Kha c? b?n 523

"Ph??ng php lu?n sng t?o v ??i m?i (TRIZ m? r?ng)"

Khai gi?ng: th? t?, 12/05/2021

Gi? h?c: 17g30 - 21g00

Ngy h?c: t?i th? hai, t?i th? t? v t?i th? su

Th?i gian h?c: 1 thng

H?c ph hi?n nay: 1.200.000 ??ng (bao g?m c? ti li?u h?c t?p).

Chiu sinh t?t c? m?i ng??i c trnh ?? v?n ha l?p 12 tr? ln, khng phn bi?t tu?i, ngh? nghi?p chuyn mn, ch?c v?...

?i?n tho?i:(028) 38301743

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

?? bi?t cc ch l?i c?a mn h?c, b?m vo ?y

Ch??ng trnh h?c b?m vo ?y

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

Bo t??ng m?i nh?t

BTSK s? 1/2017 (73) ra thng 3 n?m 2017

Ton b?

+ Tin TSK - Tin th? gi?i

+ Th? gi?i t? gc nhn sng t?o: 10 pht minh "khng t??ng" c?a Nicola Tesla

+ ?a d?ng: Bn trong trung tm d? li?u c?a Facebook

+ S?n ph?m sng t?o

PGS. TSKH. Phan D?ng, ng??i sng l?p TSK c nh t?ng t?t c? m?i ng??i ba quy?n sch:

Doi moi giao duc va dao tao: xay dung nhung nguoi hanh phuc (mot so ket qua trong hon 40 nam qua)

1. "??i m?i gio d?c v ?o t?o: xy d?ng nh?ng ng??i h?nh phc nh? sng t?o (m?t s? k?t qu? ??t ???c trong h?n 40 n?m qua)"

?? nh?n ???c sch, xin m?i cc b?n nh?n vo ?y.

Thnh ph? H? Ch Minh: Anh ch? no mu?n mua sch gi?y xin m?i ??n C?a hng sch c?a Nh xu?t b?n Tr?, 161B L Chnh Th?ng, P7, Q3. ?i?n tho?i: (028) 39311433; C?a hng sch c?a Nh xu?t b?n Tr? ? ???ng sch Nguy?n V?n Bnh, Qu?n 1. ?i?n tho?i: (028) 39141579. Cc anh ch? c th? g?i ?i?n tho?i tr??c h?i v? sch v cc hnh th?c giao hng t?n nh. S?p t?i, sch c bn theo cc knh phn ph?i Fahasa v Tiki.

H N?i: Chi nhnh Nh xu?t b?n Tr?, 21 Dy A11, Khu dn c? ??m Tr?u, Ph??ng B?ch ??ng, Qu?n Hai B Tr?ng. ?T: (024) 37734544.

? N?ng: Chi nhnh Nh xu?t b?n Tr?, 280D Tr?ng N? V??ng, Qu?n H?i Chu. ?T: (0236) 3539885; (0236) 3539887.

Suy_nghi_ve_tu_duy

2. "Suy ngh? v? t? duy"

?? nh?n ???c sch, xin m?i cc b?n nh?n vo ?y.

De_co_that_nhieu_hanh_dong_tot_trong_xa_hoi

3. "?? c th?t nhi?u hnh ??ng t?t trong x h?i"

?? nh?n ???c sch, xin m?i cc b?n nh?n vo ?y.

Mong cc b?n khi s? d?ng sch tun th? lu?t v? b?n quy?n tc gi?.

Cc ki?n ph?n h?i xin g?i v? Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

B? sch "Sng t?o v ??i m?i" g?m 10 quy?n c?a PGS. TSKH. Phan D?ng (nh?n vo ?y) hi?n ?ang ???c by bn t?i Qu?y gio trnh v ti li?u tham kh?o c?a Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin, 227 Nguy?n V?n C?, Q5. ?i?n tho?i: (028) 38353405.

QuayGiaoTrinh
 

V? TSK

Trung tm Sng t?o Khoa h?c-k? thu?t (TSK) thu?c Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin, ?i h?c qu?c gia TP. H? Ch Minh v?i cc ch?c n?ng gi?ng d?y, ?o t?o, nghin c?u, ?ng d?ng ???c thnh l?p ngy 23 thng 04 n?m 1991 nh?m ph? bi?n v pht tri?n mn h?c m?i "PH??NG PHP LU?N SNG T?O V ??I M?I" (PPLSTV?M), ti?ng Anh g?i l "Creativity and Innovation Methodologies". PPLSTV?M d?y t?i TSK c n?n t?ng l s? m? r?ng "L thuy?t gi?i cc bi ton sng ch?" (thu?t ng? qu?c t? g?i l TRIZ) c?a tc gi? G.S. Altshuller. Ni m?t cch ng?n g?n, mn h?c d?y t?i TSK c tn g?i Ph??ng php lu?n sng t?o v ??i m?i (TRIZ m? r?ng).

Ng??i sng l?p v Gim ??c TSK (t? khi thnh l?p ??n h?t thng 10 n?m 2014) l PGS. TSKH. Phan D?ng, m?t trong vi ch?c h?c tr ??u tin c?a G.S. Altshuller t?i H?c vi?n cng c?ng sng t?o sng ch?, thnh ph? Baku, Lin X. TSK ho?t ??ng theo nguyn t?c t? trang tr?i v? m?t ti chnh, khng dng ti?n t? ngn sch nh n??c.

??n nay (2018), chng ti ? d?y ???c h?n 500 kha h?c PPLSTV?M theo ch??ng trnh 60 ti?t h?c m?t kha. ?? bi?t cc ch??ng trnh h?c, nh?n vo ?y. Trong ?, c 13 kha PPLSTV?M nng cao (trung c?p) v cn l?i l cc kha PPLSTV?M c? b?n (s? c?p). Cc kha ny g?m c nh?ng kha d?y t?i TSK v cc kha ???c cc cng ty, c? quan, t? ch?c th?nh gi?ng. Ngoi ra, TSK c?ng th?c hi?n nhi?u bu?i ni chuy?n chuyn ??, seminar v? PPLSTV?M theo yu c?u.

H?n 20.000 h?c vin ? theo h?c PPLSTV?M g?m ?? m?i thnh ph?n kinh t?, x h?i: Ng??i ??p xch l, ti?u th??ng, cng nhn, h?c sinh, sinh vin, k? s?, bc s?, ki?n trc s?, nh khoa h?c, cn b? nh n??c, nhn vin, lnh ??o cng ty cc lo?i, gi?i tu hnh, gi?i ngh? s?, th? thao ?? tu?i t? 13 ??n 75. Trnh ?? h?c v?n t? l?p 7 ??n gio s?, ti?n s?. C nh?ng gia ?nh m ton b? thnh vin ??u ? h?c PPLSTV?M.

Cc h?c vin, sau khi h?c, ??u nh?n th?y nhi?u ch l?i c?a PPLSTV?M ?em l?i cho h?, so v?i tr??c khi h?c (xem chi ti?t ki?n c?a ng??i h?c).

Danh sch d??i ?y li?t k cc m?c ?nh d?u cc ho?t ??ng c?a TSK ph? bi?n v pht tri?n PPLSTV?M theo th?i gian:

 1. Kha c? b?n "Ph??ng php lu?n sng t?o v ??i m?i" (PPLSTV?M) ??u tin d?y ngo?i kha cho g?n m?t tr?m sinh vin thu?c t?t c? cc khoa kh?i khoa h?c t? nhin c?a ??i h?c t?ng h?p TP.HCM (nay l Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin, ??i h?c qu?c gia TP.HCM) n?m 1977.
 2. Kha PPLSTV?M ??u tin d?y t?i ch? l theo l?i m?i c?a Cu l?c b? thanh nin (nay l Nh v?n ha thanh nin), Thnh ?on TP.HCM n?m 1978. ??n nay, TSK ? th?c hi?n cc bi gi?ng, kha h?c rt g?n ho?c ??y ?? t?i ch?, theo l?i m?i cho h?n 100 ??n v? gio d?c, ?o t?o, vi?n nghin c?u, c? quan ?on th?, chnh quy?n, cc cng ty s?n xu?t v kinh doanh thu?c m?t s? t?nh v thnh ph? trong c? n??c. ?? xem danh sch cc t? ch?c ny, nh?n vo ?y.
Bayer
 1. Bi ph?ng v?n ??u tin v? l?p h?c PPLSTV?M ??ng trn Bo Tu?i Tr? Xun n?m 1979. ??n nay ? c g?n 100 bi bo trn cc bo, t?p ch trung ??ng v ??a ph??ng ph?n nh cc ho?t ??ng gi?ng d?y, nghin c?u v ?ng d?ng PPLSTV?M c?a TSK v cc c?u h?c vin. ??c bi?t, trong ? c hai bi bo b?ng ti?ng Anh ??ng trong "Vietnam News". ?? xem m?t s? nh?ng bi bo ny, nh?n vo ?y.
 2. Quy?n sch ??u tin v? PPLSTV?M c tn g?i "Algrit sng ch?" c?a cc tc gi? Nguy?n Chn, D??ng Xun B?o, v Phan D?ng ???c Nh xu?t b?n khoa h?c v k? thu?t, H N?i in v pht hnh n?m 1983. ??n nay, TSK ? c g?n 20 quy?n sch vi?t v? PPLSTV?M, nh?n vo ?y.
 3. PPLSTV?M l?n ??u tin ???c gi?i thi?u trn ln sng c?a ?i pht thanh v ?i truy?n hnh TP.HCM n?m 1986.
 4. Kha c? b?n PPLSTV?M ??u tin d?y cho cc h?c vin cao h?c theo ch??ng trnh chnh kha l kha dnh cho Vi?n qu?n l khoa h?c (nay l Vi?n nghin c?u chi?n l??c v chnh sch khoa h?c cng ngh?), B? khoa h?c, cng ngh? v mi tr??ng, H N?i, thng 2 n?m 1991. ??n nay, TSK ? d?y cho h?n 1500 h?c vin cao h?c v nghin c?u sinh ti?n s? cho cc n?i sau : Tr??ng ??i h?c bch khoa, ??i h?c ti chnh - k? ton (nay l ??i h?c kinh t?), khoa sau ??i h?c thu?c ??i h?c m? bn cng, khoa Anh v?n thu?c ??i h?c khoa h?c x h?i v nhn v?n, Vi?n khoa h?c nng nghi?p mi?n Nam, Vi?n cng ngh? ha h?c, Vi?n c? h?c ?ng d?ng thu?c Trung tm khoa h?c t? nhin v cng ngh? qu?c gia TP.HCM, khoa mi tr??ng v khoa ha, Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin, ??i h?c qu?c gia TP. H? Ch Minh.
 5. Sau thnh cng c?a nhi?u kha d?y PPLSTV?M ? trong v ngoi nh tr??ng, Hi?u tr??ng ??i h?c t?ng h?p TP.HCM chnh th?c k quy?t ??nh s? 50.91/QLKH ngy 23.4.1991 thnh l?p Trung tm Sng t?o Khoa h?c k? thu?t (TSK) v?i gim ??c l ti?n s? khoa h?c Phan D?ng. TSK ho?t ??ng theo ph??ng th?c t? trang tr?i v? m?t ti chnh v?i cc ch?c n?ng gi?ng d?y, nghin c?u v ?ng d?ng PPLSTV?M.
 6. TSK tr? thnh h?i vin thng t?n c?a Phng th??ng m?i cng nghi?p Vi?t Nam n?m 1991 v h?i vin Trung tm kinh t? chu - Thi bnh d??ng c?a Vi?t Nam (VAPEC) n?m 1994.
 7. Cc ng Mitsuharu Oda v Yoshiaki Kawasaki, chuyn vin gim ??nh patent thu?c C?c patent Nh?t B?n (Japanese Patent Office) l nh?ng v? khch n??c ngoi ??u tin ??n th?m v lm vi?c v?i TSK ngy 19.02.1992. Tnh ??n nay ? c cc ?on khch, ??ng nghi?p t? Anh, B?, Canada, M?, Nga, Thi Lan, Th?y S?, c ??n th?m v lm vi?c t?i TSK.
 8. Logo c?a TSK ???c thi?t k? v s? d?ng t? n?m 1992. V?i logo ny TSK mong mu?n cc c?u h?c vin v h?c vin PPLSTV?M lun nh? ??n m?t s? chnh c?a PPLSTV?M. Cng v?i logo c?a TSK, logo TRIZ-ARIZ c?ng th??ng ???c dng trong cc ho?t ??ng c?a TSK. Mu?n bi?t ngh?a c?a logo, m?i b?n nh?n vo ?y.
 9. ?? ti nghin c?u c?p thnh ph? ??u tin c?a TSK "B??c ??u nghin c?u th?c hi?n gi?ng d?y v t? ch?c p d?ng PPLSTV?M vo ho?t ??ng s? h?u cng nghi?p" ???c ?y ban khoa h?c v k? thu?t (nay l S? khoa h?c v cng ngh?) TP.HCM nghi?m thu xu?t s?c v ???c nh?n ti?n th??ng n?m 1992. Ngoi ra, TSK c?ng tham gia vo ?? ti nghin c?u s? 14 c?a B? khoa h?c, cng ngh? v mi tr??ng v?i bo co "Hi?u qu? kinh t? c?a ??i m?i cng ngh? : Nhn t? nh?ng quy lu?t bn trong c?a chnh qu trnh ??i m?i", H N?i, 1993.
 10. Kha trung c?p PPLSTV?M ??u tin ???c th?c hi?n t?i TSK t? ngy 23.4 ??n ngy 21.6 n?m 1993.
 11. TSKH Phan D?ng tr? thnh h?i vin M?ng l??i sng t?o qu?c t? (International Creativity Network ICN) c tr? s? t?i Buffalo, New York, t? thng 3 n?m 1994; Hi?p h?i chu u v? sng t?o v ??i m?i (European Association for Creativity and Innovation - EACI) c tr? s? t?i H Lan t? thng 8 n?m 1994; B?n ?? lnh ??o tri th?c ton c?u (Global Knowledge Leadership Map) c tr? s? t?i Wilmington, Massachusetts, M? n?m 2000.

  Nhn d?p TSKH Phan D?ng ???c m?i trnh by bo co chnh (keynote address) t?i H?i ngh? TRIZCON2001, Vi?n Altshuller c?a M? ? t?ng ng danh hi?u h?i vin su?t ??i c?a Vi?n ni trn.

 12. Bi bo ??u tin c?a TSK ??ng ? n??c ngoi l ? V??ng qu?c Anh, nh xu?t b?n Blackwell, vi?t theo l?i m?i c?a t?p ch qu?c t? "Creativity and Innovation Management" v?i t?a ?? "Introducing Creativity Methodologies into Vietnam", s? ra thng 12 n?m 1994.
 13. H?i ngh? qu?c t? ??u tin TSK tham d? v trnh by bo co d??i d?ng bi gi?ng (lecture) l "The Fifth European Conference on Creativity and Innovation: Impact", t? ch?c t?i Vaals, H Lan, 28.4 02.5.1996. ??n nay, TSK ? c nhi?u cng trnh ??ng ho?c bo co t?i Anh, H Lan, Hn Qu?c, Malaysia, M?, Nh?t, Singapore v Thi Lan. Xem danh sch cc bi bo, bo co v? PPLSTV?M cng b? ? n??c ngoi, nh?n vo ?y.
 14. L?n ??u tin TSK ???c h?i ngh? qu?c t? m?i v?i t? cch bo co vin chnh (keynote speaker) l "The International Symposium and Seminar : Education The Foundation for Human and Quality of Life Development", t? ch?c t?i Chiang Mai, Thi Lan, 26 30.8.1996.

  Vi?n Altshuller Institute for TRIZ Studies c?a M? b?t ??u t? ch?c h?i ngh? hng n?m chuyn v? TRIZ trn ??t M? (TRIZCON) t? n?m 1999. Hai bo co vin chnh ???c H?i ngh? l?n th? II n?m 2000 m?i l:

  TRIZCON2000

  N?m 2001, th?y Phan D?ng ???c m?i v?i t? cch m?t trong hai bo co vin chnh t?i TRIZCON 2001, t? ch?c ? M?.

trizcon2001

THIRD ANNUAL ALTSHULLER INSTITUTE FOR TRIZ STUDIES
INTERNATIONAL CONFERENCE!

25-27 MARCH 2001
HILTON WOODLAND HILLS
6360 CANOGA AVENUE, WOODLAND HILLS, CALIFORNIA 91367
(JUST 25 MILES FROM LOS ANGELES INTL AIRPORT OR 18 MILES FROM BURBANK
AIRPORT)

SPECIAL KEYNOTE SPEAKERS :
This year we are honored to have two
incomparable keynote speakers :

Don Clausing

don_clausingDon Clausing joined the M.I.T. faculty in 1986 after working in industry for three decades. He created a new course, Total Quality Development, which integrated basic concurrent engineering, Taguchi methods, QFD, Pugh concept selection, technology readiness, reusability, and effective management in a comprehensive development process to achieve lower manufacturing cost, higher quality, and shorter development times than are currently standard in the United States. He has written many papers and articles, given many seminars and workshops on these subjects, and consulted with major companies to improve their product development.

He also served from 1986 to 1989 on the M.I.T. Commission on Industrial Productivity which analyzed shortcomings in manufacturing industries in the United States and recommended needed improvements, which appeared as the book Made in America.

Phan Dung

phan_dungPhan Dung was trained personally by Mr. G.S. Altshuller at the Public Institute of Inventive Creativity in Baku. He graduated from the Institute with a diploma of number 32 in 1973. In 1977, with encouragement from Mr. Altshuller and the experiences based on his use of TRIZ, Phan Dung created and taught the first TRIZ course under the title Creativity Methodologies (CM) in Vietnam. In April 1991, after many successful courses for students and large public audiences, the administration of Hochiminh City University permitted him to establish the Center for Scientific and Technical Creativity (CSTC) on condition that the Center should function as a self-supporting enterprise.

Dr. Phan has taught more than 7,000 participants of basic and intermediate CM courses (each course consists of 60 hours), not including those who attended only shorter workshops. His trainees included high school and university students, workers, engineers, teachers, scientists, managers, lawyers, physicians, pharmacists, artists, sport trainers and so forth from all economic and social sectors. Their ages range from 15 to 72, education level from year 9 to Ph.D.

More than 50 newspaper articles about the CSTCs activities and successes of past participants were published in Vietnam. Phan Dung was the recipient of the Award for Successes in Research and Application of Sciences and Technologies from Ho Chi Minh City Committee on Sciences and Technologies in 1993.

hoi_nghi4
  1. Kha h?c PPLSTV?M ??u tin TSK th?c hi?n ? n??c ngoi l dnh cho cc quan ch?c B? gio d?c Malaysia, theo l?i m?i c?a Vi?n qu?c gia qu?n l gio d?c (National Institute of Educational Management), Malaysia, thng 12 n?m 1996.
Malaysia3
Malaysia1

L?p PPLST d?y cho cc cn b? qu?n l, gi?ng d?y, nghin c?u c?a H?c vi?n cng ngh? thi?t k? (Design Technology Institute) t?i Singapore:

singapore
 1. Ho?t ??ng c?a TSK ???c GS cng hun Morris I. Stein, ??i h?c t?ng h?p New York gi?i thi?u t?i M? l?n ??u tin trong H?i ngh? "The 8th Annual National Convention of the American Creativity Association", ???c t? ch?c t?i Park Ridge Hotel, King of Prussia, bang Pennsylvania, 24.4.1997.
 2. TSK ???c ?ch thn th?y G.S. Altshuller, tc gi? c?a L thuy?t gi?i cc bi ton sng ch? TRIZ gi?i thi?u t?i Nga trong ??i h?i l?n th? n?m Hi?p h?i TRIZ qu?c t?, t? ch?c t?i thnh ph? Petrozavodsk, Lin bang Nga, thng 7 n?m 1997.
 3. Bi bo ??u tin c?a TSK ???c nhi?u n?i nh? nh xu?t b?n Winslow Press, M?; t?p ch The Korean Journal of Thinking & Problem Solving, Hn Qu?c v TRIZ Home Page in Japan, Nh?t B?n xin ??ng l?i l b?n bo co c t?a ?? "Dialectical Systems Thinking for Problem Solving and Decision Making" t?i H?i ngh? qu?c t? "The 7th International Conference on Thinking", t? ch?c t?i Singapore, 01 06.6.1997.
 4. L?n ??u tin TSK pht bi?u v ki?n ngh? chnh th?c v?i Th? t??ng, cc Ph th? t??ng, nhi?u b? tr??ng, th? tr??ng cc b? v? s? c?n thi?t ??u t? v pht tri?n khoa h?c sng t?o, PPLSTV?M ? m?c v? m l t?i bu?i "Th? t??ng Chnh ph? Phan V?n Kh?i g?p m?t cc doanh nghi?p cc t?nh pha Nam", t? ch?c t?i h?i tr??ng Th?ng Nh?t TP.HCM, 2 3.2.1998. (xem thm bo Gio d?c v Th?i ??i s? 18, ra ngy 03.3.1998). Xem video ph?n pht bi?u c?a th?y Phan D?ng t?i bu?i g?p m?t ni trn.
 5. V? lnh ??o cao nh?t ??n th?m v lm vi?c v?i TSK ngy 13.3.1998 l GS, Vi?n s? ??ng H?u, ?y vin Trung ??ng ??ng, Tr??ng ban khoa gio trung ??ng (xem thm T?p ch cng tc khoa gio s? 5.1998).
 6. Ban lin l?c c?u h?c vin, h?c vin PPLSTV?M ???c thnh l?p thng 10.1998 v ho?t ??ng v?i s? c?ng tc c?a TSK th??ng xuyn cho ??n nay.
 7. Ngy truy?n th?ng hng n?m c?a cc c?u h?c vin v h?c vin PPLSTV?M ???c ch?n l ngy ch? nh?t ??u tin sau ngy Nh gio Vi?t Nam (20.11). ??n nay, cc cu?c h?p m?t nhn "Ngy truy?n th?ng" ? ???c t? ch?c th??ng xuyn hng n?m, k? t? n?m 1998.
 8. Kha h?c PPLSTV?M ??u tin dnh cho cc cn b? lnh ??o, chuyn vin chuyn trch c?p b? ? Vi?t Nam l B? khoa h?c, cng ngh? v mi tr??ng, H N?i, 04 - 14.1.1999
 9. B?n tin hng qu v?i tn g?i "Bo t??ng TSK" (BTSK) v?i s? ?ng gp tin, bi c?a cc th?y v cc c?u h?c vin, h?c vin c?a TSK, ra s? ??u tin ngy 31.3.1999. Cc b?n c th? ??c t?t c? cc s? BTSK trn website c?a TSK. Xem bo t??ng.
 10. Sinh ho?t chuyn ?? do TSK ph?i h?p v?i Ban lin l?c t? ch?c bu?i ??u tin vo sng ch? nh?t 23.5.1999. M?i ng??i ? nghe v th?o lu?n bo co c?a anh D??ng Ng?c Th?ch, ch? t?ch h?i ??ng qu?n tr? Cng ty ?? ch?i "Ng?c Th?ch", c?u h?c vin PPLSTV?M kha 27 v? "?ng d?ng PPLSTV?M vo th?c ti?n".
 11. Cc thng tin c?a TSK l?n ??u tin ??a ln Internet vo cu?i n?m 1999. D??i ?y l ??a ch? cc website c?a TSK:

  http://cstc.vn (Ti?ng Vi?t)

  http://cstc.vn/index.php/en/about-the-cstc.html (Ti?ng Anh)

 12. L?n ??u tin bi ht t?p th? c?a cc h?c vin PPLSTV?M ("Sng t?o ca") ???c t?t c? m?i ng??i tham gia bu?i H?p m?t truy?n th?ng PPLSTV?M l?n th? 3, t? ch?c ngy 28.11.2000, nhi?t tnh luy?n t?p ?? dng trong cc bu?i sinh ho?t chung. Xem n?i dung bi ht "Sng t?o ca"
 13. L?n ??u tin tn v n?i dung ho?t ??ng c?a TSK ???c ??a vo danh sch "Cc t? ch?c sng t?o" (Creativity Organzations) trn th? gi?i, ??ng ? trang 219 c?a quy?n sch "Facilitative Leadership Making a Difference with Creative Problem Solving", ch? bin l TS Scott G. Isaksen thu?c Creativity Research Unit, Creative Problem Solving Group Buffalo, Nh xu?t b?n Kendall/Hunt Publishing Company in t?i M?, n?m 2000.
2000_02_14
 1. Bi bo ??u tin c?a TSK ? ???c d?ch sang ti?ng Nh?t theo ?? ngh? c?a GS. Toru Nakagawa, ??i h?c Osaka Gakuin c t?a ?? ti?ng Anh l "My Experiences with my Teacher Genrikh Saulovich Altshuller"v ??ng trn "TRIZ Home Page in Japan" ngy 08.5.2001:

  http://www.osaka-gu.ac.jp/php/nakagawa/TRIZ/eTRIZ/

 2. Ngy 8/1/2004 TSK ? bo co tr??c H?i ??ng t? v?n khoa h?c v cng ngh? v? v?n ?? ph??ng php lu?n sng t?o KHKT, do b? tr??ng B? gio d?c v ?o t?o ra quy?t ??nh thnh l?p, v?i GS. TSKH. VS. Ph?m Minh H?c lm ch? t?ch H?i ??ng. T?t c? cc thnh vin H?i ??ng v ??i bi?u tham d? cng nh?t tr cc ?? ngh? nh?: Xem xt p d?ng ??a vo ?o t?o sau ??i h?c, c th? m? m ngnh v t? ch?c vi?t ti li?u ?o t?o gi?ng vin; C th? cho php ?o t?o nh? mn h?c t? ch?n trong tr??ng ??i h?c; C th? xem xt gi?ng d?y trong tr??ng qu?n l, bch khoa, s? ph?m; C?n m? r?ng ph?m vi ph? bi?n, t?o ?i?u ki?n bin so?n ti li?u, sch chuyn ??, c th? ph? bi?n ph??ng php lu?n sng t?o theo ph??ng th?c ?o t?o t? xa (nh?n vo ?y) T?t c? cc ?? ngh? ? ???c b? tr??ng giao cho cc ??n v? ch?c n?ng c?a B? nghin c?u. R?t ti?c, cho ??n nay, khng m?t ?? ngh? no ???c cc ??n v? ch?c n?ng quan tm th?c hi?n.
Hinh_01
 1. TSK l khch m?i c?a ch??ng trnh "Ng??i ???ng th?i" v?i ?? ti "Ng??i gieo m?m sng t?o", pht trn VTV1 ngy 10/6/2007. Xem video ch??ng trnh.
 2. B?y quy?n sch ??u c?a b? sch "Sng t?o v ??i m?i" (g?m m??i quy?n) ???c Cng ty H?nh Phc v Nh xu?t b?n Tr? lin k?t xu?t b?n l?n ??u tin n?m 2010.
2010_01_4
 1. Ton b? B? sch Sng t?o v ??i m?i g?m 10 quy?n ? ???c Nh xu?t b?n ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh in v pht hnh n?m 2012
 

ARIZ-VN

A. Trn trang ch? c?a website ny, bi?u t??ng bn ph?i c xu?t x? t? huy hi?u dnh cho cc h?c vin H?c vi?n cng c?ng sng t?o sng ch? (Public Institute of Inventive Creativity) ? Lin X, n?i th?y D?ng theo h?c kha ??u tin PPLSTV?M t? n?m 1971 ??n 1973.

Huy hi?u c n?n mu xm b?c t??ng tr?ng cho ch?t xm. Trn huy hi?u c v? m?t ng??i c??i t??i ch? tay vo ??u mnh v pha trn ??u ng??i ? c nhi?u tia sng ?ang t?a ra. Pha d??i c dng ch? ARIZ. Sau ny, khi lm quy?n sch t? gi?i thi?u, TSK ? thm vo dng ch? TRIZ cho ??y ?? h?n.

Bi?u t??ng trn c ngh?a: ph?i lm vi?c b?ng ci ??u v khi ci ??u lm vi?c b?ng TRIZ, ARIZ th Eureka ! (Tm ra r?i !) s? ??n v?i n?ng su?t v hi?u qu? cao h?n nhi?u so v?i ph??ng php t? nhin "th? v sai". R?t ti?c, th?y D?ng khng bi?t ai l tc gi? c?a huy hi?u ni trn.

Tsk

B. Bi?u t??ng bn tri l bi?u t??ng c?a TSK (c trn Gi?y ch?ng nh?n c?a cc c?u h?c vin PPLST). Bi?u t??ng ra ??i n?m 1992. Th?y D?ng l tc gi? c?a cc t??ng chnh v b?n phc th?o. Ng??i th?c hi?n v? l anh Nguy?n H? B?c, h?c vin kha 26 s? c?p, lc ? ?ang l sinh vin ??i h?c ki?n trc TPHCM.

Nhn ln bi?u t??ng cc b?n th?y hnh ??u ng??i nhn nghing, ng?n l?a hnh bp sen n?, qu? to sng t?o c?a Newton, hng ch? "T? duy sng t?o - Creative Thinking" v tn vi?t t?t c?a Trung tm Sng t?o Khoa h?c - k? thu?t b?ng ti?ng Vi?t (TSK) v ti?ng Anh CSTC (Center for Scientific & Technical Creativity).

Dng ch? "T? duy sng t?o - Creative Thinking" v qu? to t?o thnh d?u h?i (?). Tr??c h?t, d?u h?i t??ng tr?ng cho chu?i cc v?n ?? c?n gi?i quy?t, quy?t ??nh c?n ph?i ra trong cu?c ??i c?a m?i con ng??i. D?u h?i c?ng th? hi?n cc ngh?ch l lin quan ??n t? duy sng t?o hi?n nay nh?:

R?t quan tr?ng >< Khng ???c ch x?ng ?ng
Ch bn trong t >< Ch bn ngoi nhi?u
R?t thng minh >< t c k?t qu? sng t?o
... >< ...

Mu?n b? c khng b? r? st, gi? mi tnh t m khoa h?c, c?n ??t cc cu h?i ?? tm cc cu tr? l?i. B?ng cch ny chng ta c?ng lm t?ng tnh nh?y bn c?a t? duy. D?u h?i cn c ngh?a: bi?t ??t cu h?i ?ng s? lm cho v?n ?? g?p ph?i tr? nn d? gi?i quy?t h?n. Mendeleev c ni: "??t cu h?i ?ng c ngh?a gi?i quy?t ???c m?t n?a v?n ??". Trn th?c t?, ARIZ chnh l ch??ng trnh cc cu h?i h?p quy lu?t, gip ng??i gi?i c ???c t? duy ??nh h??ng, trnh m m?m th? v sai v c ???c m?c sng t?o cao trong gi?i quy?t v?n ?? v ra quy?t ??nh. ? ?y c?n ch : sng t?o khng ph?i v? sng t?o m v? v?n ?? cu?i cng ???c gi?i quy?t xong (??i m?i hon ton - complete innovation).

Trn bi?u t??ng, bn trong ??u ng??i c b? no. B? no c?a chng ta ch? th?c s? t? duy khi g?p v?n ??. C hai lo?i v?n ??: pht hi?n h? v thay ??i h?. Do v?y, b? no c?a chng ta, t ra, c hai ch?c n?ng r?t quan tr?ng:

 1. Nh?n th?c th? gi?i (pht minh). ?i?u ny ???c th? hi?n thnh ???ng m?i tn pha trn ?i t? m?t vo trong. L?u : con ng??i thu nh?n thng tin t? bn ngoi thng qua n?m gic quan nh?ng ch? ring th? gic ti?p nh?n t?i h?n 90% l??ng thng tin ?. Ch?a k?, th? gic c kh? n?ng ti?p nh?n trong m?t ??n v? th?i gian l??ng thng tin l?n h?n v x? l chng nhanh h?n r?t nhi?u l?n so v?i b?n gic quan cn l?i. Khng ph?i ng?u nhin ? ?y c l?i khuyn: c?n s? d?ng hnh ?nh, hnh v? ?? t? duy (visual thinking).
 2. ??a ra cc t??ng v gi?i php ?? bi?n ??i th? gi?i (sng ch?). ?i?u ny ???c th? hi?n thnh ???ng m?i tn bn d??i ?i t? trong ra ngoi.

Th? gi?i ???c th? hi?n d??i d?ng qu? ??a c?u mu xanh l cy v?i cc v? tuy?n v kinh tuy?n.

Hai m?i tn ni trn m l?y qu? ??a c?u, n?u g?p l?i, chng ta c quan h? ph?n h?i (feedback) trong ?i?u khi?n h?c (Cybernetics). ?i?u ny nh?n m?nh : v? lu di ph?i ti?n t?i ?i?u khi?n ???c t? duy sng t?o hay ni r?ng h?n, ?i?u khi?n ?? c ???c s? pht tri?n b?n v?ng ni chung. V, sng t?o t?o ra s? pht tri?n v trong b?t k? s? pht tri?n no ??u c th? tm ra s? sng t?o (tnh m?i v tnh ch l?i ??ng th?i). ?i?u khi?n ni ? ?y ph?i d?a trn cc quy lu?t bn trong v bn ngoi con ng??i ch? khng ph?i duy ch.

TRIZ c c? s? tri?t h?c l ch? ngh?a duy v?t bi?n ch?ng. Vi?c nh?n th?c v bi?n ??i th? gi?i d?a trn php bi?n ch?ng ???c th? hi?n b?ng ?? hnh m d??ng l?y t? Kinh d?ch (bi?n ch?ng ph??ng ?ng). Trong vng trn - t??ng tr?ng cho s? th?ng nh?t - c hai m?t ??i l?p: tr?ng v ?en. N?u ta ?i trong ph?n tr?ng, cng ln pha trn tr?ng cng nhi?u (thay ??i v? l??ng). Qu m?t "m?c" no ? tr?ng chuy?n ha thnh ch?m ?en (thay ??i v? ch?t). T??ng t? nh? v?y ??i v?i ph?n ?en n?u ta ?i t? trn xu?ng. N?u suy r?ng ra ta cn c th? th?y s? ph? ??nh c?a ph? ??nh.

Ng?n l?a c nhi?u ngh?a:

Th? nh?t : ? l ng?n l?a c?a th?n Promthe cho loi ng??i, ng?n l?a tr tu? m cc loi v?t khc khng c.
Th? hai : nhn theo quan ?i?m d?y h?c, c danh nhn nh?n xt: "B? c c?a ng??i h?c khng ph?i l ci bnh ?? th?y c ?? ??y ki?n th?c m l b ?u?c, th?y c c?n chm l?a ?? n chy sng". Ni cch khc, c?n pht huy ti?m n?ng sng t?o c s?n c?a m?i ng??i.
Th? ba : ng?n l?a t??ng tr?ng cho s? nhi?t tnh, say m (ch?c cc b?n cn nh? hi?u ??n m?c 5 km theo xc c?m, ng??i ta m?i hnh ??ng).
Th? t? : ng?n l?a soi sng qung ???ng tr??c m?t t??ng tr?ng cho vi?c ph?i th?y, ph?i t??ng t??ng ???c mn hnh t??ng lai. Trong ? c : ??ng t?o ra cc v?n ?? cho t??ng lai, b?i quy?t ??nh c?a ngy hm nay vi ph?m yu c?u l?i gi?i t?t ??i v?i khng gian h? th?ng (systems space).
Th? n?m : ng?n l?a t??ng tr?ng cho s? rn luy?n tr?i qua l?a ??, n??c l?nh v ?ng ??ng: v??t qua ???c cc kh kh?n th? thch.
Tsk

Qu? to ?? Newton khng ch? l qu? to sng t?o. N?u xt v? hnh d?ng, v? tr v mu s?c th n cn l tri tim mang "tnh c?m cao th??ng". Nhn ?y xin ghi l?i cu ni c?a Secn?sepxki, ???c treo trang tr?ng trong l?p h?c c?a chng ta: "?? tr? thnh m?t ng??i c h?c th?c hi?u theo ngh?a ??y ?? c?a t? ny, c?n c ba ph?m ch?t: ki?n th?c r?ng, bi?t t? duy v tnh c?m cao th??ng. t ki?n th?c l ng??i d?t, khng bi?t t? duy l ng??i ??n, khng c tnh c?m cao th??ng l ng??i x?u".

Khun m?t ng??i nhn nghing theo h??ng trn b?n ?? l nhn sang ph??ng Ty v n??c ta ? ph??ng ?ng: chng ta ??i di?n, ??i tho?i, ??i tc... v?i ph??ng Ty.

Khi cc b?n s? d?ng nhu?n nhuy?n PPLSTV?M, cc b?n s? "siu thot" v? sng t?o, hi?u theo ngh?a, cc b?n s? sng t?o m?t cch t? nhin mang tnh ch?t th??ng ngy m khng cn nh? ??n PPLSTV?M n?a. T? "siu thot" th??ng dng ?? ch? th?n thnh, m th?n thnh do ng??i siu thot m thnh, th v?a l ng??i v?a khng ph?i l ng??i. ?? di?n t? cch gi?i quy?t mu thu?n v?t l (ML) ny, cc b?n hy ?? : trn hnh v? khng c nt v? ??u ng??i nh?ng cc b?n v?n th?y ??u ng??i do ng?n l?a v dng ch? "T? duy sng t?o - Creative Thinking" t?o nn. ?i?u ny nh?c nh? chng ta ch s? d?ng PPLSTV?M th??ng xuyn v cu?c ??i l chu?i cc v?n ?? c?n gi?i quy?t, chu?i cc quy?t ??nh c?n ph?i ra, ?? nh?m ??n ?ch "siu thot".

Bi?u t??ng TSK s? d?ng ba mu: xanh l cy, ?? v xanh da tr?i. Mu xanh l cy t??ng tr?ng cho s? s?ng, s?c s?ng, s? sng t?o. Tri ??t c?a chng ta ph?i lun gi? mi mu xanh, khng b? h?y ho?i b?i nhi?m mi tr??ng. Mu ?? t??ng tr?ng cho nh?ng tnh c?m ??p. Mu xanh da tr?i t??ng tr?ng cho hy v?ng. Hy v?ng m?i v?n ?? t? c nhn cho ??n nhn lo?i ???c gi?i quy?t t?t ??p ?? mang l?i s? pht tri?n b?n v?ng. Hy v?ng PPLSTV?M ni ring v Khoa h?c sng t?o (Creatology) ni chung ngy cng ???c ch ? Vi?t Nam v trn th? gi?i...

Tnh Vi?t Nam (ph??ng ?ng) ???c th? hi?n d??i d?ng d?u m d??ng, bp sen v nhn sang pha Ty.

T?o ra bi?u t??ng ny, TSK mong mu?n cc anh (ch?) h?c vin nhn bi?u t??ng v nh? ??n m?t s? c?a mn h?c PPLSTV?M v anh (ch?) no t? ? nh? l?i ???c h?t mn h?c th TSK cng hoan nghnh.

creativity_song

 

V? TSK

D??i ?y l danh sch (ch?a ??y ??) cc ??n v? ?:

CC TR??NG V TRUNG TM ?O T?O:

1. ??i h?c t?ng h?p (nay l Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin, ??i h?c qu?c gia TP.HCM).

2. ??i h?c ti chnh k? ton (nay l Tr??ng ??i h?c kinh t? TP.HCM).

3. ??i h?c kinh t? TP.HCM.

4. ??i h?c bch khoa TP.HCM (nay l Tr??ng ??i h?c bch Khoa, ??i h?c qu?c gia TP.HCM).

5. ??i h?c s? ph?m TP.HCM.

6. ??i h?c lu?t TP.HCM.

7. ??i h?c y d??c TP.HCM.

8. Tr??ng ??i h?c khoa h?c x h?i v nhn v?n, ??i h?c qu?c gia, TP.HCM.

9. ??i h?c m? bn cng TP.HCM.

10. Tr??ng ??i h?c dn l?p V?n Lang TP.HCM.

11. Tr??ng ??i h?c dn l?p k? thu?t cng ngh? TP.HCM.

12. Tr??ng ??i h?c ngo?i ng? v tin h?c (Huflit) TP.HCM.

13. Tr??ng ??i h?c dn l?p Bnh D??ng, Bnh D??ng.

14. Khoa v?t l, Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin, ??i h?c qu?c gia H N?i.

15. Khoa thng tin h?c v qu?n tr? thng tin, ??i h?c dn l?p ?ng ?, H N?i.

16. Tr??ng chnh tr? Nguy?n V?n C? (nay thu?c Tr??ng cn b? TP.HCM), TP.HCM.

17. Tr??ng doanh th??ng Tr D?ng, TP.HCM.

18. Tr??ng cao ??ng Hoa Sen, TP.HCM.

19. Tr??ng cao ??ng k? thu?t Vinhempich, B? qu?c phng, TP.HCM.

20. Tr??ng cn b? TP.HCM, ?y ban nhn dn, TP.HCM.

21. Tr??ng chnh tr?, ?y ban nhn dn t?nh Ti?n Giang.

22. Tr??ng chnh tr?, ?y ban nhn dn t?nh ??ng Thp.

23. Tr??ng tuyn gio trung ??ng, H N?i.

24. Tr??ng nghi?p v? qu?n l, B? khoa h?c, cng ngh? v mi tr??ng, H N?i.

25. Tr??ng cn b? qu?n l gio d?c v ?o t?o Trung ??ng 2, TP.HCM.

26. Tr??ng b?i d??ng k? thu?t nghi?p v? b?u ?i?n TP.HCM.

27. Trung tm ?o t?o Thanh Bnh, TP.HCM.

28. Trung tm ?o t?o nghi?p v? v k? thu?t MTC, TP.HCM.

29. Trung tm ?o t?o, b?i d??ng nghi?p v? v ngo?i ng?, UBND TP.HCM (nay thu?c Tr??ng cn b? TP.HCM).

30. Trung tm ?o t?o doanh nghi?p, TP.HCM, Phng th??ng m?i v cng nghi?p Vi?t Nam (nay l Tr??ng cn b? qu?n l doanh nghi?p CBAM), TP.HCM.

31. Trung tm b?i d??ng nghi?p v? ngo?i giao v ngo?i ng? thu?c S? ngo?i v? TP.HCM v H?c vi?n quan h? qu?c t?, TP.HCM.

32. Tr??ng ph? thng trung h?c Th?nh M? Ty (nay l Gia ??nh), TP.HCM.

33. Tr??ng ph? thng trung h?c ch?t l??ng cao L H?ng Phong, TP.HCM.

34. H?c vi?n qu?c gia v? qu?n l v lnh ??o gio d?c (National Institute of Educational Management and Leadership), B? gio d?c Malaysia.

35. H?c vi?n cng ngh? thi?t k? (Design Technology Institute), Singapore.

CC C? QUAN, T? CH?C V DOANH NGHI?P:

36. Phn vi?n Vi?n khoa h?c Vi?t Nam (nay l Trung tm khoa h?c t? nhin v cng ngh? qu?c gia) t?i TP.HCM.

37. Vi?n kinh t? TP.HCM.

38. Vi?n khoa h?c nng nghi?p mi?n Nam, TP.HCM.

39. Vi?n qu?n l khoa h?c (nay l Vi?n nghin c?u chi?n l??c v chnh sch khoa h?c cng ngh?), B? khoa h?c, cng ngh? v mi tr??ng, H N?i.

40. Vi?n nghin c?u ??i h?c v trung h?c chuyn nghi?p (nay l Vi?n nghin c?u pht tri?n gio d?c), B? gio d?c v ?o t?o, H N?i.

41. Vi?n V?t l, Trung tm khoa h?c t? nhin v cng ngh? qu?c gia, H N?i.

42. Vi?n nghin c?u con ng??i, Trung tm khoa h?c x h?i v nhn v?n qu?c gia, H N?i.

43. Ban khoa gio v Ban tuyn hu?n Thnh ?y (nay l Ban t? t??ng v?n ha Thnh ?y), TP.HCM.

44. ?y ban khoa h?c v k? thu?t TP.HCM (nay l S? khoa h?c, cng ngh? v mi tr??ng TP.HCM).

45. B?u ?i?n TP.HCM.

46. S? lao ??ng th??ng binh v x h?i, TP.HCM.

47. ?y ban khoa h?c v k? thu?t t?nh H?u Giang (nay l S? khoa h?c, cng ngh? v mi tr??ng, t?nh C?n Th?).

48. Trung tm sng t?o khoa h?c k? thu?t tr? (nay l Trung tm pht tri?n khoa h?c cng ngh? tr?), Thnh ?on, TP.HCM.

49. Qu?n ?on qu?n Ph Nhu?n, TP.HCM.

50. Qu?n ?on qu?n 12, TP.HCM.

51. Tr??ng ?on L T? Tr?ng, TP.HCM.

52. Nh v?n ha thanh nin TP.HCM.

53. Nh v?n ha lao ??ng TP.HCM.

54. Nh v?n ha khoa h?c k? thu?t, Lin hi?p cc h?i khoa h?c v k? thu?t, TP.HCM.

55. Cu l?c b? Marketing c?a cc cng ty lin doanh, TP.HCM.

56. ?on thanh nin c?ng s?n, B? khoa h?c, cng ngh? v mi tr??ng, H N?i.

57. Trung tm tuyn truy?n y h?c, S? y t?, TP.HCM.

58. Qun y vi?n 7A, TP.HCM.

59. B?nh vi?n Ch? R?y, TP.HCM.

60. Trung tm thng tin khoa h?c v cng ngh?, TP.HCM.

61. Trung tm dinh d??ng tr? em (nay l Trung tm dinh d??ng TP.HCM).

62. Trung tm Tri?n lm v H?i ch? qu?c t? TP.HCM (HIECC), Tn Bnh, TP.HCM.

63. Trung tm Tri?n lm v H?i ch? qu?c t? Quang Trung, TP.HCM.

64. ?i pht thanh Ti?ng ni nhn dn TP.HCM.

65. ?i truy?n hnh TP.HCM.

66. Th?i bo Ti chnh Vi?t Nam, chi nhnh t?i TP.HCM.

67. Cng ty d??c li?u trung ??ng 2, TP.HCM.

68. Cng ty NHATICO, TP.HCM.

69. Cng ty pht tri?n k? thu?t c? kh, ?i?n t?, TP.HCM.

70. Cng ty ?i?n Quang, TP.HCM.

71. Cng ty vi?n thng qu?c t? khu v?c 2, TP.HCM.

72. Cng ty ?i?n tho?i TP.HCM.

73. Nh my s?a ch?a my bay A41, Qun ch?ng khng qun, B? qu?c phng, TP.HCM.

74. Trung tm khai thc c?ng, C?m c?ng hng khng sn bay mi?n Nam, TP.HCM.

75. Cng ty taxi Mai Linh, TP.HCM.

76. Nh my tinh ch? ?? g? xu?t kh?u SATIMEX, TP.HCM.

77. Cng ty h?p tc kinh t?, xu?t nh?p kh?u SAVIMEX, TP.HCM.

78. Cng ty t? v?n t?ng h?p xy d?ng, B? xy d?ng, TP.HCM.

79. T?ng cng ty xy d?ng cng trnh giao thng 6, B? giao thng v?n t?i TP.HCM.

80. Cng ty lin doanh d?u kh "Vietsovpetro", B R?a V?ng Tu.

81. Khch s?n lin doanh "New World Hotel Saigon", TP.HCM.

82. Cng ty lin doanh "Carnaud Metal Box", TP.HCM.

83. Cng ty h?t gi?ng ?ng Ty, Hc Mn, TP.HCM.

84. Cng ty lin doanh xu?t ?n hng khng VN/CX "Vietnam Air Caterers", TP.HCM.

85. Cng ty lin doanh "SAMSUNG VINA", TP.HCM, HN?i.

86. Cng ty lin doanh "UNILEVER VIETNAM", TP.HCM, H N?i.

87. C?ng Si Gn.

88. Cng ty Goldsun, H N?i.

89. Cng ty Organon (Akzo Nobel), H N?i.

90. Cng ty Mitsui Vina (Plastic & Chemical Corp., Ltd.) (VIPLACO), Khu cng nghi?p G D?u, Long Thnh, ??ng Nai.

91. Cng ty Shell Codamo Vietnam Ltd., TPHCM

92. Cng ty c? ph?n ??u t? xy d?ng Bnh Chnh, TPHCM

93. Trung tm hu?n luy?n bay c?a Hng hng khng qu?c gia Vi?t Nam, TPHCM

94. Cng ty COMECO, TPHCM

95. Cng ty nh?a Bnh Minh, TPHCM

96. Cng ty cng nghi?p cao su RUBIMEX, TPHCM

97. H?i ??ng khoa h?c, cng ngh? TPHCM.

98. T?ng c?c chnh tr?, B? qu?c phng.

99. Trung tm nhi?t ??i Vi?t Nga, TPHCM

100. H?i h?u ngh? Vi?t Php, H N?i

101. Cng ty lin doanh KAO Vi?t Nam, TPHCM.

102. H?i ??ng t? v?n khoa h?c v cng ngh?, B? gio d?c v ?o t?o, H N?i.

103. Cng ty Nutifood, TP.HCM.

104. Cng ty d?t may Thnh Cng, TP.HCM.

105. Cng ty Ton Th?ng, TP.HCM.

106. Cng ty V?n Pht H?ng, TP.HCM.

107. Cng ty Nh Vi?t Nam, TP.HCM.

108. Cng ty c? ph?n d?ch v? v t? v?n pht tri?n ngu?n nhn l?c BCC, TP.HCM.

109. Cng ty ki?n trc v trang tr n?i th?t AA, TP.HCM.

110. Vietnam Chapter, Young Presidents Organization (YPO).

111. S? khoa h?c v cng ngh? Lm ??ng.

112. H?i s? h?u cng nghi?p Vi?t Nam (VIPA).

113. Cng ty Bayer Vietnam Ltd. (Animal Health Division).

114. Cng ty c? ph?n gi?y Si Gn, TP.HCM.

115. Cng ty c? ph?n nh?a Tn Ph, TP.HCM.

116. Cng ty in, bao b Liksin, TPHCM

117. Cng ty c? ph?n th?c ph?m MASAN, TP.HCM

118. Cng ty t? v?n y d??c qu?c t?, H N?i

119. Cng ty Minh Tri?t, TPHCM

120. Cng ty TNHH II-VI Vi?t Nam. Khu cng nghi?p Vi?t Nam - Singapore, Bnh D??ng

121. T?ng cng ty c? ph?n khoan & d?ch v? khoan d?u kh (PV Drilling), TPHCM