Khóa cơ bản 518

"Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới (TRIZ mở rộng)"

Khai giảng: thứ hai, 02/03/2020

Giờ học: 17g45 - 20g45

Ngày học: tối thứ hai, tối thứ tư và tối thứ sáu

Thời gian học: 60 tiết

Học phí hiện nay: 1.200.000 đồng (bao gồm cả tài liệu học tập).

Chiêu sinh tất cả mọi người có trình độ văn hóa lớp 12 trở lên, không phân biệt tuổi, nghề nghiệp chuyên môn, chức vụ...

Điện thoại:(028) 38301743

Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do Trường đại học khoa học tự nhiên thuộc Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh cấp.

Để biết các ích lợi của môn học, bấm vào đây

Chương trình học bấm vào đây

Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do Trường đại học khoa học tự nhiên thuộc Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh cấp.

Báo tường mới nhất

BTSK số 1/2017 (73) ra tháng 3 năm 2017

Toàn bộ

+ Tin TSK - Tin thế giới

+ Thế giới từ góc nhìn sáng tạo: 10 phát minh "không tưởng" của Nicola Tesla

+ Đa dạng: Bên trong trung tâm dữ liệu của Facebook

+ Sản phẩm sáng tạoTRIZ in the world Universities

altshullerGenrikh Saulovich Altshuller - The father of TRIZ

Country

University

TRIZ Research Activity

Application Activity

Education and Dissemination

Contact person

Argentina

Universidad tecnologica Nacional

yes

no Mechanical, electrical and civil engineering

no

Juan C Nishiyama (Engin) foundation @altshuller.ru

 

Facultad Regional Pacheco (UTN FRGP)

yes

no

no

mecanica@frgp. utn.edu.ar

 

Montauniversitat Leoben

no

yes

yes

Juergen Jantschgi

Australia

Royal Melbourne Ins titute of Technology

 

 

Courses in electro nics and problem solving (by TRIZ)

Iouri Belski iouri. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Queensland Universi ty of Technology (Brisbane)

 

Mechanical engineering

no

AssProf Vladis Kos se Course v.kosse @qut.edu.au

Austria

Technical University of Vienna

Use of TRIZ in the Developmen Process

ZeroDefect Develop ment for Customer

Centered Innovative Products

Veit Kohnhauser@ ebwnov.tuwien.ac.at

Belgium

Vlerick Management School

 

 

 

Bart.Clarysse@ vlerick.be

 

PIH(Provenciall Indu struieel hogeschool)

 

 

 

Jo.DeJonghe@kule uven kortrijk.be

 

KUL (Katholieke Universiteit Leuven

no

yes

yes

Duflou@mech. kuleuven.be

Brazil

Instituto Tecnologico de Aeronautica

yes

no

no

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

SENAI ServicoNaci onaldeAprendizagem Industrial

Departamento Regio nal da Bahia/ YES

no

no

cristiano@cimatec. fieb.org.br

 

Universidade de Sao Paulo

yes

no Civil Engineering

no petreche @pcc.usp.br

marly.kiatake @poli.usp.br

 

Universidade Estad ual de Campinas

yes

no Mechanical engineering

no Franco Giusep pe Dedini, Ph.D

cpg@fem. unicamp.br

 

Universidade de Sao Paulo

no

no Engenharia Mecanica

no Marcelo Massa rani, Ph.D., Prof

marcelo.massa Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Universidade Federal de Santa Catarina

 

Mechanical engineering

Fernando A. Forcellini, Ph.D.

forcellini@deps. ufsc.br

 

Ibid

yes

Engenharia Mecanica

Andre Ogliari, Ph.D., Prof

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Universidade Federal tecnologica doParana

yes

yes Mechanical engineering

yes Marco Aurelio de Carvalho, Ph.D

decarvalho@ cefetbr.br

Canada

University of West ern Ontario London

 

 

Melissa Gordon

vivi@css-softwa resolutions.com

China

Kai Yang Wayne State University

 

 

Dr. Kai Yang

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Shanghai Jiao Tong University

 

 

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Chong Qing University

 

 

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Northeastern University

 

 

Yaman Yener

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Southwest Jiaotong University

 

 

 

shsong@home .swjtu.edu.cn

 

Tianjin University

 

 

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Tsinghua University

 

 

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Zhejiang University

 

 

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

ChengduAircraft D& R Institute (CADI)

 

 

Dr. Gabriel Bugeda

bugeda@ cimne.upc.es

Czech Republic

University of Defence (UO Brno)

 

Mechanical Engineering

Vladimir Sidla

vladimir.sidla@ unob.cz

 

CVUT-TU Prague

 

Ibid

Michal VALASEK

Michael.Valasek @fs.cvut.cz


VSB-TU Ostrava

 

Ibid

Jiri Skarupa

Michael.Valasek @fs.cvut.cz

 

ZCU-TU Plzen

 

Ibid

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

hlavenka@ fme.vutbr.cz

Czech Republic

Technical University of Liberec

no

yes

yes Pavel Jirman

p.jirman@ volny.cz

 

Brno University of Technology

no

yes

Yes Bohuslav Busov

busov@uvee .fee.vutbr.cz

Egypt

University of Gezira

Institute of Nuclear Medicine, Molecular

Biology and Oncology

Sulieman M. Zobly

sulieman16@ gmail.com

Estonia

Tallin College of Engineering

yes mechanics ind ustrial technologies,

education, management

yes Tiit Tiidemann

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

France

ENSIACET

 

 

       Guillermo.Cortes

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

    INSA Strasbourg –

Graduate School of Science Technology

yes

yes

y Denis Cavallucci

denis.cavallucci@ insa-strasbourg.fr

 

Ecole Centrale de Nantes

 

 

A. Bernard

Alain.Bernard@ irccyn.ec-nantes.fr

 

Ecole Nationale Superieure d'Arts

 

 

yvon.lemeur@ angers.ensam.fr

nettoyer_svp @ metz.ensam.fr


Universite Henri Poincare

 

 

             R. Hasan

Abul.Hasan@ sdsmt.edu

Germany

Bremen Univ.

yes, J. Creativity and Innovation Management, Iss. 1 2005

mechanics,

electronics, logistics, energy; moehrleuni-bremen.de

Triz is part of our education in techno logy and innovation management.

Moehrle, M.G.

kontakt@ innovation.uni-bremen.de

 

Dortmund Univ.

 

 

Kuhlenkotter, B.

bernd.Kuhlenkoetter @uni-dortmund.de

 

Niederrhein Univ. of Applied Sciences

yes

yes

Yes; Karl Koltze

karl.koltze@ hs-niederrhein.de

 

FH-Brandenburg

no

no

yes: Prof. Gunther

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Steinbeis-Trans ferzentrum Qualitat

 

yes;   http://tqu.com

yes: Prof. Blasing

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Univ. Hanover

 

 

Rene Apitz

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Univ. Kaisers lautern Centrum fur

Produktionstechnik

no

yes: Matin Siener Warnecke, Gunter

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Univ. of Kassel Maschinenbau,

Leitbau, yes

yes

yes; Prof. Klein

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

S.Westphalia Univ.

of Applied Sciences

yes

yes; Berthold Bitzer

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


WOIS Institute

no

yes

yes: Gunther Herr

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Karlsruhe Univ.

mechanical engineering,

process and ITS

Albert Albers

markus.weigt@ imi.uni-karlsruhe.de

 

Univ. Kaiserslautern

 

 

Warnecke, Gunter

warnecke@ cck.uni-kl.de

 

Fraunhofer Institute

for Production Technology

yes

Markus Wellensiek

markus.wellensiek @ipt.fraunhofer.de

 

TU Munchen, Lehrstuhl fur

Produktent wicklung, yes

 

yes; Prof. Lindemann

lindem@pe. mw.tum.de

Hungary

Budapest Univ. of

Technology

methodology develo pment projects

Balazs Vidovics

Vidovics.Balazs@ gszi.bme.hu

India

Tata Institute of Fundamental

Research Mumbai

Department of

Theoretical Physics

theophys@theory .tifr.res.in

Iran

Inst. of Innovation

Technological Studies (IIITS), yes

yes

yes; Mahmoud Karimi

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Faculty of ICT

 

 

Alireza Mansoorian

mansoorian@ creatology-triz.com

 

Research Center for

Creatology Innova

tion & TRIZ Iran

Mohamed Mojtabe

golestan@ creatology-triz.com


Management R&D

Centre (PMIR)

 

Reza Movarrei

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Tarbiat Modares

Univ. (TMU)

Industrial Engineering

 

Amir Albadvi

 

Ireland

Univ. College Cork

Chemical Engineer

John McSweeney

yes; Jorge Oliveira

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

National Univ

 

 

John Cooney

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Israel

Ben-Gurion Univ

 

 

Prof. Reuven Segev

rsegev@bgumail. bgu.ac.il

Italy

Univ. Florence

yes; Mechanics and

Indust. Technologies

yes; Gaetano Cascini

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Politecnico di

Milano; no

yes

yes; Umberto.Cugini

@polimi.it

 

Univ. di Bergamo

yes

yes

yes; Caterina.Rizzi

@unibg.it

 

Univ. di Pisa

 

yes

Gualtiero Fantoni

g.fantoni@ing. unipi.it

 

Univ. di Padova

 

 

Berti

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Japan

SANNO Institute

yes

Masaya Takemura

yes;   Manabo

Sawaguchi

 

Osaka Gakuin Univ

Informatics

Toru Nagakawa

www-admin@uta.

osaka-gu.ac.jp

Mexico

ITESM Campus

Monterrey;   yes

yes

yes;   Noel Leon

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Mexico

Benemerita Univ

de Puebla

Lopez WZLforum

at k.marso@wzl.

rwth-aachen.de

 

Inst. Tecnologico

de Puebla

 

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Inst. Tecnologico

de Ensenada

 

rmurillo@it

ensenada.edu.mx

 

Inst. Politecnico

Nacional

 

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Norway

Univ. Science And

Technology

Environmental syst

Lamvik, Trond

 

Poland

Wroclaw Univ.

of technology

 

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Portugal

Univ. of Minho

 

 

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Romania

Univ. of Craiova

no

yes

yes Simona M. Cretu

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Russia

Pedagogical College

yes

 

yes Anna Korzun

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Koms-on-Amur SU

of Technology

 

pr. V. Berdosonov

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Tomsk SPU

 

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

SPeterburg SPU

Innovatic Faculty

yes

prof. L. Chechurin

creative@imop. pbstu.ru

MVTU, MAI-STU

MSUPS

yes

Gasanov-miit

@rambler.ru

 

ChuvashSU

Computer technolog

yes

prof. V. Geltov

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

VF MAWI-STU

Technology Mashin

yes

doc. A. Nikitin

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Kuban SU

Dep. physics

yes

doc. M. Zhuzha

 

Singapore

National Univ.

Product and service

design

Tan Kay Chuan

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Dep. Chemical &

Biomolecular

Engineering

Andrzej.Kraslawski Han Tong Loh

@lut.fi

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Polytechnic

yes

yes

yes, Tan Kay Chuan He Cong

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Slovakia

TU Kosice

Mechanical

Engineering

Juraj Smrcek

 


TU Zilina

Ibid

Ibid

Stefan Medvecky

medvecky@fstroj. utc.sk

South Africa

Univ. of Pretoria

Technological

Innovation

Victor.Ross@

debeersgroup.com

South Korea

Ajou Univ.

yes,     Mechanical

yes,   Engineering

SeungHyun Ryu

 

 

HanYang Univ

yes,     Mechanical

yes,   Engineering

yes, SungKoon Park

 

 

KAIST institute

yes,     Ibid

yes,   ibid

yes, DongYeol Yang

 


Polytechnic Univ

yes,     Mechanical

yes,     Design

yes, Kyeon-Won Lee

hjkim@sait. samsung.co.kr

 

MyunJi Univ

yes,     Industrial

yes,     Engineering

yes, ByungJae Kim

 

Spain

Asociado Univ.

Politecnica de

Valencia (UPV)

Jose M.V. Gomila

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Univ. Jaume I,

Castellon

 

Rosario Vidal

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Taiwan

Chienkuo Technol.

Univ., Mechanical

Engineering

Hsin-Sheng Lee

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Nat. Formosa Univ.

yes

yes

yes

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Nat. Chiao Tung

University

 

Ding-Chong Lu

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Nat. Chiao Tung

University Hsinch

Conceptual Design

Ching-Huan Tseng Hsiang-Tang Chang

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . edu.tw

 

Nat. Cheng Kung

Univ, Mechanical

Engineering

em62100@

email.ncku.edu.tw

United Kingdom

Univ. Sussex

Mechanical engin-g

creativity

l.m.church@

sussex.ac.uk


Univ. Bath Centre

yes, ibid

yes

yes, Julian Vincent

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Loughborough univ.

 

 

M. Kaan Low, p.o.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Nottingham Trent

Univ., Dep. Design

 

Stratton, R

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Brunel Univ

Egham, Surrey

TRIZ in Ecoinnov.

elies.jones@

brunel.ac.uk

 

Liverpool John

Moores University

 

Paul Otterson, d.r.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


School Mechanical

Engineering Univ.

Bath,   class aircraft

TRIZ to economy cabin design

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

USA

Univ. Alabama

 

 

Dr. John R.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Luther College Iowa

 

yes

T.P. Schweizer, prof.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Vanderbilt Univ.

Tennessee

Biomedical Engin

paul.h.king

@vanderbilt.edu

 

Wayne State Univ

Mechanical

Engineering

Prf. Eug.I. Rivin

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Univ. Michigan

Ann Arbor

 

michael.sharer

@wmich.edu

 

Carnegie Mellon Un

Pittsburgh,

Pennsylvania

antaki@

andrew.cmu.edu

 

Creighton Univ

Omaha, Nebraska

 

lfenicle@

creighton.edu

 

Florida Atlantic

University, Electric

al Engineering

Dr. Raviv

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

State University

Detroit

 

Dr. Kai Yang

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Univ. South.

California

 

jim.mcmunigal

@gmail.com

 

East Stroudsburg

University of

Pennsylvania

yes,             albadvi

@modares.ac.ir

 

Pennsylvania State

University,     yes

Yes

yes,   Madara Ogot

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Wayne State Univ

no

Mechanical Engineering

yes,         Kai Yang Prf. Eug.I. Rivin

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Metrapolitan College

, Boston Univ

 

R.D.H. Warburton

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


George Mason

Univ, Washington

CEIE department

T. Arciszewski

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

MIT

New York

 

Prf.Sergy Iakovenko

 

Vietnam

College

HoChiMinh City

Teaching Enlarged

pdung@

hcmuns.edu.vn

Belorusia

In Minsk (2-3 ?)

and Gomel (1?)

 

 

 

Ukrain

In Kiev, Odessa,

Dnepropetrovsk (2 ?)

 

 

 

Number of Universitets: Argentina (3); Australia (2); Austria (1); Belgium (3); Brazil (8), Egypt (1); Estonia (1); France (5); Germany (14); Hungary (1); India (1); Iran (5); Ireland (2); Israel (1); Italy (5); Japan (2); Mexico (5); Norway (1); Poland (1); Portugal (1); Romania (1); Russia (>12: MSIU, SPbSPU, MIIT-STU, ChelSPedU, etc); Singapore (3);  Slovakia (2); South Africa (1); South Korea (5-6); Spain (2); Taiwan (5); United Kingdom (7); USA (>15-16); Vietnam (1); Ukrain (3-5); Belorusia (2-4)

Sum = >140 univ-ts, where the students study TRIZ-Methods and use TRIZ in practics.