Kha c? b?n 523

"Ph??ng php lu?n sng t?o v ??i m?i (TRIZ m? r?ng)"

Khai gi?ng: th? t?, 12/05/2021

Gi? h?c: 17g30 - 21g00

Ngy h?c: t?i th? hai, t?i th? t? v t?i th? su

Th?i gian h?c: 1 thng

H?c ph hi?n nay: 1.200.000 ??ng (bao g?m c? ti li?u h?c t?p).

Chiu sinh t?t c? m?i ng??i c trnh ?? v?n ha l?p 12 tr? ln, khng phn bi?t tu?i, ngh? nghi?p chuyn mn, ch?c v?...

?i?n tho?i:(028) 38301743

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

?? bi?t cc ch l?i c?a mn h?c, b?m vo ?y

Ch??ng trnh h?c b?m vo ?y

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

Bo t??ng m?i nh?t

BTSK s? 1/2017 (73) ra thng 3 n?m 2017

Ton b?

+ Tin TSK - Tin th? gi?i

+ Th? gi?i t? gc nhn sng t?o: 10 pht minh "khng t??ng" c?a Nicola Tesla

+ ?a d?ng: Bn trong trung tm d? li?u c?a Facebook

+ S?n ph?m sng t?oNgười viết: LTD

?ristic (Heuristics): Khoa h?c v? sng t?o

T? ng? ?ristic l?n ??u tin xu?t hi?n trong nh?ng cng trnh c?a nh ton h?c Hy L?p Papp Alexandriski (n?a cu?i th? k? th? III sau Cng Nguyn). Sau ? cc nh ton h?c v tri?t gia n?i ti?ng nh? Descartes, Leibnitz... ? c? g?ng xy d?ng ?ristic m?t cch h? th?ng.

?ristic cung c?p m?t s? ph??ng php v rn luy?n m?t s? kh? n?ng c?n thi?t gip con ng??i ?? ra nh?ng t??ng m?i, c ch, ?i?u khi?n qu trnh t? duy sng t?o. Ni cch khc, ?y l mn khoa h?c h??ng d?n cch x? l thng tin, cng c? c?n thi?t gip cho vi?c hnh thnh c phn ?on, phn tch, xc ??nh tri?n v?ng t?i ?u c?a cc gi?i php. Hi?u nh? v?y, n?u khng ch ?ng m?c vi?c truy?n b mn khoa h?c ny trong qu trnh gio d?c ?o t?o, cc sng ki?n, c?i ti?n, sng ch? s? mang n?ng tnh t? pht, m m?m, th? ?i th? l?i r?t lng ph v?t ch?t v th?i gian.

Hi?n nay, khoa h?c ny ???c pht tri?n r?ng ri ? nhi?u n??c cng nghi?p. Lin X b?t ??u ti?p c?n v?i ?ristic n?m 1971 v?i hai trung tm gi?ng d?y khoa h?c sng t?o ??u tin ? Baku v Ukraina. ??n nay, con s? cc nh tr??ng chuyn gi?ng luy?n v nghin c?u l?nh v?c ny ? ln ??n h?n 300.

? n??c ta, cng vi?c ny ??n gi? v?n cn n?m bn ngoi cc ho?ch ??nh cho t??ng lai.

Trung tm Sng t?o KHKT v 14 n?m v?t v

Cu?i thng 4 v?a qua, trung tm ??u tin (v c l? c?ng l duy nh?t) trn c? n??c m?i ???c chnh th?c thnh l?p nh? s? ?? ??u tinh th?n c?a Tr??ng ??i h?c T?ng h?p TPHCM. "Bin ch?" g?m 3 ng??i: M?t gim ??c, m?t ph v m?t th? k.

Tr??ng ??i h?c T?ng h?p, trong ?i?u ki?n kinh ph r?t h?n h?p hi?n nay, c?ng ? c? g?ng chia s? trch nhi?m v nhi?t tnh b?ng cch cho vay 2 tri?u ??ng ?? t?o v?n ban ??u cho Trung tm. S? ti?n ny ph?i ???c hon l?i cho Nh tr??ng sau 6 thng.

Ti?n s? Phan D?ng, gim ??c TSK, cho bi?t: Vi?c cho ra ??i m?t trung tm chnh th?c, c t? cch php nhn nh? hi?n nay l m?t b??c ti?n b? l?n. "Gi m cc anh bi?t chng ti ? v?t l?n v?i n 14 n?m tr?i trong hon c?nh c? c?c nh? th? no!"

L?p h?c ??u tin khai gi?ng vo n?m 1977, theo ?? xu?t c?a c nhn anh. L?p quy t? ???c 74 h?c vin. C th? xem ? l nh?ng ng??i m? ???ng ?i khai hoang. Khng kinh ph, khng ti li?u, gio trnh, c? th?y l?n tr ? v??t qua th? thch v c??ng quy?t duy tr l?p h?c. 14 n?m, 661 h?c vin ? "ra tr??ng". Trong s? h?, c c? cc ti?n s?, ph ti?n s? cc ngnh chuyn mn, k? s?, bc s?, cao h?c, nhi?u ng??i ? t?ng ???c gi?i th??ng sng ch?, pht minh, ??n v?i khoa h?c ny v m?t l do gi?n ??n: Ph??ng php sng t?o s? gip h? h?n ch? cc thao tc th?a v lng ph trong khi lm vi?c.

Hi?u qu? c?a mn h?c v??t xa d? ki?n, ngay trong ?i?u ki?n nh? v?y. Trong thu ho?ch cu?i kha h?c, nhi?u h?c vin b?c b?ch: "Ti ? b? d?n cch t? duy theo con ???ng c? (th? v sai). T? duy c? ch? ??a ti xa d?n m?c tiu"; "Tr??c khi h?c l?p ny ti ? c nhi?u sng ki?n v c?i ti?n... Ti may m?n ???c h?c l?p ny... v?i n?i dung c?a l?p h?c, ti ? c m?t ph??ng php t? duy ?n ??nh v ch?c ch?n, gi?i quy?t ???c m?t s? tr? ng?i trong thi?t k? tr??c ?y"...

T??ng lai cn b? ng

S? l m?t l?m l?i kh bi?n h? ??i v?i t??ng lai c?a ??t n??c n?u tnh tr?ng ny ko di v nh?ng ch??ng trnh v ngy mai nh? TSK b? x?p x. B?i v ai c?ng bi?t ngnh khoa h?c ??c bi?t ny ???c trn tr?ng nh? th? no ? cc n??c v?n minh. ? Lin X, h?c vin ph?i b? ra 1.700 rp/thng ?? theo h?c ?ristic. Cn ? Ph?n Lan, ng??i ta ph?i tr? 3.000 ?la cho m?t bu?i gi?ng c?a chuyn gia nghin c?u ph??ng php sng t?o KHKT.

Cn ? n??c ta ch??ng trnh pht tri?n mn khoa h?c ny cho ??n nay v?n ch? l nh?ng phc th?o d? dang, m?c d lnh ??o cc c?p ??u th?a nh?n (!) t?m quan tr?ng v hi?u qu? th?c t? c?a n.

Th? thch gay go nh?t v?n l v?n ?? kinh ph ho?t ??ng. V?i s? v?n ban ??u qu t ?i, Trung tm ch?a bi?t ph?i ??nh h??ng ra sao ?? t? nui s?ng mnh, tr??c khi ngh? ??n h??ng pht tri?n. Trong tnh hnh kh kh?n ngn sch hi?n nay, vi?c ??u t? cho cc l?nh v?c s?n xu?t thu?c di?n "m ?n li?n" ? l c? v?n ??, hu?ng chi ??u t? cho m?t ho?t ??ng ch? ?em l?i l?i ch sau m?t vi th? h?!

(Bo "Ph? N? Th? T?" TPHCM, ra ngy 07/08/1991)