Kha c? b?n 523

"Ph??ng php lu?n sng t?o v ??i m?i (TRIZ m? r?ng)"

Khai gi?ng: th? t?, 12/05/2021

Gi? h?c: 17g30 - 21g00

Ngy h?c: t?i th? hai, t?i th? t? v t?i th? su

Th?i gian h?c: 1 thng

H?c ph hi?n nay: 1.200.000 ??ng (bao g?m c? ti li?u h?c t?p).

Chiu sinh t?t c? m?i ng??i c trnh ?? v?n ha l?p 12 tr? ln, khng phn bi?t tu?i, ngh? nghi?p chuyn mn, ch?c v?...

?i?n tho?i:(028) 38301743

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

?? bi?t cc ch l?i c?a mn h?c, b?m vo ?y

Ch??ng trnh h?c b?m vo ?y

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

Bo t??ng m?i nh?t

BTSK s? 1/2017 (73) ra thng 3 n?m 2017

Ton b?

+ Tin TSK - Tin th? gi?i

+ Th? gi?i t? gc nhn sng t?o: 10 pht minh "khng t??ng" c?a Nicola Tesla

+ ?a d?ng: Bn trong trung tm d? li?u c?a Facebook

+ S?n ph?m sng t?oNgười viết: T?n Phong

Lm vi?c cho m?t c? s? s?n xu?t c?a t? nhn ? qu?n 5, k? s? L V?n K. l ng??i c nhi?u sng ki?n, c?i ti?n k? thu?t, lm l?i cho c? s? hng tri?u ??ng. C l?n, anh ???c giao ?c m?t chi ti?t cao su r?ng, bn trong c p su?t v m?t ngoi ph?i bng lng. Anh hi?u trong k? thu?t ?c cao su, mu?n chi ti?t ?c sao chp chnh xc b? m?t khun, ng??i ta ph?i khoan th?ng nhi?u l? nh? xuyn qua v? khun ?? "?u?i" l?p khng kh gi?a chi ti?t ?c v b? m?t khun ra ngoi. Nh?ng l? th?ng ny ch?c ch?n s? ?? l?i trn b? m?t chi ti?t nh?ng s?i "ru" cao su. Lm th? no ?? khun ?c c?a anh v?a c l? cho khng kh thot ra, v?a khng c l? ?? chi ti?t kh?i "m?c ru" khi ??nh hnh? Suy ngh? k?, anh th?y cch t?t nh?t l ph?i t?o ra v s? nh?ng l? nh? li ti trn b? m?t khun. ?i?u ny c th? th?c hi?n d? dng b?ng cch dng v?t li?u x?p lm v? khun, nh?ng ? x??ng khng c lo?i v?t li?u ny. Ci kh l ci khn, anh ? ngh? ra cch qut m?t l?p m?ng b?t l?u hu?nh ln b? m?t khun ?c b?ng thp. Qu? th?t, khng kh d? dng thot ra ngoi qua l?p b?t ny. V, khi chi ti?t s?p ??nh hnh, b?t l?u hu?nh tc d?ng v?i cao su, bi?n b? m?t chi ti?t thnh m?t l?p bng lng.

? ch? l m?t vi?c nh? trong r?t nhi?u vi?c k? s? L V?n K. ? lm ???c trong qu trnh s?n xu?t. Anh ti?t l?: "Nh? n?m v?ng Algrit gi?i cc bi ton sng ch? (ARIZ) nn khi g?p bi ton k? thu?t, ti ? nhanh chng xc ??nh ???c mu thu?n k? thu?t, mu thu?n l h?c, c??ng quy?t ??y cc mu thu?n ? ??n t?t cng ?? c ???c l?i gi?i g?n v?i k?t qu? l t??ng cu?i cng (KLC)".

ARIZ l m?t n?i dung quan tr?ng c?a mn ph??ng php lu?n sng t?o KHKT m m?y n?m tr??c, anh L V?n K. ???c h?c t?i Trung tm Sng t?o KHKT (Tr??ng ??i h?c T?ng h?p). Gh Trung tm vo m?t bu?i sng ??u Xun, chng ti g?p anh H V?n Lun, gio vin c?a m?t tr??ng c?p 2 ? Th? ??c, ??n ghi danh theo h?c l?p ?m. Anh thnh th?t k?: "Khi ti gi?ng bi, h?c sinh th??ng ku kh hi?u. Nghe ??n ? trung tm ny c l?p d?y cch suy ngh? ?? ??t hi?u qu? cao trong cng vi?c nn ti theo h?c. Ch?a bi?t hi?u qu? ra sao nh?ng ci tn mn h?c nghe d?i qu". Khoa h?c v? t? duy sng t?o ?ng l ngnh khoa h?c cn qu m?i m? ? n??c ta. Ti?n s? Phan D?ng, gim ??c Trung tm, l m?t trong s? r?t t nh khoa h?c Vi?t Nam ???c ti?p c?n v?i khoa h?c ny ? m?t tr??ng ??i h?c c?a Lin X (c?). Trung tm Sng t?o KHKT ch? m?i c tn g?i chnh th?c t? cu?i thng 4/1991, nh?ng mn khoa h?c v? t? duy sng t?o ???c ti?n s? Phan D?ng t? ch?c gi?ng d?y ? thnh ph? su?t t? n?m 1977 ??n nay. G?n 900 h?c vin c?a 22 kha h?c b??c ??u ???c trang b? h? th?ng nh?ng th? thu?t v ph??ng php tch c?c ha t? duy. Ngh? nghi?p v trnh ?? khc nhau, nh?ng m?i ng??i h?c ??u tm th?y t? mn h?c ny nh?ng cch th?c t?t nh?t ?? kh?c ph?c tnh tm l, ?nh th?c ti?m n?ng sng t?o c?a mnh trong t?ng cng vi?c c? th?. Ph??ng php phn tch hnh thi ? gip anh ??ng Qu?c Tr, hu?n luy?n vin v thu?t, thnh l?p ???c nhi?u ?n th? t?n cng c th? c trong mn Vi?t V ??o; ch? th? may Nguy?n Th? Mai Di?m thi?t k? ???c nhi?u ki?u o m?i l?, ?ng . Ph??ng php ??i t??ng tiu ?i?m ???c anh Ph?m V?n Thu, cn b? gi?ng d?y ??i h?c Y-D??c, v?n d?ng vo vi?c lin k?t nh?ng ki?n th?c r?i r?c, hnh thnh nn m?t h? th?ng ki?n th?c hon ch?nh trong bi gi?ng, gip sinh vin d? hi?u bi h?n. Anh H?ng Tu?n Minh, sinh vin ??i h?c T?ng h?p, th?y r vi?c h?c t?p mn ti?ng Anh c?a mnh c k?t qu? h?n khi h?c theo ph??ng php cc cu h?i ki?m tra. T? duy sng t?o, n?u ???c hi?u nh? l nh?ng suy t??ng khoa h?c nh?m ??t t?i ci m?i, ci c ch cho cu?c s?ng th khng ch? nh? nh?ng t? ch?t tr?i ph, m m?i ng??i ??u c kh? n?ng sng t?o. Nh?ng vi?c bi?n nh?ng kh? n?ng ?y thnh hi?n th?c l?i ph? thu?c nhi?u vo ph??ng php t? duy c?a m?i ng??i. Kin tr "th? v sai" ??n m?t lc no ?, c th? ??t ???c k?t qu? g?n v?i KLC, song ph?i t?n r?t nhi?u th?i gian, cng s?c, v?t t? Khoa h?c v? t? duy sng t?o ch? ra cho ng??i h?c con ???ng ng?n nh?t ?i ??n k?t qu? cng vi?c.

Cu?i n?m 1990, m?t nhm h?c vin d??i s? h??ng d?n c?a ti?n s? Phan D?ng, ? nghin c?u thnh cng gi?i php "C? c?u k?p cc t? gi?y r?i", ???c C?c sng ch? c?p b?ng ??c quy?n gi?i php h?u ch s? HI-0049. Anh Phng H?u H?t, ng??i ??i di?n nhm ??ng tn ch? b?ng, cho bi?t ton b? chi ph cho vi?c nghin c?u thnh cng gi?i php ny ch?a ??n 2 tri?u ??ng. Khng th? ?i h?i k?t qu? nhi?u h?n ? m?t l?p s? c?p v?i 60 ti?t h?c. Thu ho?ch l?n nh?t, ph? bi?n nh?t c?a nh?ng ng??i theo h?c l?p ny l thi ?? t? tin, ch? ??ng v cch gi?i quy?t kh h?p l nh?ng bi ton trong cu?c s?ng. Ti?n s? Phan D?ng cho bi?t: "T? nh?ng k?t qu? ban ??u, ti d? ??nh s? ph? bi?n mn h?c ny cho nhi?u ng??i h?n, ? trnh ?? cao h?n, ?? t?ng b??c ??a mn h?c ny vo nh tr??ng". Thi?t ngh?, Nh n??c c?n t?o ?i?u ki?n cho t??ng khoa h?c v tm huy?t ny s?m bi?n thnh hi?n th?c.

(Bo "Si Gn Gi?i Phng", ra ngy 21/02/1992)