Kha c? b?n 523

"Ph??ng php lu?n sng t?o v ??i m?i (TRIZ m? r?ng)"

Khai gi?ng: th? t?, 12/05/2021

Gi? h?c: 17g30 - 21g00

Ngy h?c: t?i th? hai, t?i th? t? v t?i th? su

Th?i gian h?c: 1 thng

H?c ph hi?n nay: 1.200.000 ??ng (bao g?m c? ti li?u h?c t?p).

Chiu sinh t?t c? m?i ng??i c trnh ?? v?n ha l?p 12 tr? ln, khng phn bi?t tu?i, ngh? nghi?p chuyn mn, ch?c v?...

?i?n tho?i:(028) 38301743

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

?? bi?t cc ch l?i c?a mn h?c, b?m vo ?y

Ch??ng trnh h?c b?m vo ?y

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

Bo t??ng m?i nh?t

BTSK s? 1/2017 (73) ra thng 3 n?m 2017

Ton b?

+ Tin TSK - Tin th? gi?i

+ Th? gi?i t? gc nhn sng t?o: 10 pht minh "khng t??ng" c?a Nicola Tesla

+ ?a d?ng: Bn trong trung tm d? li?u c?a Facebook

+ S?n ph?m sng t?oNgười viết: PGS. TSKH. Phan D?ng

N?u nh? tr??c ?y, sng t?o ???c coi l huy?n b mang tnh thin ph hay nh? may m?n, ng?u h?ng, xu?t th?n... th ngy nay, v?i nh?ng pht hi?n m?i, cc nh nghin c?u ? v ?ang d?n d?n khoa h?c ha l?nh v?c sng t?o, ngh?a l lm cho ho?t ??ng sng t?o c th? ?em d?y v h?c ???c nh? cc mn h?c truy?n th?ng khc. D??i cch nhn hi?n ??i, sng t?o l ngu?n ti nguyn c? b?n c?a con ng??i (a fundamental human resource), ngu?n ti nguyn ??c bi?c m nh? nh khoa h?c M? G. Kozmetsky ni: "B?n cng s? d?ng n nhi?u th b?n cng c n nhi?u h?n". ?? khai thc b?t k? ti nguyn no c?ng c?n c cc cng c? thch h?p. M?c d khoa h?c sng t?o (creatology) m?i ???c ch pht tri?n m?nh ? M?, Nga, Anh kho?ng hai m??i n?m g?n ?y nh?ng n ? t?o l?p ???c h? th?ng cc ph??ng php, cc k? n?ng c? th? gip khai thc kh t?t ti nguyn sng t?o c?a c nhn, t?p th? v qu?c gia.

T?i H?i ngh? l?n th? hai Ban Ch?p hnh Trung ??ng ??ng (kha III), ??ng ch T?ng b th? ?? M??i ? ch? r: "... Nghin c?u ?ng d?ng nh?ng ph??ng th?c v ph??ng php gio d?c v ?o t?o m?i ? t?t c? cc b?c h?c, sao cho gio d?c khng ch? l truy?n th? ki?n th?c m quan tr?ng h?n l ph?i kh?i d?y tnh ch? ??ng v ti?m n?ng sng t?o to l?n trong m?i con ng??i nh?m pht tri?n ton di?n b?n thn v ?ng gp t?t h?n cho s? pht tri?n c?a ??t n??c...". "Ph??ng php lu?n sng t?o" (Creativity Methodologies) ? ?em l?i nhi?u ch l?i cho qu trnh t? duy, v v?y vi?c ph? bi?n "Ph??ng php lu?n sng t?o" ? Vi?t Nam l ?i?u r?t c?n thi?t. V?i s? gip ?? c?a Ban Gim hi?u, Ban Ch?p hnh ?on, kha h?c ??u tin "Ph??ng php lu?n sng t?o khoa h?ck? thu?t" ? ???c d?y ngo?i kha cho sinh vin ??i h?c t?ng h?p Tp. H? Ch Minh n?m 1977. N?m 1991, sau m?t s? kha h?c v?i cc k?t qu? kh? quan, ??i h?c t?ng h?p Tp. H? Ch Minh ? ?ng h? v cho php thnh l?p Trung tm Sng t?o Khoa h?ck? thu?t (TSK) tr?c thu?c Tr??ng. ??n nay, chng ti ? m? ???c 120 kha (bao g?m trnh ?? c? b?n, trung c?p) v?i kho?ng 6000 ng??i ?? m?i thnh ph?n kinh t?, x h?i tham d?. ??c bi?t ph?i k? ??n kha h?c 30 ti?t cho cc quan ch?c B? gio d?c Malaysia ???c th?c hi?n t?i Tr??ng hu?n luy?n cn b? lnh ??o v qu?n l gio d?c qu?c gia Malaysia, m sau ?, h? c? m?t ?on cn b? sang h?c ti?p 90 ti?t n?a t?i TSK. Cc ki?n ph?n h?i c?a cc h?c vin cho th?y mn h?c ? ?em l?i r?t nhi?u ch l?i: t? thay ??i v? m?t nh?n th?c, l?p tr??ng ??i v?i sng t?o, t?ng tnh t? tin, l?c quan, tr? thnh ng??i suy ngh? v gi?i quy?t v?n ?? t?t h?n, trnh nh?ng m m?m "th? v sai" khng ?ng c; ??n c ???c nh?ng c?i ti?n, sng ki?n c? th? trong cng vi?c, ??i s?ng hng ngy.

V? nghin c?u, chng ti ? cng b? m?t s? cng trnh ? Anh, H Lan, Thi Lan, Malaysia, Singapore trn cc t?p ch ho?c cc h?i ngh? khoa h?c v? chuyn ngnh sng t?o. Cc ho?t ??ng c?a TSK c?ng ???c gi?i thi?u trong cc b?n bo co c?a cc hi?p h?i sng t?o c?a Nga, M?, Chu u. TSK c trao ??i thng tin khoa h?c v?i cc ??ng nghi?p ? kho?ng 20 n??c trn th? gi?i.

Theo m?t s? d? bo khoa h?c m chng ti ???c bi?t, ng??i ta tin r?ng, sau th?i ??i tin h?c (cn g?i l ln sng v?n minh th? t?) l th?i ??i sng t?o mang tnh qu?n chng r?ng ri nh? s? d?ng cc ph??ng php t? duy sng t?o mang tnh khoa h?c, ???c d?y v h?c m?t cch ??i tr. V?i tinh th?n trch nhi?m, TSK ? cung c?p nhi?u thng tin v? khoa h?c sng t?o, ph??ng php lu?n sng t?o ??n cc c? quan, cc c?p lin quan, v?i mong mu?n, khoa h?c ny ???c quan tm ? m?c v? m ?? c ???c nh?ng cng vi?c chu?n b? c?n thi?t cho t??ng lai.

Thng ba v?a qua, TSK r?t ph?n kh?i ?n GS. VS. ??ng H?u, ?y vin Trung ??ng ??ng, Tr??ng ban Khoa gio Trung ??ng ??n lm vi?c. Sau khi nghe TSK bo co cc ho?t ??ng v cc k?t qu? ? ??t ???c, GS. VS. ??ng H?u cho r?ng, c?n m? r?ng vi?c d?y v h?c sng t?o trong cc tr??ng h?c. Tr??c m?t, Ban khoa gio trung ??ng s? t? ch?c m?t s? seminar* dnh cho cc ??ng ch c trch nhi?m c?a m?t s? b? ?? nghe TSK trnh by tnh hnh khoa h?c sng t?o trn th? gi?i, cc ho?t ??ng v? l?nh v?c ny ? Vi?t Nam v cc ki?n ngh? c? th? pht tri?n mn h?c ny ? n??c ta.

Theo chng ti, khoa h?c sng t?o s? gp ph?n khng nh? gip chng ta tm con ???ng t?t ?? pht tri?n b?n v?ng, ?? th?c hi?n thnh cng s? nghi?p cng nghi?p ha, hi?n ??i ha ??t n??c v s? nghi?p "tr?ng ng??i".

(T?p ch "Cng tc khoa gio", s? 5 n?m 1998)