi?t Nam trong su?t 22 n?m qua Khng nh? nh?ng kha h?c khc, kha h?c ny th?c s? thu ht li cu?n ti ngay t? nh?ng khi ni?m ban ??u Ti r?t m?ng khi ???c bi?t, th? gi?i c?ng m?i th?c s? b?t ??u b??c vo ngnh khoa h?c ny, trong ? c Vi?t Nam Th?i c? ??n v m?c tiu ? r m chng ta khng bi?t t?n d?ng th?i c? th th?t l m?t v?n ?? l?n c?a dn t?c

 

Lc ??u h?c mn ny, m?t ph?n ti mu?n tm ??n m?t ci m?i no ? ?? ti c th? t? tin v b?n l?nh h?n trong cu?c s?ng v ti th?y mnh thi?u m?t ci g ? m b?n thn ti c?ng khng hi?u r l?m, m?t ph?n c?ng ?? t m: T?i sao mn h?c ny l?i c m?t ci tn g?i PH??NG PHP LU?N SNG T?O?

?y m?i chnh l ki?n th?c th?t s? c?a ti ?ang c?n ??n. Chnh v v?y, d b?n r?n v nhi?u vi?c, ti c?ng khng h? ngh? bu?i no v lun tranh th? ??n ?ng gi?.

Ti c?m nh?n cu?c s?ng r?t ??p, lun m?m c??i v?i chnh mnh, chia s? nhi?u h?n v?i ??ng nghi?p c?a mnh, bnh t?nh h?n trong gi?i quy?t m?i v?n ?? x?y ra hng ngy v ti lm k? ton tr??ng cho m?t cng ty kh l?n, chnh v th? p l?c r?t nhi?u, ?i lc ti r?t c?ng th?ng v c nh?ng thi ??, hnh vi kh ki?m ch? ???c v?i cc ??ng nghi?p c?a mnh.

Ti cng yu gia ?nh ti h?n tr??c, hi?n t?i ti ?ang s?ng v?i m? v hai ng??i em.

Ti hi?u cu?c s?ng h?n v c?m th?y khng s? n n?a.

? l nh?ng g ti thu ho?ch ???c khi ??n v?i mn PH??NG PHP LU?N SNG T?O.

 

Sau khi h?c mn PPLST m?t trong nh?ng thnh cng c?a ti l thay ??i bao b m?u m c?a m?t s?n ph?m b?ng vi?c p d?ng nh?ng th? thu?t sng t?o v do c m?t khi ni?m m?i m? v? n?i dung, ngh?a c?a t? sng t?o. So v?i bao b c?, ci m?i m? thu?t h?n, ?p ?ng yu c?u c?a khch hng h?n, khng r?p khun, t??ng t? v?i cc s?n ph?m cng lo?i. Do ? s?n ph?m khng ?? cung ?ng cho th? tr??ng trong d?p T?t ?t H?i.

Trong t? ch?c s?n xu?t, ti ? thay ??i k?t c?u c?a m?t thi?t b? ? c t? tr??c: ci l?ng ch?a ??y s?n ph?m n?ng 100 kg r?t kh kh?n cho cng nhn khi ph?i nh?c ln xe ??y ?? ?em vo l h?p. Cho nn h? ch? ch?t n?ng 70 kg. Nh? th? ph m?t 30 kg. Ti ? p d?ng th? thu?t phn nh? v k?t h?p ?? t?n d?ng t?i ?a s?c ch?a c?a l?ng, cng su?t c?a l h?p v d? dng thao tc c?a cng nhn. Ti c?t ?i l?ng. Khi ??y vo l h?p ti ghp hai ph?n l?i b?ng nh?ng mc kha thnh m?t l?ng nh? c? cho t??ng h?p v?i kch th??c l h?p. Nh? th? nh? nhng cho cng nhn khi nng ln h? xu?ng, ch?t ??y ???c 100 kg. V?y l lin t?c tc ??ng c ch v ci l?ng tr? nn linh ??ng.

 

Hi?u qu? c?a kha h?c th?t ?ng k?! Em ch?a c m?t sng t?o k? thu?t no, nh?ng tr??c m?t em ? h?c ???c cch suy ngh? bao qut (ni nh? th?y l suy ngh? v? 9 mn hnh), v trong cch lm vi?c ? t? ph b? l?i suy ngh? tr??c ?y c?a mnh, c?ng nh? h?c ???c ph??ng php lm vi?c v?i nhn vin m?i m? h?n. Trong bu?i h?p, em khuy?n khch m?i ng??i m?nh d?n ??a ki?n, m?i ng??i tham d? ??u c quy?n ph?n bi?n (ch? khng ph?i ph?n bc) ?? t? ? c th? rt ra ???c ?u, nh??c ?i?m. Th?t l b?t ng?, c nh?ng t??ng lc ban ??u t??ng nh? khng th? th?c hi?n ???c nh?ng sau ? l?i l gi?i php t?i ?u nh?t.

V ph?i phn chia th?i gi? cho cc mn h?c khc nn theo l?i ch? d?n c?a Th?y, em t? t? tiu ha b?ng cch lun ?? gio trnh trong xe. Vo trong xe l em l?p t?c gi? ra ??c, nghi?n ng?m, ?nh d?u v t? t? th?m d?n trong suy ngh? l?n hnh ??ng. Khi suy ngh? v ra quy?t ??nh, em ??u l?p ?i l?p l?i cu h?i: C b? tnh ? ? t?i ?u?. M?i vi?c r?c r?i hnh nh? d?n d?n ???c s?p x?p tr?t t?, r rng v c ph??ng php.

M?t hm ?ang ??c ??n cc ph??ng php tch c?c ha t? duy, em b?t ra m?t t??ng v? s?n ph?m, ?ng h?n l ki?u dng s?n ph?m lin quan ch?t ch? ??n b?n ch?t s?n ph?m. L?p t?c l?y vi?t ghi li?n. Vo cng ty em ??a ra bn b?c v?i cc anh em th ???c s? hm m? qu x, t?t nhin l c thm ki?n c?a m?i ng??i.

 

Trong th?i gian bao c?p, ti ? cng tc, lm vi?c m?t cch ??n gi?n, khng c?m th?y c nhu c?u ph?i suy ngh?, ??ng no nhi?u. B??c sang n?n kinh t? th? tr??ng, ch? m?i ba n?m lm vi?c, ti ? c?m th?y mnh thi?u ki?n th?c r?t nhi?u, c?n ph?i h?c, h?c c?p t?c, nh?ng h?c g th ch?a xc ??nh ???c. Ti ch? thong hnh dung l mnh c?n h?c m?t mn h?c bao qut t?t c? cc ngnh, gip mnh gi?i quy?t ???c nhi?u v?n ?? hc ba, lm ???c nh?ng vi?c-t??ng-nh?-khng-lm-???c. ? l mn h?c g? C hay khng? Ti khng bi?t!

Tnh c? ti g?p l?i m?t ng??i b?n c? v ti bi?t c m?t mn h?c g?i l Ph??ng php lu?n sng t?o KHKT.

Lc ??u ti cn ng? ng? dng ch? KHKT: c thin v? my mc, k? thu?t, ton, l qu hay khng?

Nh?ng khi ? tham d? kha h?c r?i, ti hon ton an tm. ?y chnh l mn h?c bao qut ???c t?t c? cc ngnh.

Cng h?c, ti cng say m. M?t s? say m l? lng ? tu?i ti, tu?i m vi?c ??n tr??ng h?c l c? m?t s? n?ng n?!

Nh?ng m?t khc, ti ?m lo, bu?n v b?n kho?n khi nhi?u l?n th?y con, chu (? 14, 15 tu?i r?i) sao y?u suy ngh? qu, thi?u h?n s? sng t?o, suy ngh? theo l?i m?i, ??t ph trong t??ng t??ng! V ??t n??c s? khng ha r?ng ???c v?i th? h? con ng??i nh? v?y.

Ti tha thi?t ??c mong mn h?c ny ???c chnh th?c ??a vo h?c ???ng, n?u khng ???c t? b?c trung h?c th t nh?t trong ??i h?c. t nh?t cc em ph?i th?c ???c r?ng c m?t mn h?c nh? th?, ?? b?t c? khi no, trong cu?c ??i lm vi?c, khi c?m th?y c?n, cc em c th? ??n ngay v?i n, thao d??t l?i v ?ng d?ng. Cc em khng ???c mng lung nh? ti ? t?ng: c hay khng m?t mn h?c nh? th??

 

Ti l m?t cn b? khoa h?c, ? lm cng tc nghin c?u khoa h?c 18 n?m, sau ? lm qu?n l doanh nghi?p 10 n?m, nh?ng vi?c t?n t?i h?n m?t ph??ng php lu?n cho v?n ?? sng t?o m ti khng h? bi?tMn h?c ny qu? lm ti ng? ngng v c c?m t??ng: ngay bn c?nh cu?c ??i c?a mnh c m?t con ???ng nh?a t?t ?? ?i m mnh l?i c? hng h?c pht c? bn l? ???ng ?? ?i lu nay Qu? l ti?c khi bi?t mn h?c ny qu mu?n.

 

Tr??c khi tham d? kha h?c, ti hon ton khng ngh? l ngay t?i Vi?t Nam l?i c m?t ch??ng trnh hon ch?nh v hay nh? v?y.

M?t ?i?u ?ng ng?c nhin n?a l h?c ph r?t khim t?n, trong lc m?t kha ng?n 2 3 ngy b?i cc t? ch?c n??c ngoi gi t? 250 ??n 600 USD.

L ng??i lm cng tc ?o t?o cn b? qu?n l cho doanh nghi?p, ? tham d? r?t nhi?u ch??ng trnh c? trong l?n ngoi n??c, ti cho r?ng ?y l kha h?c hay nh?t m ti ? ???c h?c cho ??n nay.

Mn h?c ? cung c?p cho ng??i h?c m?t cng c? m?nh ?? t? ??nh h??ng t? duy, cung c?p m?t th? gi?i quan m?i ?? nh?n bi?t th?c t?, gi?i quy?t v?n ?? v ra quy?t ??nh m?t cch khoa h?c v hi?u qu?, ?i?u m ph??ng php th? v sai ph??ng php v?n cn ???c p d?ng ph? bi?n trong mi tr??ng qu?n l c? vi m l?n v? m hi?n nay khng th? lm ???c.

 

Theo ki?n ring ti th chng ta nn ??a mn ny vo t? l?p 1 cho ??n h?t h? ??i h?c. ?i?u quan tr?ng l gio trnh so?n th?o sao cho cc l?a tu?i h?c ???ng ??u c th? ti?p nh?n m?t cch d? dng (tnh t??ng h?p c?a h? th?ng). T? nh?ng tr ch?i, nh?ng cu chuy?n vui cho cc em nh?, ??n nh?ng ki?n th?c c? b?n d? hi?u cho cc l?a tu?i l?n h?n (v d? nh? c?p 2). Sau ?, ki?n th?c mn h?c b?t ??u su h?n, h?i tr?u t??ng h?n (cho c?p 3) v nng cao m?c ?? h?n n?a (cho h? ??i h?c). Ti thi?t ngh?, ?i?u ? s? t?o ra m?t th? h? cng dn h?t s?c n?ng ??ng, nhi?u t? duy sng t?o v c ??o ??c, t? cch ?ng m?c (v PPLST d?y chng ta gi?i bi ton theo h??ng WINWIN): ??t n??c c c? may c m?t l?c l??ng hng h?u, ?? s?c v kh? n?ng ?? gi?i nh?ng bi ton l?n, ph?c t?p m hm nay g?n nh? khng c l?i gi?i.

 

Mal01
Mal02
Mal03

Mal04b

Mal06
Mal07a


Mal08b
Mal09

Mal10

Mal11

Mal12

Mal13