Kha c? b?n 523

"Ph??ng php lu?n sng t?o v ??i m?i (TRIZ m? r?ng)"

Khai gi?ng: th? t?, 12/05/2021

Gi? h?c: 17g30 - 21g00

Ngy h?c: t?i th? hai, t?i th? t? v t?i th? su

Th?i gian h?c: 1 thng

H?c ph hi?n nay: 1.200.000 ??ng (bao g?m c? ti li?u h?c t?p).

Chiu sinh t?t c? m?i ng??i c trnh ?? v?n ha l?p 12 tr? ln, khng phn bi?t tu?i, ngh? nghi?p chuyn mn, ch?c v?...

?i?n tho?i:(028) 38301743

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

?? bi?t cc ch l?i c?a mn h?c, b?m vo ?y

Ch??ng trnh h?c b?m vo ?y

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

Bo t??ng m?i nh?t

BTSK s? 1/2017 (73) ra thng 3 n?m 2017

Ton b?

+ Tin TSK - Tin th? gi?i

+ Th? gi?i t? gc nhn sng t?o: 10 pht minh "khng t??ng" c?a Nicola Tesla

+ ?a d?ng: Bn trong trung tm d? li?u c?a Facebook

+ S?n ph?m sng t?oNgười viết: Phan D?ng

C m?t lo?i my tnh v?i r?t nhi?u ?u ?i?m n?i b?t: Ai c?ng c, lun mang theo ng??i, khng s? ?? qun ?u ?, ???c s? d?ng th??ng xuyn ?? gi?i cc bi ton khc nhau h?n b?t k? lo?i my tnh no, ch? ??ng v? n?ng l??ng ?? lm vi?c v khng dng cc lo?i ngu?n ?i?n, th?i gian ho?t ??ng trung bnh 60-70 n?m m khng ph?i s?a ch?a ho?c thay th?, c nh?ng tnh n?ng m khng m?t my tnh hi?n ??i no so snh n?i, my ???c cha m? t?ng, khng m?t ti?n mua...

Ch?c b?n ??c ? ?on ra: "my tnh" v?a ni ??n chnh l b? no c?a m?i con ng??i. Chng ta dng b? no ?? suy ngh? (t? duy) ? m?i n?i, m?i lc, quen thu?c v t? nhin nh? ?i l?i, ni n?ng v ht th? kh tr?i, ??n n?i t ai t? ??t cu h?i: "Suy ngh? nh? v?y ? t?t ch?a?", "Lm sao suy ngh? nhanh h?n n?a, t?t h?n n?a?"...

Khi no ng??i ta th?c s? suy ngh?? Cc nghin c?u cho th?y, ??y l khi g?p tnh hu?ng c v?n ?? (bi ton hi?u theo ngh?a r?ng), ? ? ng??i ta bi?t m?c ?ch c?n ??t nh?ng khng bi?t cch ??t ??n m?c ?ch ho?c khng bi?t cch t?i ?u ??t ??n m?c ?ch trong cc cch ? c. Ni chung, k?t qu? c?n ??t ???c trong qu trnh suy ngh? l cc t??ng sng t?o ( t??ng m?i, b? ch), gip gi?i quy?t v?n ??. V?i vi?c s? d?ng b? no m?t cch "t? nhin ch? ngh?a", hi?u qu? c?a qu trnh t? duy sng t?o r?t th?p so v?i nhi?u l?nh v?c khc.

Trong l?nh v?c sng t?o, l?i suy ngh? m m?m d?n ??n nh?ng cch th?c hi?n m m?m (??t ???c ci ?ng sau nhi?u l?n sai ph??ng php th? v sai) ph?i tr? gi ??t ??n n?i, c nh?ng nh nghin c?u ??a ra so snh: "Thi?t h?i do ph??ng php th? v sai mang l?i cn l?n h?n nhi?u t?ng s? cc thi?t h?i do bo, l?t, h?n hn, ni l?a phun v ??ng ??t gy ra!"

Xung quanh l?nh v?c t? duy sng t?o t?n t?i nhi?u ngh?ch l, ? ?y ch? xin d?n ra m?t trong s? ?. L?ch s? ti?n ha c?a loi ng??i ch?ng minh r?ng, cc b??c ngo?t pht tri?n x?y ra khng ph?i do s? thay ??i bn trong con ng??i v? cc m?t nh? c? th?, sinh l, c?u trc b? no, m do con ng??i tm ra v trang b? cho mnh nh?ng ph??ng ti?n (g?i chung l cc cng c?) m?i v? m?t nguyn t?c. T? cc cng c? b?ng ? ??n my h?i n??c r?i my tnh ?i?n t?..., x h?i loi ng??i ? ti?n nh?ng b??c di. Trong khi ?, ph?n l?n m?i ng??i hi?n nay v?n suy ngh? theo ph??ng php th? v sai, gi?ng nh? t? tin x?a kia. Cho ??n g?n ?y, con ng??i hnh nh? ? th?a mn v?i nh?ng k?t qu? t? duy sng t?o c?a mnh: Bi ton, n?y sinh t? th?c t?, ?i h?i s? sng t?o, khng ng??i ny th ng??i khc gi?i, ho?c nhi?u ng??i cng gi?i, ho?c nhi?u th? h? n?i ti?p nhau gi?i, theo ki?u ch?y ti?p s?c, cu?i cng bi ton v?n gi?i ???c m khng ?nh h??ng g l?n t?i s? s?ng cn ho?c nh?p ?? ti?n ha c?a x h?i. Ni cch khc, lc ny ? khng cn nhu c?u x h?i ph?i nghin c?u v c?i ti?n cch suy ngh?.

Cng v?i cu?c cch m?ng khoa h?c k? thu?t, n?y sinh t? gi?a th? k? 20, tnh hnh ? thay ??i h?n: S? l??ng v m?c ?? ph?c t?p c?a cc bi ton t?ng nhanh v th?i gian ph?i gi?i ???c chng cng ngy cng rt ng?n l?i. C? ch? pht tri?n c?, theo ki?u dng s? l??ng l?n ng??i gi?i, huy ??ng ph??ng ti?n v?t ch?t (ki?u xy thm cc tr??ng ?o t?o, cc phng th nghi?m, vi?n nghin c?u, t?ng ??u t? cho khoa h?c k? thu?t) v th?i gian gi?i ?? b cho ch?t l??ng gi?i bi ton, ?ang ti?n d?n ??n nh?ng gi?i h?n khng v??t qua ???c. V d?, ng??i ta tnh r?ng n?u t?ng s? l??ng cc nh khoa h?c ln nh? th?i gian tr??c ?y, th ??n n?m 2050, ton b? dn s? trn Tri ??t s? bi?n thnh cc nh bc h?c, m ?i?u ny l h?t s?c v l. Trong khi ?, cho ??n nay v c? t??ng lai kh xa n?a, s? khng c ci g thay th? ???c b? c t? duy sng t?o.

Cch gi?i quy?t ?i theo con ???ng khc, ? l c?n ph?i t?o ra cc ph??ng php suy ngh? sng t?o m?i, c n?ng su?t v hi?u qu? cao h?n nhi?u so v?i ph??ng php "t? nhin ch? ngh?a": Th? v sai. ?y chnh l nh?ng cng c? c vai tr, ngh?a nh? my xc so v?i ci x?ng c?m tay v?y. B?n ??c c th? t??ng t??ng, n?u lm ???c ?i?u ?, th nh?ng thnh t?u m loi ng??i c th? ??t ???c s? t?ng ln r?t nhi?u l?n v s? lng ph s? gi?m ?ng k?.

Ni m?t cch g?n ?ng, hi?n nay c ba cch ti?p c?n gi?i quy?t v?n ?? c?i ti?n cch suy ngh?:

- Cch th? nh?t nghing v? kha c?nh tm l, nh?m pht huy nh?ng m?t m?nh nh? lin t??ng, s? t?p trung ch , linh tnh... v h?n ch? cc m?t y?u nh? s? ph phn thi qu, suy ngh? l?n x?n, tnh tm l...

- Cch th? hai ?i theo h??ng t?ng n?ng su?t pht t??ng. Cc nh nghin c?u cho r?ng, cng c nhi?u t??ng th xc su?t c ???c t??ng ?ng, d?n ??n l?i gi?i, cng l?n. B?n ??c c th? tin ???c r?ng trong vi ch?c pht, nh? cc ph??ng php tch c?c ha t? duy m ng??i gi?i c th? pht t?i hng t? t??ng ???c khng?

- Cch th? ba nh?m t?i vi?c nng cao hi?u qu? c?a t??ng pht ra, ni cch khc, xy d?ng t? duy ??nh h??ng mang tnh ?i?u khi?n: Ng??i gi?i ???c trang b? cc ph??ng php suy ngh? ?? pht cc t??ng ?ng v? pha l?i gi?i ch? khng ??n thu?n pht ra t??ng ch? v ?? c t??ng. Cch ti?p c?n th? ba ny d?a trn quan ni?m cho r?ng "g?c" c?a t? duy n?m trong cc quy lu?t pht tri?n c?a hi?n th?c khch quan, khng ph? thu?c vo vi?c suy ngh? "duy ch" c?a ng??i gi?i bi ton. Do v?y, ?? nng cao hi?u qu?, ng??i gi?i ph?i suy ngh? theo cc quy lu?t bn ngoi. D?y v h?c suy ngh? sng t?o chnh l d?y v h?c cc quy lu?t ?, thi?t l?p cc k? n?ng suy ngh? ph h?p v?i cc quy lu?t ?.

? cc n??c tin ti?n, cc ph??ng php suy ngh? ???c ??a vo d?y trong cc tr??ng h?c. Trong x h?i, c nh?ng cng ty chuyn gip cc cng ty khc gi?i quy?t cc v?n ?? v ?o t?o nh?ng nh sng t?o chuyn nghi?p. "L?p h?c sng t?o" do ng Edward de Bono v cng ty The Whole Brain Corporation (TWBC) th?c hi?n t?i Singapore l m?t v d?. Tuy th?i gian h?c kh ng?n (hai-ba ngy) nh?ng h?c ph ln t?i vi ngn ?la Singapore (1,6 ?la Singapore b?ng 1 ?la M?). ?i?u ny c th? gi?i thch, do c?nh tranh trn th? gi?i cng ngy, cng s? ph?i l "c?nh tranh ch?t xm sng t?o" ch? khng ph?i theo l?i ch?p gi?t, tr? l??ng r? m?t hay do c ???c ngu?n ti nguyn thin nhin tr?i cho, c ???c v? tr ??a l thu?n ti?n... Chng ta nghe ni nhi?u ??n cc nhm ch?t l??ng Nh?t B?n, nh?ng t bi?t r?ng cc nhm ? c?ng ???c trang b? ph??ng php t? duy sng t?o nn m?i ??t ???c nh?ng k?t qu? to l?n. Ring hng Toyota h?ng n?m nh?n ???c kho?ng hai tri?u ?? ngh? c?i ti?n, sng ki?n t? 50 ngn thnh vin cc nhm ch?t l??ng c?a hng v 95% s? ?? ngh? ? ???c ??a vo p d?ng. Cn tnh chung trn ton n??c Nh?t, m?i ng??i trong nhm ch?t l??ng h?ng n?m ??a ra t?i 60 ?? ngh? c?i ti?n, sng ki?n v?i l?i nhu?n trung bnh thu ???c t? m?t ?? ngh? l 5.000 ?la/n?m.

Ph?i ch?ng nh? ch vo gio d?c-?o t?o, b?i d??ng khai thc v pht huy n?ng l?c sng t?o tr tu? m Nh?t B?n l n??c duy nh?t trn th? gi?i ???c gia nh?p "Cu l?c b? cc n??c giu" trong h?n m?t th? k? qua?

(T?p ch "Th? Gi?i M?i" s? 37, ra thng 9/1992)