Kha c? b?n 523

"Ph??ng php lu?n sng t?o v ??i m?i (TRIZ m? r?ng)"

Khai gi?ng: th? t?, 12/05/2021

Gi? h?c: 17g30 - 21g00

Ngy h?c: t?i th? hai, t?i th? t? v t?i th? su

Th?i gian h?c: 1 thng

H?c ph hi?n nay: 1.200.000 ??ng (bao g?m c? ti li?u h?c t?p).

Chiu sinh t?t c? m?i ng??i c trnh ?? v?n ha l?p 12 tr? ln, khng phn bi?t tu?i, ngh? nghi?p chuyn mn, ch?c v?...

?i?n tho?i:(028) 38301743

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

?? bi?t cc ch l?i c?a mn h?c, b?m vo ?y

Ch??ng trnh h?c b?m vo ?y

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

Bo t??ng m?i nh?t

BTSK s? 1/2017 (73) ra thng 3 n?m 2017

Ton b?

+ Tin TSK - Tin th? gi?i

+ Th? gi?i t? gc nhn sng t?o: 10 pht minh "khng t??ng" c?a Nicola Tesla

+ ?a d?ng: Bn trong trung tm d? li?u c?a Facebook

+ S?n ph?m sng t?oNgười viết: Administrator

"Th?t l m?t ?i?u k? di?u!" anh Quch Th?y Mn, c? nhn ha h?c 42 tu?i th?t ln "Ch? su ch?c gi? h?c m ti th?y qu v cng, v t? nay cch nhn c?a ti, suy ngh? c?a ti, t? duy c?a ti m?i th?t s? tr? v? ?ng tn g?i c?a n Ti c th? ch?c ch?n ni r?ng: Ti s? sng t?o ???c!". ? l c?m t??ng c?a anh sau khi h?c h?t ch??ng trnh s? c?p c?a b? mn "Ph??ng php lu?n sng t?o khoa h?c k? thu?t".

? Vi?t Nam, mn khoa h?c m?i m? ny l?n ??u tin xu?t hi?n t?i thnh ph? H? Ch Minh ch? 2 n?m sau ??i th?ng ma xun 1975. Nh? mi?n Nam ???c gi?i phng, nh v?t l tr? tu?i Phan D?ng t?t nghi?p ? Lin X ???c ?i?u ??ng vo cng tc t?i thnh ph? H? Ch Minh. Trong khi cn theo h?c ngnh v?t l, chng sinh vin Phan D?ng ? khng b? l? c? h?i theo h?c kha ??u tin c?a tr??ng ??i h?c ??u tin ? Lin X gi?ng d?y b? mn "Ph??ng php lu?n sng t?o" vo n?m 1971, do chnh ng??i ?? x??ng khoa h?c ? ? Lin X l Genrikh Saulovich Altshuller h??ng d?n. Hi?u r t?m quan tr?ng c?a khoa h?c ny ??i v?i t??ng lai pht tri?n c?a ??t n??c, anh lun m? ??c ??n ngy ?em cc h?t gi?ng c?a n gieo tr?ng trn ??t n??c qu h??ng. Chnh ti?m n?ng, phong cch v ?i?u ki?n c?a thnh ph? mang tn Bc ? gip anh bi?n ??c m? thnh hi?n th?c.

K? t? khi l?p h?c ??u tin v? "Ph??ng php lu?n sng t?o" ???c m? vo n?m 1977 cho ??n nay, 26 kha v?i g?n 1.000 h?c vin ? ???c h?c khoa h?c ny (??n n?m 1987, ? H N?i m?i khai gi?ng kha ??u tin c?a khoa h?c v? sng t?o). Nh?ng mi ??n thng 4/1991, Trung tm Sng t?o Khoa h?c-k? thu?t do gio s? ti?n s? Phan D?ng lm gim ??c m?i chnh th?c ???c thnh l?p t?i Tr??ng ??i h?c t?ng h?p thnh ph? H? Ch Minh ?? nghin c?u, gi?ng d?y v ph? bi?n su r?ng khoa h?c ny.

Khoa h?c v? t? duy sng t?o ? ???c ?? c?p ??n t? ??u Cng nguyn, v ng??i Hy L?p c? g?i n l ?-ri-xtic (Heuristics) c g?c l t? ?-ri-ca (Eureka). Nh?ng do cch ti?p c?n qu chung v ch? y?u do khng c nhu c?u x h?i nn ?-ri-xtic b? nhn lo?i lng qun. Mi ??n g?n ?y, nh?t l t? sau chi?n tranh th? gi?i th? hai, do nhu c?u b?c bch c?a cu?c cch m?ng khoa h?c k? thu?t ??t ra, ng??i ta ph?i nh? l?i ?-ri-xtic v ??t vo n nh?ng hy v?ng tm ra cch t? ch?c h?p l, nng cao hi?u qu? qu trnh t? duy sng t?o cng ngh? lm sng ch?, pht minh. Nh?m m?c ?ch ?, khoa h?c v? t? duy sng t?o ???c nghin c?u ? c? Lin X (tr??c ?y) v ph??ng Ty theo nh?ng ph??ng h??ng khng hon ton gi?ng nhau. ? Lin X (tr??c ?y), khoa h?c ny ???c coi l "L thuy?t gi?i cc bi ton sng ch?" (vi?t t?t theo ti?ng Nga l TRIZ) v?i h?t nhn c?a n l "Algorit gi?i cc bi ton sng ch?" (ARIZ).

Ph?n l?n h?c vin cc l?p Ph??ng php lu?n sng t?o ? thnh ph? H? Ch Minh ? ch?n mn h?c ny ch? v t m tr??c tn g?i c?a m?t khoa h?c m?i l?. H? ? khng th?t v?ng khi b??c vo h?c t?p, v b? cu?n ht m?nh m? b?i nh?ng tri th?c h?t s?c m?i m? c tnh th?c ti?n r?t cao, v b?i n?ng l?c c?ng nh? ph??ng php truy?n th? c?a ng??i th?y. B?i th?, ? c nh?ng h?c vin s?ng v cng tc ? Th? ??c v?n ??u ??n ??p xe v? thnh ph? theo h?c l?p ny trong nh?ng bu?i t?i khuya. ? c nh?ng tr??ng h?p hai cha con h?c cng kha, ho?c k? tr??c ng??i sau. Nhi?u h?c vin t? cc t?nh Sng B, H?u Giang, ??c L?c v? thnh ph? h?c nghi?p v?, ? tranh th? h?c thm mn khoa h?c sng t?o. Trong l?p h?c, c th? th?y cc thanh nin nam n? v?a t?t nghi?p l?p 12 ng?i bn cc b?c cha ch h?. C nh?ng ng??i th? may, th? c? kh cng cc k? s?, bc s?, d??c s?, nh gio cc c?p; cc nh khoa h?c v gi?ng vin ??i h?c; c cn b? tuyn hu?n, ?on th?, c s? quan qun ??i cng h?c v?i nhau. ? c ng??i tr??c ngy ln my bay xu?t c?nh cn rng theo h?c bu?i cu?i cng, v khi ??n n??c M? ? vi?t th? v? xin ti li?u ?? ti?p t?c h?c thm.

? n??c ngoi c?ng c d?y mn ny nh?ng h?c ph qu cao t ai theo n?i. ? M?, khoa h?c ny g?i l Synectics. M?i nhm theo h?c mn ny t?i Cambridge (Massachusetts) ph?i tr? hng tr?m ngn ?-la. T?i m?t trung tm gi?ng d?y Ph??ng php lu?n sng t?o ? Singapore do ng??i M? t? ch?c, h?c vin ph?i tr? 2.000 ?-la M? cho 3 ngy h?c. T?i Trung tm Sng t?o ? thnh ph? H? Ch Minh, h?c ph cho 1 kha 60 ti?t ko di trong 2 thng l m?t s? ti?n Vi?t Nam nh?nh h?n 5 ?-la m?t cht!

K?t thc m?i kha h?c, h?u h?t h?c vin ??u thu ho?ch ???c nhi?u ?i?u nh? m?t nh ha h?c ? pht bi?u ? ??u bi vi?t ny. H?c vin Ng Th? Thu Tm, 23 tu?i v?i trnh ?? v?n ha l?p 12, ? b?c b?ch: "Tr??c kia ti thi?u t? tin, l??i suy ngh?. Gi? ?y ti l?c quan h?n v thch quan st, ham tm ti, suy ngh?, ??u c tr? nn s?c s?o, nh?y bn h?n, gi?i quy?t v?n ?? nhanh h?n, hi?u qu? h?n v t t?n km h?n". Cc h?c vin th??ng l?y lm ti?c r?ng h? ???c h?c mn ny qu mu?n; n?u s?m h?n th s? nghi?p m h? ?ang ph?c v? s? c th? thnh ??t s?m h?n v to l?n h?n nhi?u. D? nhin ki?n c?a cc h?c vin v?n ch? l c?m t??ng. Nh?ng c?m t??ng c?a nh?ng ng??i trong cu?c ?y ch?a ??ng h?t nhn chn l.

Ngy nay ai c?ng bi?t r?ng, m?c d ti nguyn v ngu?n v?n ??u t? l r?t quan tr?ng, y?u t? quy?t ??nh s? pht tri?n c?a ??t n??c v?n l kh? n?ng sng t?o c?a con ng??i. L?ch s? ? kh?ng ??nh r?ng t?m cao c?a ti?n b? v thnh ??t c?a m?t dn t?c bao gi? c?ng quan h? m?t thi?t v?i s?c sng t?o v s?c s?n xu?t c?a dn t?c ?. Chnh v v?y m khoa h?c v? sng t?o ngy cng tr? nn ??t gi trn th? gi?i. C?ng nh? ?a s? cc dn t?c chu , ng??i Vi?t Nam khng thua st ai v? s? c?n c, thng minh, nh?ng l?i y?u km v? h?n v? kh? n?ng sng t?o. B?i th?, ph??ng php lu?n sng t?o l?i cng quan tr?ng ??i v?i n??c ta trn con ???ng c?t cnh. L? d? nhin, nh? ti?n s? Phan D?ng th??ng ni, ch? m?t ngnh khoa h?c khng thi, khng lm g ???c. V?n ?? l ? s? ??ng b? v tnh h? th?ng c?a m?i l?nh v?c. Tuy v?y, vai tr thc ??y v tc d?ng thi?t th?c c?a ph??ng php lu?n sng t?o l h?t s?c r rng. Gip con ng??i kh?c ph?c "s?c tm l", g?t b? nh?ng nh?m l?n quanh co c?a "ph??ng php th? v sai", n gp ph?n lm cho t?c ?? pht tri?n trong s? nghi?p c?a m?i ng??i v c?a ton dn t?c t?ng ln.

Trong chuy?n ??n th?m Trung tm Sng t?o Khoa h?c k? thu?t c?a Tr??ng ??i h?c T?ng h?p thnh ph? H? Ch Minh ngy 19/12/1992, cc chuyn vin gim ??nh sng ch? thu?c C?c sng ch? Nh?t B?n l cc ng Mitsuharu Oda v Yoshiaki Kawasaki ? pht bi?u: "Chng ti tin t??ng r?ng s? pht tri?n sau ny c?a Vi?t Nam r?t nhanh, nh? vo Trung tm ?ng ch nh? th? ny".

N?y m?m v pht tri?n t?i thnh ph? H? Ch Minh, trung tm "?ng ch " ny ? ???c ?y ban khoa h?c k? thu?t thnh ph?, Tr??ng ??i h?c T?ng h?p, Nh v?n ha thanh nin, cc c? quan truy?n thng bo ch cng m?t s? c? quan khc gip ?? v ?ng h?.

Tuy v?y, ph??ng th?c ho?t ??ng ch? y?u c?a trung tm v?n l t? trang tr?i kinh ph theo c? ch? th? tr??ng. V?i ph??ng th?c ny, trung tm ? v s? c kh? n?ng pht tri?n. Nh?ng n?u khng ???c Nh n??c ??u t? m?t cch thch ?ng, th d l m?t Trung tm sng t?o khoa h?c-k? thu?t ?i n?a, c?ng kh lm nn nh?ng ?i?u k? di?u.

(Bo "Si Gn Gi?i Phng", ra ngy 06/05/1992)