Kha c? b?n 523

"Ph??ng php lu?n sng t?o v ??i m?i (TRIZ m? r?ng)"

Khai gi?ng: th? t?, 12/05/2021

Gi? h?c: 17g30 - 21g00

Ngy h?c: t?i th? hai, t?i th? t? v t?i th? su

Th?i gian h?c: 1 thng

H?c ph hi?n nay: 1.200.000 ??ng (bao g?m c? ti li?u h?c t?p).

Chiu sinh t?t c? m?i ng??i c trnh ?? v?n ha l?p 12 tr? ln, khng phn bi?t tu?i, ngh? nghi?p chuyn mn, ch?c v?...

?i?n tho?i:(028) 38301743

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

?? bi?t cc ch l?i c?a mn h?c, b?m vo ?y

Ch??ng trnh h?c b?m vo ?y

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

Bo t??ng m?i nh?t

BTSK s? 1/2017 (73) ra thng 3 n?m 2017

Ton b?

+ Tin TSK - Tin th? gi?i

+ Th? gi?i t? gc nhn sng t?o: 10 pht minh "khng t??ng" c?a Nicola Tesla

+ ?a d?ng: Bn trong trung tm d? li?u c?a Facebook

+ S?n ph?m sng t?o

ThayDung

Th?y Phan D?ng t?t nghi?p ??ng th?i ??i h?c t?ng h?p qu?c gia v? v?t l th?c nghi?m cc ch?t bn d?n v H?c vi?n cng c?ng sng t?o sng ch? Azerbaigian, Baku, Lin X, 1973. Nh?n h?c v? ti?n s? Ph.D. (1985), ti?n s? khoa h?c D.Sc. (1989) v? v?t l th?c nghi?m cc ch?t bn d?n t?i ??i h?c t?ng h?p qu?c gia Leningrad (nay l Saint Petersburg), Lin bang Nga. Nh?n ch?c danh ph gio s? n?m 1991. Ng??i sng l?p v l Gim ??c Trung tm Sng t?o Khoa h?c-k? thu?t (TSK) t? khi thnh l?p ??n h?t thng 10 n?m 2014, thu?c Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin, ??i h?c qu?c gia TP.H? Ch Minh. D?y kha ??u tin v? Ph??ng php lu?n sng t?o v ??i m?i t?i Vi?t Nam n?m 1977.

Th?y Phan D?ng ngh? d?y t?i TSK t? 01/01/2019 v l do s?c kh?e. Nh? v?y, th?y Phan D?ng ch? cn c?ng tc v?i TSK v? nghin c?u khoa h?c v t? v?n v? Ph??ng php lu?n sng t?o v ??i m?i (TRIZ m? r?ng).

ThayHuong

Th?y Tr?n Th? H??ng t?t nghi?p ??i h?c t?ng h?p TP. H? Ch Minh n?m 1983 chuyn ngnh v?t l ch?t r?n. Nh?n h?c v? th?c s? chuyn ngnh v?t l ?i?n t? n?m 1997 t?i Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin TP. H? Ch Minh. Nh?n ch?c danh gi?ng vin chnh n?m 2000. Tham gia xy d?ng Trung tm Sng t?o Khoa h?c-k? thu?t (TSK) thu?c Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin, ??i h?c qu?c gia TP.H? Ch Minh t? nh?ng ngy ??u thnh l?p. Th?y Tr?n Th? H??ng lm Quy?n Gim ??c Trung tm Sng t?o Khoa h?c-k? thu?t (TSK) t? thng 11/2014, ngh? h?u t? 01/10/2017. Hi?n nay khng tham gia gi?ng d?y t?i TSK.

ThayTriet

Th?y Th.S V??ng Hu?nh Minh Tri?t t?t nghi?p ??i h?c khoa h?c t? nhin (??i h?c t?ng h?p TP. H? Ch Minh) n?m 1993. St cnh cng TSK t? n?m 1993 t?i nay

ThaySon

Th?y L Minh S?n

  • T?t nghi?p k? s? ??a ch?t (n?m 1988) t?i ??i h?c Bch khoa TP. H? Ch Minh, th?c s? ??a ch?t (n?m 2002) t?i International Institute for Geo-Information and Earth Observation (H Lan).
  • Lm vi?c t?i TSK t? n?m 1998
  • Chuy?n n?i lm vi?c kh?i TSK t? thng 11/2014, khng cn tham gia gi?ng d?y t?i TSK
Khoi

Chu Thi Minh Khi, tr? l, t?t nghi?p c? nhn ngnh Cng ngh? thng tin, Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin, ??i h?c qu?c gia TP. H? Ch Minh n?m 2010. Lm vi?c t?i TSK t? n?m 2010.