Kha c? b?n 523

"Ph??ng php lu?n sng t?o v ??i m?i (TRIZ m? r?ng)"

Khai gi?ng: th? t?, 12/05/2021

Gi? h?c: 17g30 - 21g00

Ngy h?c: t?i th? hai, t?i th? t? v t?i th? su

Th?i gian h?c: 1 thng

H?c ph hi?n nay: 1.200.000 ??ng (bao g?m c? ti li?u h?c t?p).

Chiu sinh t?t c? m?i ng??i c trnh ?? v?n ha l?p 12 tr? ln, khng phn bi?t tu?i, ngh? nghi?p chuyn mn, ch?c v?...

?i?n tho?i:(028) 38301743

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

?? bi?t cc ch l?i c?a mn h?c, b?m vo ?y

Ch??ng trnh h?c b?m vo ?y

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

Bo t??ng m?i nh?t

BTSK s? 1/2017 (73) ra thng 3 n?m 2017

Ton b?

+ Tin TSK - Tin th? gi?i

+ Th? gi?i t? gc nhn sng t?o: 10 pht minh "khng t??ng" c?a Nicola Tesla

+ ?a d?ng: Bn trong trung tm d? li?u c?a Facebook

+ S?n ph?m sng t?oNgười viết: Administrator

LTS: Trong cc s? v?a qua, TTCN ? trch gi?i thi?u vi ch??ng t? quy?n sch T?m h? chi?u vo th? k? 21 c?a Jeanntte Vos v Gorden Dryden. Trong ? n?i ln m?t s? ?nh?: "Ti nguyn c?a m?t qu?c gia hon ton ty thu?c vo n?ng l?c h?c t?p k? n?ng m?i c?a nhn dn, nh?t l n?ng l?c xc ??nh v?n ??, tm ph??ng php gi?i quy?t v lm t?ng gi tr?"; "Th?i ??i c?a b? no:... khai thc nh?ng ti?m n?ng c?c l?n c?a b? no".

? n??c ta c nh?ng ng??i ? 22 n?m nay ho?t ??ng theo h??ng ni trn m?t cch khng ?n o v?i hi?u qu? cao. Kh?i s? m?t l?nh v?c m?i, t? trang tr?i t? ??u ??n nay, nhn s? ??m ch?a ?? s? ngn c?a m?t bn tay, v?y m h? ? th?c hi?n ???c g?n 150 kho h?c c? b?n v nng cao, cng nhi?u bu?i thuy?t trnh ? VN v n??c ngoi v?i h?n 12.000 ng??i tham d?. Cc cng trnh khoa h?c c?a h? ???c bo co, ??ng t?i t?i VN, Anh, H Lan, Malaixia, M?, Nga, Nh?t, Xingapo v Thi Lan. Th?m ch c ci h? lm tr??c ng??i M? 14 n?m, ng??i Php 19 n?m v ng??i Nh?t 20 n?m.

TTCN ? g?p ti?n s? khoa h?c Phan D?ng, ng??i sng l?p v l gim ??c Trung tm Sng t?o Khoa h?c k? thu?t thu?c Tr??ng ??i h?c Khoa h?c t? nhin, ??i h?c qu?c gia TP.HCM ?? trao ??i v? l?nh v?c m?i ?: ph??ng php lu?n sng t?o (creativity methodologies)

* ng c th? cho bi?t m?t cch tm t?t v d? hi?u ph??ng php lu?n sng t?o (PPLST) l g?

Chng ta ch? th?c s? suy ngh? khi g?p v?n ??. ??y l tnh hu?ng chng ta bi?t m?c ?ch c?n ??t nh?ng ch?a c l?i gi?i s?n trong ??u ho?c ph?i l?a ch?n l?i gi?i t?i ?u trong nh?ng l?i gi?i ? bi?t. Ni cch khc, chng ta suy ngh? ?? gi?i quy?t cc v?n ?? g?p ph?i, ?? ra quy?t ??nh. Ng??i ta cn g?i qu trnh suy ngh? ? l t? duy sng t?o (creative thingking), v ? ?y ??ng th?i c "tnh m?i" v "tnh ch l?i", t ra ??i v?i chnh ng??i gi?i quy?t v?n ??. Cc nghin c?u cho th?y ph?n l?n m?i ng??i suy ngh? theo ph??ng php th? v sai ki?u "thua keo ny th by keo khc". Vi ch?c n?m g?n ?y, ??c bi?t t?i cc n??c tin ti?n, ?? ??i ph v?i cc thch th?c ? xu?t hi?n nhu c?u x h?i ph?i c?i ti?n, thay th? ph??ng php th? v sai (v ph?i tr? gi qu ??t cho cc quy?t ??nh sai) b?ng nh?ng ph??ng php suy ngh? khc, ???c xy d?ng trn c? s? cc thnh t?u t?ng h?p c?a cc ngnh khoa h?c v k? thu?t hi?n ??i. ?i?u ny d?n ??n qu trnh khoa h?c ha l?nh v?c t? duy sng t?o, hnh thnh v pht tri?n kh nhanh khoa h?c sng t?o (creatology). PPLST l b? ph?n ?ng d?ng c?a khoa ho? ni trn. PPLST c th? hi?u l h? th?ng cc ph??ng php v cc k? n?ng c? th? gip m?i ng??i t?ng n?ng su?t v hi?u qu?, v? lu di, ti?n t?i ?i?u khi?n qu trnh suy ngh? gi?i quy?t v?n ?? v ra quy?t ??nh (t? duy sng t?o). PPLST d?y v h?c ???c cho t?t c? m?i ng??i v?i nh?ng gio trnh thch h?p nh? cc mn h?c truy?n th?ng.

* Vai tr c?a PPLST trong th? k? 21?

Theo m?t s? d? bo khoa h?c, sau ba ln sng pht tri?n c?a n?n v?n minh nhn lo?i (nng nghi?p ho, cng nghi?p ho v tin h?c ha) s? l ln sng th? t?: th?i ??i sng t?o mang tnh qu?n chng nh? vi?c s? d?ng PPLST, ???c d?y v h?c m?t cch ??i tr. Cc doanh nghi?p trn th? gi?i cng ngy cng nh?n ra r?ng v? kh c?nh tranh ? th? k? 21 chnh l pht tri?n ngu?n nhn l?c sng t?o. ? ?y x?y ra chuy?n: PPLST, v d? nh? ? M?, ???c gi?ng d?y khng ph?i trong cc tr??ng h?c m trong cc cng ty tr??c. Theo s? li?u 1995, m?t ph?n ba cc cng ty M? ??a PPLST d?y cho cc nhn vin c?a mnh.

PPLST, theo ti, khng ch? gip t?ng s?c c?nh tranh v? m?t kinh t? m cn mang ngh?a gio d?c v nhn ??o cao h?n nhi?u: nh? PPLST, m?i ng??i c th? gi?i quy?t t?t cc v?n ?? g?p ph?i, ra cc quy?t ??nh ?ng trn m?i b??c ???ng ?i c?a cu?c ??i mnh. Lc ?, thay v ??i l "b? kh?" s? b?t kh? v ti?n d?n t?i l t??ng: "b? s??ng".

* PPLST ???c d?y ? Trung tm Sng t?o Khoa h?c K? thu?t (TSK) c xu?t x? t? ?u?

Altshuller

Genrikh Saulovich Altshuller (1926 - 1998) sinh t?i Tasken (Uzbekistan). T?t nghi?p ??i h?c cng nghi?p.

14 tu?i ? c vi b?ng ch?ng nh?n tc gi? sng ch?. ng ? ??a ra "L thuy?t gi?i cc bi ton sng ch?" (TRIZ). ??n th?p nin 80, hng tr?m thnh ph? ? Lin X m? tr??ng, trung tm, cu l?c b? d?y v? t? duy sng t?o

N?m 1971, ?ang h?c ngnh v?t l th?c nghi?m ? Lin x, tnh c? ti ???c bi?t: H?i cc nh sng ch? ton Lin X v?a thnh l?p ??i h?c Sng t?o sng ch? nh?m ?o t?o cc nh sng ch? chuyn nghi?p, cc nh nghin c?u, gi?ng d?y PPLST v cc nh t? ch?c ho?t ??ng sng t?o sng ch?. H? chiu sinh ch? y?u nh?ng ng??i ? t?t nghi?p ??i h?c, t nhi?u ? c thnh tch sng t?o trong cng tc. Nh? ng??i kht g?p n??c u?ng, ti v?i ??n xin h?c thm. N?m 1973, ti b?o v? lu?n n "Tnh tm l trong t? duy sng t?o" v nh?n b?ng t?t nghi?p s? 32. Ti v cng may m?n ???c h?c tr?c ti?p th?y Genrikh Saulovich Altshuller, m?t trong nh?ng ng??i sng l?p ra khoa h?c sng t?o trn th? gi?i. Th?y l tc gi? c?a l thuy?t gi?i cc bi ton sng ch? - TRIZ (vi?t t?t theo ti?ng Nga), m?t l thuy?t mang tnh cch m?ng trong l?nh v?c sng t?o. Sau ? ti cn ti?p t?c trao ??i th? t? v?i Th?y cho ??n khi Th?y b? b?nh n?ng v qua ??i vo ngy 24-09-1998.

* Ngoi Lin X tr??c ?y (SNG hi?n nay), cc n??c khc ?nh gi TRIZ v ng G.S. Altshuller nh? th? no?

?y xin m?i anh xem m?t s? ti li?u.

(Trch d?n cc ti li?u)

M? du nh?p TRIZ t? n?m 1991. H? nhanh chng nh?n th?y ?y l "cng ngh? m?i mang tnh cch m?ng ???c ??a vo n??c M?" v "tin r?ng ?i?u ny s? lm t?ng tnh c?nh tranh c?a n??c M? trong n?n kinh t? ton c?u d?a trn ki?n th?c ?ang xu?t hi?n". K?t qu? ch? ch?a ??y 10 n?m ?i h?c TRIZ, li ko cc chuyn gia TRIZ c?a Lin X, d?ch cc sch TRIZ t? ti?ng Nga sang ti?ng Anh, t? xu?t b?n t?p ch TRIZ ring t? thng 11-1996, thnh l?p Vi?n TRIZ (? California), Vi?n Altshuller (? Massachussets), ??i h?c TRIZ,... Hi?n nay kh nhi?u cc cng ty n?i ti?ng s? d?ng TRIZ ?? gi?i quy?t cc v?n ?? c?a mnh nh?: 3M, General Motors, Ford, BMW, Mobil Oil, Amoco Oil, Kodak, Motorola, Procter & Gamble, Intel, Siemens, Texas Instrumnt, US Air Force, NASA.... TRIZ cn ???c ??a vo cc tr??ng ??i h?c ? M?, Vi?n cng ngh? Massachussets (MIT)... Nhi?u n??c khc nh? Anh, ??c, Thu? ?i?n, Ty Ban Nha, Ixraen, Ph?n Lan,, Mexico, c, Php (du nh?p TRIZ t? 1996), Nh?t B?n (du nh?p TRIZ t? n?m 1997), Hn Qu?c c?ng ngy cng quan tm ??n TRIZ nhi?u h?n.

Trong nh?ng l?i th??ng ti?c v? s? qua ??i ??t ng?t c?a ng G.S. Altshuller, c nh?ng ng??i M? v "ng ??i v?i l?nh v?c gi?i quy?t v?n ?? nh? Mozart v?i m nh?c, Deming v?i ch?t l??ng" ho?c nh? "Columbus tm ra Chu M? cho nh?ng ng??i Chu u".

* ng cn l ti?n s? khoa h?c ton l, nhi?u n?m lm vi?c trong l?nh v?c th?c nghi?m: quang h?c v cc bn d?n, nay ng...

Ti t?t nghi?p hai tr??ng v sau ? lm c? hai ngh? trong g?n 20 n?m. ? nh?ng n??c c ?i?u ki?n lm vi?c, ?i?u ny khng c g ??c bi?t. Cn ? VN, my mc c?n thi?t ?? lm cc th nghi?m khng bi?t bao gi? m?i c. Ti cho r?ng khng nghin c?u khoa h?c c? b?n th thi, cn nghin c?u th ph?i ph?n ??u ??t trnh ?? th? gi?i. Do v?y, ti quy?t ??nh t?p trung cho ngh? th? hai. Theo quan ni?m hi?n nay, khoa h?c sng t?o c?ng l khoa h?c c? b?n. M?t m?t chng ti c th? ??t ???c trnh ?? th? gi?i trong ?i?u ki?n ti chnh eo h?p c?a VN, m?t khc quan tr?ng h?n, khoa h?c c? b?n ny nhanh chng ?em l?i nhi?u l?i ch th?c t? v ai c?ng c?n t? duy c hi?u qu?. S? pht tri?n c?a TSK d?a trn ho?t ??ng t? trang tr?i t? ??u ??n nay cho th?y r nh?ng ?i?u ?.

* ng b?t ??u d?y PPLST ? VN n?m 1977, m?t ngnh h?c m?i m?, h?n ph?i tr?i qua nhi?u th? thch ?? c th? ??n v?i nhi?u ng??i. H?n 20 n?m qua ng ? g?p bao nhiu "tnh hu?ng c v?n ??"? Cch ng gi?i quy?t chng nh? th? no?

Chng ti g?p khng t cc v?n ??. Chng ti t? xc ??nh ?y l cng vi?c khng ai b?t chng ti ph?i lm c?. Do v?y, "mu?n ?n th ph?i l?n vo b?p" v "mnh lm mnh ch?u, ku m ai th??ng". Chnh PPLST ? gip chng ti gi?i quy?t ???c nh?ng v?n ?? ? ?? t? "s? m" v? ti chnh, chng ti ti?n t?i tr? ???c n? ban ??u r?i mua s?m nhi?u trang thi?t b? ph?c v? cho cng tc gi?ng d?y, nghin c?u, in kh ??y ?? gio trnh cho ng??i h?c, ?i d? m?t s? h?i ngh? khoa h?c qu?c t? v c "hng" xu?t kh?u. C?n ph?i ni thm, c PPLST l t?t nh?ng c c? may m?n n?a th t?t h?n... Chng ti lun nh? ??n nh?ng ng??i ? gip ?? chng ti v?i lng bi?t ?n.

* 22 n?m kin tr ph? bi?n PPLST, ??ng l?c no ? gip ng?

Cc ni?m vui ??i th??ng v l??ng tm mnh.

* Xin ng ni r h?n.

Cc ni?m vui ??i th??ng t? gia ?nh, b?n b, ??ng nghi?p, cng vi?c..., ??c bi?t l t? cc h?c tr ?em l?i. ??c nh?ng dng ch?, nhn nh?ng nt m?t, nh m?t khi h? k? v? cc ch l?i c?a PPLST ?em l?i cho chnh h?, ti nh? ???c n?p thm n?ng l??ng ?? ?i ti?p.

Cn l??ng tm, theo cch hi?u c?a ti, ??y l nh?ng gi tr? v?nh c?u ch? khng ph?i cc gi tr? mang tnh c? h?i ??ng l?i thnh mu th?t c?a mnh sau khi ???c gio d?c (hi?u theo ngh?a r?ng) t? ngoi vo. H?i nh?, ti ???c h??ng n?n gio d?c thu?n l?i. Ba m ti l nh?ng t?m g??ng t?n t?y v say m v?i cng vi?c. Ti ???c h?c nhi?u th?y ra th?y, ???c ??c nh?ng quy?n truy?n gip hnh thnh nh?ng tnh c?m t?t ??p. Ti tr??ng thnh trong khng chi?n ch?ng M?. Chnh hon c?nh lc ?y, ch? khng ch? nh?ng l?i gio hu?n, lm ti t? gic ph?i h?c b?ng hai, h?c t?t c? nh?ng g th?y ch l?i ??i v?i ??t n??c, dn t?c mnh. V th?, h?c cng lc c? hai tr??ng v ?i ph? bi?n PPLST l ?i?u t? nhin, nh? t?m ???c ?n du th ph?i nh? t?, nh? th?t nhi?u t?.

* Trong g?n 150 kha PPLST, ng nh? nh?ng kha no nh?t? V sao?

Kha m?t ?nh d?u s? b?t ??u. Kha 91 d?y cho cc quan ch?c B? Gio d?c Malaysia, ch?ng minh kh? n?ng xu?t kh?u PPLST l hi?n th?c. Kha 126 d?y cho cc cn b? lnh ??o v chuyn vin chuyn trch B? Khoa h?c-cng ngh? & mi tr??ng t?i H N?i. ?y l l?n ??u tin ???c d?y l?p dnh ring cho quan ch?c c?p b? ? VN. C?ng nh? cc quan ch?c Malaysia, h? ? kh?ng ??nh PPLST c?n cho m?i ng??i, ??c bi?t cho cc nh qu?n l. M?t s? ng??i cn cho r?ng PPLST gip chng ta tm con ???ng t?t ?? rt ng?n kho?ng cch t?t h?u. Kha 137 d?y cho cn b? v nhn vin Cng ty Unilever Vi?t Nam. Cch t? ch?c, ?i?u ki?n v?t ch?t dnh cho d?y v h?c lm ti lin t??ng: gi nh? cc doanh nghi?p VN c?ng ch b?i d??ng ngu?n nhn l?c c?a mnh nh? th?.

* Lin quan ??n vi?c pht tri?n PPLST ? VN, ?i?u g lm ng lo l?ng nh?t?

Nhn gi?ng. Hi?n nay TSK d?y PPLST ?? ng??i h?c s? d?ng vo cu?c s?ng v cng vi?c c?a h? ch? ch?a ?o t?o c? nhn, th?c s?, ti?n s? chuyn ngnh ny nh? m?t s? n??c khc. Do v?y, nguy c? "m?t gi?ng" lun lun hi?n h?u.

?i?u g lm ng ti?c nh?t?

Chng ta ? v ?ang b? l? th?i c?. N?u 22 n?m qua chng ta chu?n b? ???c m?t ??i ng?, ch t m?t t?p th? t??ng ??i l?n c kh? n?ng d?y PPLST ? trnh ?? qu?c t? (m ??u t? b?ng VN? l?i r?t r?), chng ta hon ton c th? xu?t kh?u PPLST v?i l??ng ngo?i t? thu ???c khng ph?i l nh?. ? M? v Anh, m?t ngy h?c TRIZ trung bnh m?t ng??i ph?i tr? 500 USD. Tr? m?t vi n??c tin ti?n, th? tr??ng PPLST trn th? gi?i, nh?t l TRIZ ?ang l m?t "vng tr?ng" ch? chi?m l?nh.

* Trong cc ngh? quy?t c?a ??ng, ph?n ni v? gio d?c ?o t?o th??ng nh?n m?nh ??n sng t?o, v d?: "p d?ng nh?ng ph??ng php gio d?c hi?n ??i ?? b?i d??ng cho h?c sinh n?ng l?c t? duy sng t?o, n?ng l?c gi?i quy?t v?n ??". Xt v? ngh?a ny, TSK ?ang th?c hi?n ngh? quy?t ??ng...

V?i tinh th?n trch nhi?m, ngoi vi?c th??ng xuyn bo co cho c?p trn tr?c ti?p, tranh th? nh?ng d?p c th?, chng ti ? cung c?p thng tin v? PPLST cho nhi?u ??ng ch lnh ??o ? nh?ng c?p cao h?n nh? thnh ph?, B? Gio d?c v ?o t?o, B? Khoa h?c-cng ngh? & mi tr??ng, Ban khoa gio trung ??ng ??ng, Chnh ph?, Qu?c h?i v m?t s? c? quan, t? ch?c nh? Trung tm khoa h?c t? nhin v cng ngh? qu?c gia, Phng th??ng m?i v cng nghi?p VN... Ti ngh? trong qu trnh pht tri?n c?a m?t ??t n??c, c nh?ng lc sng ki?n ?i t? trn xu?ng, v ng??c l?i c lc ?i t? d??i ln. Nh? ng??i ta th??ng ni, trn d??i g?p nhau th v?n ?? s? ???c gi?i quy?t nhanh h?n..."

* Cu h?i cu?i cng: n?u m?t b?n tr? mu?n theo h?c PPLST nh?ng cn do d?, ng s? ni g v?i cc b?n ?y?

Tr??c h?t ti s? tm hi?u l do v sao b?n ?y do d?. N?u do d? v khng bi?t PPLST c c?n cho hnh trang vo th? k? 21 khng th ti s? k? 2 m?u chuy?n km theo l?i bnh nh? sau:

 1. M?t bu?i t?i, Ernesl Rutheford (nh v?t l ng??i Anh) gh vo phng th nghi?m. D ? r?t mu?n, m?t h?c tr c?a ng v?n mi?t mi lm th nghi?m. ng h?i anh ta: "Anh lm g mu?n v?y?".

  - Ng??i h?c tr tr? l?i: "Th?a gio s?, ti lm vi?c"

  - Th? ban ngy anh lm g?

  - Ti lm vi?c

  - V sng s?m anh c?ng lm vi?c?

  Ng??i h?c tr xc nh?n v ch? ??i l?i khen c?a th?y mnh. Rutheford sa s?m nt m?t v b?c b?i h?i: "Hy nghe ?y, khi no th anh suy ngh??"

L?i bnh: Th? k? 21 r?t c?n nh?ng ng??i lm vi?c b?ng ci ??u

 1. C l?n, cng ty Siemens l?p rp m?t c? my r?t quan tr?ng nh?ng ??ng c? ?i?n c?a n khng ch?y. Cng ty ? m?i nhi?u chuyn gia n?i ti?ng nh?ng khng ??t ???c k?t qu? no. Do v?y, cng ty ??a ra gi?i th??ng 10.000 mc cho ai c th? lm cho ??ng c? ho?t ??ng bnh th??ng. P.L.Kapitxa (nh v?t l ng??i Nga) ?i vng quanh xem xt ??ng c?. ng c?m ba v g? m?t nht vo chn ?? vng bi: c? c? my thnh lnh kh?i ??ng v t? ? tr? ?i ho?t ??ng bnh th??ng. P.L.Kapitxa vi?t trong gi?y bin nh?n ti?n nh? sau: "Ti?n cng m?t nht ba 1 mc v 9999 mc l ti?n tr? cho vi?c suy ngh? ?? bi?t c?n ??p nht ba vo ?u"

L?i bnh: Ph?n l??ng tr? cho suy ngh? ?? gi?i quy?t v?n ?? m?t cch c hi?u qu? cng ngy cng l?n trong th? k? 21.

(Bo Tu?i Tr? Ch? Nh?t, ra ngy 29/08/1999)