Kha c? b?n 523

"Ph??ng php lu?n sng t?o v ??i m?i (TRIZ m? r?ng)"

Khai gi?ng: th? t?, 12/05/2021

Gi? h?c: 17g30 - 21g00

Ngy h?c: t?i th? hai, t?i th? t? v t?i th? su

Th?i gian h?c: 1 thng

H?c ph hi?n nay: 1.200.000 ??ng (bao g?m c? ti li?u h?c t?p).

Chiu sinh t?t c? m?i ng??i c trnh ?? v?n ha l?p 12 tr? ln, khng phn bi?t tu?i, ngh? nghi?p chuyn mn, ch?c v?...

?i?n tho?i:(028) 38301743

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

?? bi?t cc ch l?i c?a mn h?c, b?m vo ?y

Ch??ng trnh h?c b?m vo ?y

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

Bo t??ng m?i nh?t

BTSK s? 1/2017 (73) ra thng 3 n?m 2017

Ton b?

+ Tin TSK - Tin th? gi?i

+ Th? gi?i t? gc nhn sng t?o: 10 pht minh "khng t??ng" c?a Nicola Tesla

+ ?a d?ng: Bn trong trung tm d? li?u c?a Facebook

+ S?n ph?m sng t?oNgười viết: Phan D?ng

LTS: Khoa h?c t? duy sng t?o trn th? gi?i ? hnh thnh t? lu. Sau m?t th?i gian di b? lng qun, g?n ?y, do yu c?u c?a th?c ti?n n ???c nhn nh?n l?i, pht tri?n v ?em l?i hi?u qu? ?ng k?.

? n??c ta l?nh v?c khoa h?c ny m?i trong giai ?o?n gy d?ng. ?? pht tri?n n, c?n c s? quan tm c?a Nh n??c m tr??c h?t l B? gio d?c v ?o t?o v ?y ban khoa h?c Nh n??c.

Ba l?nh v?c loi ng??i c?n nh?n th?c v ti?n t?i lm ch? l t? nhin, x h?i v t? duy. T? duy s?n ph?m b? no, ch? ring con ng??i m?i c. Con ng??i khng ng?ng sng t?o ra nh?ng gi tr? v?t ch?t, tinh th?n nh?m th?a mn nhu c?u ngy cng t?ng theo nguyn t?c: ??t hi?u qu? cao nh?t v?i nh?ng chi ph t nh?t. C th? ni, nh?ng thnh t?u v? ??i ??t ???c trong hai l?nh v?c t? nhin v x h?i l k?t qu? "v?t ch?t ha" qu trnh t? duy sng t?o. T? ?y d? dng nh?n th?y: T? duy sng t?o l cng ngh? c?a m?i cng ngh? v n?u nng cao ???c hi?u qu? t? duy sng t?o th nh?ng thnh t?u c?a hai l?nh v?c kia ch?c ch?n s? nhn ln g?p b?i.

??nh "khoa h?c ha t? duy sng t?o" c t? lu. Nh ton h?c Hy L?p Papp ? Alexan?ri, s?ng vo th? k? th? ba, g?i khoa h?c ny l ?rixtic (Heuristics) c g?c l t? ?rica (Eureka). Theo quan ni?m lc b?y gi?, ?rixtic l khoa h?c v? cc ph??ng php v quy t?c lm sng ch?, pht minh trong m?i l?nh v?c khoa h?c, k? thu?t, v?n h?c, ngh? thu?t, chnh tr?, tri?t h?c, ton h?c, qun s?... Do cch ti?p c?n qu chung v ch? y?u do khng c nhu c?u x h?i, ?rixtic b? qun lng cho ??n th?i gian g?n ?y. Cng v?i cu?c cch m?ng khoa h?c k? thu?t, s? l??ng bi ton ph?c t?p m loi ng??i c?n gi?i quy?t t?ng nhanh, ??ng th?i yu c?u th?i gian gi?i chng ph?i rt ng?n l?i. Trong khi ? khng th? t?ng mi ph??ng ti?n v s? l??ng ng??i lm cng tc khoa h?c v k? thu?t. Thm n?a, cho ??n nay v t??ng lai kh xa s? khng c cng c? no thay th? ???c b? c t? duy sng t?o. Ng??i ta ? nh? l?i ?rixtic v ??t vo n nhi?u hy v?ng tm ra cch t? ch?c h?p l, nng cao hi?u qu? qu trnh t? duy sng t?o cng ngh? lm sng ch?, pht minh.

Cc nh tm l, qua cc nghin c?u c?a mnh cho th?y: Ng??i ta th??ng gi?i bi ton (hi?u theo ngh?a r?ng) b?ng cch l?a ch?n ph??ng n ph??ng php th? v sai. M?i m?t ph??ng n gip ng??i gi?i hi?u bi ton ?ng h?n ?? cu?i cng ??a ra ph??ng n may m?n l l?i gi?i chnh xc bi ton. Cc nh tm l c?ng pht hi?n ra vai tr quan tr?ng c?a lin t??ng, hnh t??ng, linh tnh, ng? ngh?a, ng? c?nh, cc g?i trong cc tnh hu?ng c v?n ??... Qu trnh gi?i bi ton ph? thu?c r?t nhi?u vo kinh nghi?m c tr??c ? c?a ng??i gi?i. Cho nn tnh tm l c?n tr? s? sng t?o trong ph?n l?n cc tr??ng h?p. Ph??ng php th? v sai c nh??c ?i?m chnh l t?n th?i gian, s?c l?c v ph??ng ti?n v?t ch?t do ph?i lm r?t nhi?u php th?.

?? c?i ti?n ph??ng php th? v sai, ng??i ta ??a ra cc th? thu?t, g?n 30 ph??ng php tch c?c ha t? duy nh?: No cng (brainstorming), ph??ng php ??i t??ng tiu ?i?m (method of focal objects), ph??ng php cc cu h?i ki?m tra, ph??ng php phn tch hnh thi (morphological method), Synectics... Cc ph??ng php ny c tc d?ng nh?t ??nh khi gi?i cc bi ton sng t?o. Tuy nhin, chng b?c l? nhi?u h?n ch?, ??c bi?t ??i v?i nh?ng bi ton c s? cc php th? l?n.

M?t h??ng khc trong ?rixtic nghin c?u cc quy lu?t pht tri?n, ti?n ha c?a cc h? th?ng k? thu?t nh?m ??a ra ph??ng php lu?n m?i, thay th? ph??ng php th? v sai. ? l l thuy?t gi?i cc bi ton sng ch? (vi?t t?t v ??c theo ti?ng Nga l TRIZ) v?i h?t nhn c?a n l Algrit gi?i cc bi ton sng ch? (ARIZ). Tc gi? c?a TRIZ l Genrikh Saulovich Altshuller (c th? ??c ti?u s? c?a ng trong t?p ch Lin X "Nh sng ch? v h?p l ha", trang 9, s? 2/1990). ng b?t ??u nghin c?u, xy d?ng l thuy?t ny t? n?m 1946. Ti?n ?? c? b?n c?a TRIZ l: Cc h? k? thu?t pht tri?n tun theo cc quy lu?t khch quan, nh?n th?c ???c. Chng c?n ???c pht hi?n v s? d?ng ?? gi?i m?t cch c th?c nh?ng bi ton sng ch?. TRIZ ???c xy d?ng nh? m?t khoa h?c chnh xc, c l?nh v?c nghin c?u ring, ngn ng? ring, cc cng c? ring. ngh?a c?a TRIZ l ? ch? xy d?ng t? duy ??nh h??ng nh?m ?i ??n l?i gi?i b?ng con ???ng ng?n nh?t d?a trn cc quy lu?t pht tri?n cc h? k? thu?t v s? d?ng ch??ng trnh tu?n t? cc b??c, c k?t h?p m?t cch h?p l b?n y?u t?: Tm l, lgch, ki?n th?c v tr t??ng t??ng. ? Lin X c kho?ng 300 tr??ng d?y TRIZ. M?i ?y H?i TRIZ ???c thnh l?p v d? ??nh s? ra t? t?p ch ring v? h??ng khoa h?c ny. Theo th?ng k ch?a ??y ??, trong vng m??i n?m (1972-1981) ? c 7000 ng??i t?t nghi?p cc tr??ng sng t?o sng ch?. H? ? g?i ???c 11000 ??n xin cng nh?n sng ch? v ? nh?n ???c h?n 4000 b?ng tc gi?. Thnh ph?n tham d? cc tr??ng, l?p ny g?m t? sinh vin ??n ti?n s? khoa h?c, ?i khi c? h?c sinh trung h?c. Ng??i ta c?ng b?t ??u d?y th? cho cc chu m?u gio d??i hnh th?c cc tr ch?i, cc bi ton ??. Th?c t? cho th?y m?t rp ??u t? vo cc l?p h?c thu ???c 16,1 rp ti?n li do cc sng ch? ???c p d?ng mang l?i. ? Ba Lan, Bungari... c?ng m? cc l?p t??ng t?. Ti li?u v? TRIZ ???c d?ch ? cc n??c t? b?n nh?: Nh?t, M?, Ph?n Lan, Ty ??c... Ngoi ra TRIZ cn ???c dng k?t h?p v?i cc ph??ng php kinh t? t? ch?c (nh? ph??ng php phn tch gi thnh ch?c n?ng, g?i t?t l FSA) t?o nn cng c? t?ng h?p v c hi?u qu? m?nh m?, tc ??ng t?t ??n s? pht tri?n cng ngh?.

? n??c ta, nh?ng ho?t ??ng lin quan ??n khoa h?c v? t? duy sng t?o m?i th?c s? b?t ??u vo cu?i nh?ng n?m 70 v th? hi?n trn ba hnh th?c:

  1. Gi?i thi?u b?ng cc bi bo ng?n trn cc bo Trung ??ng nh? "Nhn Dn", "Khoa h?c v ??i s?ng", trn cc bo c?a thnh ph? H? Ch Minh, b?ng cc bu?i ni chuy?n t?i c? quan, x nghi?p, tr??ng h?c, trn "mn ?nh nh?". Hnh th?c ny m?i mang tnh ch?t "?nh ??ng" ?ng ??o qu?n chng v? mn khoa h?c cn t ng??i bi?t ??n nh?ng kh g?n g?i, thi?t th?c v?i m?i ng??i.
  2. Xu?t b?n nh?ng ti li?u chi ti?t h?n v? mn khoa h?c t? duy sng t?o.V d? cu?n sch "Algrit sng ch?" (Nh xu?t b?n Khoa h?c v k? thu?t, H N?i, 1983) ho?c ??ng th??ng k? trong t?p ch "Sng t?o" c?a ?y ban khoa h?c v k? thu?t thnh ph? H? Ch Minh. Hnh th?c ny ? c b? su h?n v ???c nh?ng ng??i quan tm h??ng ?ng.
  3. D?y v h?c nh?ng ph??ng php t? duy sng t?o. Cho ??n nay ? m? ???c m?t s? l?p t?i thnh ph? H? Ch Minh v H N?i. Qua kinh nghi?m c?a cc n??c tin ti?n v kinh nghi?m th?c t? ? n??c ta th hnh th?c ny l hnh th?c t?t nh?t ?? l?nh h?i v p d?ng vo cu?c s?ng, cng tc.

Khoa h?c v? t? duy sng t?o m?i du nh?p vo n??c ta, m?i lm ???c m?t s? vi?c nh? v?a nu, cn trong giai ?o?n gy d?ng. ?? khoa h?c ny th?c s? pht huy tc d?ng (m tc d?ng ch?c ch?n l to l?n) c?n pht tri?n n thnh h? th?ng v?i ba ch?c n?ng: ?o t?o, p d?ng v nghin c?u. ? ?y, Nh n??c, tr??c h?t l B? gio d?c v ?o t?o, ?y ban khoa h?c Nh n??c c?n c s? ??u t? c?n thi?t, nh?t l giai ?o?n ??u. V? lu di, ngnh ny c th? ti?n t?i ch? t? trang tr?i v t? pht tri?n nh? hi?u qu? kinh t? do cc t??ng m?i, cc sng ki?n c?i ti?n, cc sng ch?, cc hng ha m?i mang l?i. Khoa h?c v? t? duy sng t?o s? gip ch thi?t th?c vi?c pht huy ti?m n?ng sng t?o c?a m?i ng??i, do ?, c?a ton dn t?c.

(T?p ch "Ho?t ??ng khoa h?c" s? 10/1990, ?y ban khoa h?c Nh n??c)