Kha c? b?n 523

"Ph??ng php lu?n sng t?o v ??i m?i (TRIZ m? r?ng)"

Khai gi?ng: th? t?, 12/05/2021

Gi? h?c: 17g30 - 21g00

Ngy h?c: t?i th? hai, t?i th? t? v t?i th? su

Th?i gian h?c: 1 thng

H?c ph hi?n nay: 1.200.000 ??ng (bao g?m c? ti li?u h?c t?p).

Chiu sinh t?t c? m?i ng??i c trnh ?? v?n ha l?p 12 tr? ln, khng phn bi?t tu?i, ngh? nghi?p chuyn mn, ch?c v?...

?i?n tho?i:(028) 38301743

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

?? bi?t cc ch l?i c?a mn h?c, b?m vo ?y

Ch??ng trnh h?c b?m vo ?y

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

Bo t??ng m?i nh?t

BTSK s? 1/2017 (73) ra thng 3 n?m 2017

Ton b?

+ Tin TSK - Tin th? gi?i

+ Th? gi?i t? gc nhn sng t?o: 10 pht minh "khng t??ng" c?a Nicola Tesla

+ ?a d?ng: Bn trong trung tm d? li?u c?a Facebook

+ S?n ph?m sng t?oNgười viết: Administrator

M??i b?n n?m thai nghn

Leo ln l?u cu?i c?a dy nh b?n t?ng trong khun vin Tr??ng ??i h?c t?ng h?p TP H? Ch Minh n?m trn ???ng Nguy?n V?n C?, ta s? b?t g?p "Trung tm Sng t?o Khoa h?c-k? thu?t". G?i l Trung tm ch?c nh?ng ng??i "mang n?ng ?? ?au" ra n c?ng "rng" chen chn v?i ?? lo?i trung tm m?c ln nh? n?m g?p m?a ? thnh ph? ny. Th?t th?, n qu nh? nhoi khim t?n gi?a m?t ngi tr??ng v?n khang trang, b? th? v?i nhi?u c? s?. Ny nh, m?t phng v?a l l?p h?c v?a l ch? ghi danh v n?a phng c ??t bn lm vi?c c?a gim ??c ???c ch?t quanh b?i "tr?m th? b d?n" dng ?? d?y v h?c. Nhn s? ?, t?t c? c 3 ng??i: 1 gim ??c v 2 cn b? (m?t do Trung tm t? k h?p ??ng tr? l??ng).

T m v? nh?ng t??ng ban ??u c?a vi?c hnh thnh trung tm ny, ti ???c gio s? ti?n s? Phan D?ng tm s?: "H?i h?c ph? thng, gi?i xong m?t bi ton, ti lun t? h?i: Mnh ? suy ngh? th? no ?? gi?i ???c bi ny? C bi l gi?i ???c nh?ng c?ng nhi?u bi ?nh ch?u ph?i cho l do m?t t??ng ng?u nhin. V r?i cu h?i ny lun l?n qu?t trong ??u ti. N?m 1967, sang Lin X h?c Khoa v?t l Tr??ng ??i h?c t?ng h?p, nhn m?t bu?i gio s? ??n mu?n, ti ?em chuy?n trn k? l?i v?i cc b?n Nga li?n ???c bi?t: Tr??ng ??i h?c "sng t?o sng ch?" ? ?y s?p khai gi?ng. M?ng qu, ti tm ngay ??n tr??ng ??ng k xin h?c b? mn khoa h?c m?i m? v h?p d?n: T? duy sng t?o. Th? l t? 1971 ??n 1973, ban ngy h?c ??i h?c t?ng h?p, bu?i t?i v ch? nh?t h?c "sng t?o sng ch?", ti ? hon thnh t?t lu?n n t?t nghi?p ? hai tr??ng ??i h?c ch? cch nhau m?t th?i gian ng?n..."

B?t ??u t? 1977, Phan D?ng ? ?em nh?ng hi?u bi?t c?a mnh so?n th?o m?t ch??ng trnh s? c?p c tn l "Ph??ng php lu?n sng t?o khoa h?c k? thu?t" d?y ngo?i kha cho sinh vin Tr??ng ??i h?c t?ng h?p n?i anh cng tc v Nh v?n ha thanh nin TP H? Ch Minh. T? k?t qu? c?a nh?ng l?p ny, anh m? lin ti?p 4 kha d?y mi?n ph cho nh?ng ai thch mn h?c trn. Ti?ng lnh ??n xa, h?c vin xin h?c ngy cng ?ng, c? s? v?t ch?t t?i thi?u c?n cho vi?c d?y v h?c b? mn khng th? khng c, m anh ch? c tri th?c v nhi?t tnh, v?y l ph?i thu h?c ph v?i m?t gi bi?u m cho ??n hm nay m?i ng??i theo h?c ??u cho l qu r?. S?m th?y ???c vi?c lm ch l?i c?a Phan D?ng, ?y ban khoa h?c k? thu?t TP H? Ch Minh ? tch c?c ?ng h? b?ng cch duy?t c?p v?n lm ?? ti "B??c ??u nghin c?u th?c hi?n vi?c gi?ng d?y v t? ch?c p d?ng ph??ng php lu?n sng t?o khoa h?c k? thu?t vo ho?t ??ng s? h?u cng nghi?p" do anh lm ch? nhi?m, v ?? ti ny ? ???c nghi?m thu lo?i xu?t s?c thng 4/1992. H?c ph, ti?n nghin c?u khoa h?c v ti?n... nh ? gip Phan D?ng cng ??ng s? c?a anh duy tr ???c cc l?p "Ph??ng php lu?n sng t?o khoa h?c k? thu?t" c ?? c? s? v?t ch?t ?? d?y v h?c t?t: Ti li?u, ph??ng ti?n nghe nhn (TV, camera...). Th?t c?m ??ng khi t m l?n gi? cu?n s? vng ?? trn bn gim ??c, ngoi s? t??ng th??ng v ghi nh?n c?a nhi?u nh khoa h?c, nh ho?t ??ng x h?i, kinh t?, th??ng m?i v Vi?t ki?u, ta b?t g?p ??n hai l?n nt ch? non n?t c?a con trai anh: "... t?ng Trung tm c?a ba t?t c? ti?n l x T?t c?a con..." Phan D?ng m?i ch? c m?t c?u con trai.

Sau 14 n?m ho?t ??ng t? kh?ng ??nh mnh, ngy 23/4/1991 "Trung tm Sng t?o Khoa h?c-k? thu?t" ???c hi?u tr??ng tr??ng ??i h?c T?ng h?p TP H? Ch Minh k quy?t ??nh thnh l?p v c? gio s? ti?n s? Phan D?ng lm gim ??c.

... V ??a tr? v?a ??y tu?i ti

Th? l Trung tm ???c chnh th?c khai sinh h?n m?t n?m nay. Tnh t? 1977 nh?ng ngy ??u thai nghn ngoi th?i gian hai l?n sang Lin X (c?) lm lu?n n Ph ti?n s? r?i Ti?n s? v?t l th?c nghi?m (1982-1989), gio s? Phan D?ng ? tr?c ti?p gi?ng d?y 29 kha "Ph??ng php lu?n sng t?o khoa h?c k? thu?t" (kha 29 khai gi?ng ngy 10/7/1992) cho h?n 1000 h?c vin c ?? tu?i t? 15 ??n g?n 60 v ?? m?i trnh ?? h?c v?n t? l?p 10 tr? ln ? TP H? Ch Minh, H N?i, C?n Th?. Nhn vo b?ng theo di thnh ph?n h?c vin theo h?c ta rt ra ???c nhi?u thng tin b? ch: H?n 50% l h?c sinh, sinh vin ?ang h?c ? cc tr??ng, 26% c trnh ?? t? t?t nghi?p ??i h?c tr? ln ?ang cng tc ? cc ngnh ngh? khc nhau, g?n 13% lm ngh? t? do... Trung tm ? c m?t gio trnh hon ch?nh g?m cc bi gi?ng cho ch??ng trnh s? c?p g?m 60 ti?t; ? xu?t b?n ba cu?n sch: "Lm th? no ?? sng t?o" (60 trang), "Ph??ng php lu?n sng t?o khoa h?c k? thu?t" (124 trang) v "Cc th? thu?t (nguyn t?c) sng t?o c? b?n (216 trang); xy d?ng hon ch?nh m?t b? hnh v? v mua s?m ??y ?? ph??ng ti?n nghe nhn gip h?c vin h?c t?t gio trnh ? so?n.

H?c xong 60 ti?t c?a gio trnh s? c?p "Ph??ng php lu?n sng t?o khoa h?c k? thu?t" ra tr??ng, h?c vin ??u c gi?y ch?ng nh?n, v m?i ng??i ty theo cng vi?c, khng t th nhi?u ??u c nh?ng sng ki?n c?i ti?n. Xin ???c ??n c? m?t vi tr??ng h?p. M?t s? h?c vin h?c xong cc kha khc nhau ? t? ch?c thnh nhm th? nghi?m c tn l nhm "Ch? nh?t", sinh ho?t trn c? s? t? gic m?i ch? nh?t kho?ng h?n 1 gi?, ?? p d?ng cc ph??ng php h?c ???c vo ho?t ??ng s? h?u cng nghi?p. M?t k?t qu? l nhm ? nh?n ???c b?ng "??c quy?n gi?i php h?u ch" s? HI-0049, c?p ngy 13/6/1991 v? "c? c?u k?p cc t? gi?y r?i". K? s? L V?n K. (qu?n 5, TP H? Ch Minh) nghin c?u ?c thnh cng m?t chi ti?t cao su r?ng bn trong c p su?t m m?t ngoi lng bng ? tm s?: "Nh? n?m v?ng ARIZ (ph??ng php gi?i cc bi ton sng t?o) nn khi g?p bi ton ny ti ? nhanh chng xc ??nh ???c mu thu?n k? thu?t, mu thu?n l h?c, ??y cc mu thu?n ? ??n t?t cng ?? c ???c l?i gi?i g?n v?i k?t qu? l t??ng". Ph??ng php phn tch hnh thi gip hu?n luy?n vin v thu?t ??ng Qu?c Tr thnh l?p ???c nhi?u ?n th?c t?n cng c th? c trong Vi?t V ??o, v gip ch? th? may Nguy?n Th? Mai Di?m thi?t k? ???c nhi?u ki?u o m?i l?. Anh cn b? gi?ng d?y tr??ng ??i h?c Y-D??c TP H? Ch Minh Ph?m V?n Thu ? v?n d?ng ph??ng php ??i t??ng tiu ?i?m vo vi?c lin k?t nh?ng ki?n th?c v?n r?i r?c thnh h? th?ng hon ch?nh trong bi gi?ng kh gip sinh vin d? hi?u bi h?n.

Hi?n nay Trung tm m?i thnh l?p, thi?u th?n m?i b?, ??c bi?t l nhn s? nn ch?a th? lm ???c cng vi?c m Phan D?ng h?ng ao ??c: Theo di k?t qu? ho?t ??ng th?c ti?n c?a nh?ng h?c vin ? h?c xong m?t kha s? c?p, ch?c ch?n cn nh?ng thnh qu? l th khc m ta ch?a bi?t ??n.

D? bo v ?i?u ki?n

C 6 chng sinh vin Vi?t Nam ???c ?i h?c ??i h?c t?i Lin X (c?) ? nh?ng th?i ?i?m, mn h?c khc nhau, c? 6 ? hon thnh nhi?m v? v ng?u nhin cng chung m?t ?am m: Dnh cc bu?i t?i v ngy ch? nh?t trong hai n?m r??i theo h?c m?t mn khoa h?c m?i m? v h?p d?n t?i "Tr??ng ??i h?c sng t?o sng ch?". C hai ng??i ti?p t?c th?y chung v?i n: Gio s? ti?n s? Phan D?ng v k? s? sng ch? D??ng Xun B?o, ng??i ? t? ch?c ???c hai kha gi?ng d?y v? t? duy sng t?o t?i H N?i vo cc n?m 1986 v 1991, hi?n anh cng tc t?i T? ch?c h? tr? sng t?o khoa h?c v cng ngh? thu?c Vi?n khoa h?c Vi?t Nam. M?t trong ba ng??i cn l?i, chng ti ???c bi?t v?a chuy?n cng tc t? Qu?ng Nam, ? N?ng vo Tr??ng ??i h?c s? ph?m k? thu?t Th? ??c. M?t v?n li?ng qu khim t?n, t ?i, l?i r?t phn tn.

Quay l?i v?i Trung tm c?a gio s? Phan D?ng, tr??c m?t ti l h?n 500 b?n thu ho?ch c?a h?c vin. Ci chung nh?t m h? cng ni ln l cc v?n ?? ???c h?c ??u m?i v ch l?i, cng by t? s? thch th v th?y mn h?c r?t g?n g?i, thi?t th?c, nhi?u ng??i cho l n lm t?ng n?i h? tnh t? tin, kh?i d?y nh?ng ham thch sng t?o, c ng??i m?nh h?n: Th?y mnh l?c quan, yu ??i h?n... T?t c? cng d? bo: S? c hi?u qu? thi?t th?c, mu?n ???c ti?p t?c h?c nh?ng ch??ng trnh cao h?n. Anh Quang D??ng, cn b? nghin c?u cao tu?i c?a Vi?n khoa h?c gio d?c pha Nam cho bi?t: "Ti ?ang h?c, tuy r?t b?n nh?ng quy?t dnh th gi? h?c cho h?t kha v cng h?c cng th?y thch th v ch l?i". Anh khuy?n co: "Gio vin ngnh ta nn dnh th?i gian theo h?c mn ny v n r?t c l?i cho cng tc gi?ng d?y".

V?i th? gi?i, "khoa h?c sng t?o" cn r?t tr? nh?ng n ? pht huy tc d?ng r?t l?n (chng ti s? c bi gi?i thi?u k? v?n ?? ny). V?i Vi?t Nam m?t d? bo ch?c ch?n l: "Khoa h?c sng t?o" s? ???c ??t vo v? tr x?ng ?ng, n l m?t t?n t?i khch quan. Tr??c m?t vi?c t?p h?p v ?o t?o m?t cch bi b?n cc cn b? chuyn mn cho khoa h?c ny c?ng nh? s? ??u t? th?c ch?t v c chi?u su cho nh?ng trung tm nh? trung tm ???c ni ??n ? bi vi?t ny l nh?ng vi?c c?p bch.

Khi ???c h?i v? nh?ng ?? ngh? c?a mnh trong vi?c pht tri?n c?a Trung tm, gim ??c Phan D?ng c??i nh?: "... mong ???c t?o ?i?u ki?n ?? ti?p t?c c?ng hi?n". Ti r?t hi?u cu tr? l?i ng?n g?n t? nh? m hm sc c?a anh t? th?c t? t?n t?i c?a Trung tm Sng t?o Khoa h?c-k? thu?t c?a Tr??ng ??i h?c t?ng h?p TP H? Ch Minh.

(Bo "Gio d?c v th?i ??i" s? 33 (1087), ra ngy 17/8/1992)