Kha c? b?n 523

"Ph??ng php lu?n sng t?o v ??i m?i (TRIZ m? r?ng)"

Khai gi?ng: th? t?, 12/05/2021

Gi? h?c: 17g30 - 21g00

Ngy h?c: t?i th? hai, t?i th? t? v t?i th? su

Th?i gian h?c: 1 thng

H?c ph hi?n nay: 1.200.000 ??ng (bao g?m c? ti li?u h?c t?p).

Chiu sinh t?t c? m?i ng??i c trnh ?? v?n ha l?p 12 tr? ln, khng phn bi?t tu?i, ngh? nghi?p chuyn mn, ch?c v?...

?i?n tho?i:(028) 38301743

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

?? bi?t cc ch l?i c?a mn h?c, b?m vo ?y

Ch??ng trnh h?c b?m vo ?y

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

Bo t??ng m?i nh?t

BTSK s? 1/2017 (73) ra thng 3 n?m 2017

Ton b?

+ Tin TSK - Tin th? gi?i

+ Th? gi?i t? gc nhn sng t?o: 10 pht minh "khng t??ng" c?a Nicola Tesla

+ ?a d?ng: Bn trong trung tm d? li?u c?a Facebook

+ S?n ph?m sng t?oNgười viết: H?u Thi?n

Ti?ng st i tnh v?i anh gio vin tr?

T? Tn Ph (An Giang), anh gio vin tr? Tr?nh Xun Khanh quy?t ??nh k?t thc ch?ng ???ng tm n?m lm th?y gio c?a mnh ?? v? Si Gn h?c ??i h?c v luy?n thi l?y b?ng C Anh ng?. M?t trong nh?ng ??a ch? ??u tin anh tm t?i ?? ghi danh: Trung tm Sng t?o Khoa h?c-k? thu?t (vi?t t?t l TSK) thu?c ??i h?c t?ng h?p TPHCM. Mn h?c: Ph??ng php lu?n sng t?o (PPLST).

Bu?i h?c ??u tin, Khanh g?p m?t c st i tnh! Qua ph?n gi?i thi?u v phn tch c?a ti?n s? Phan D?ng gim ??c kim gi?ng vin... duy nh?t c?a TSK, anh ch?t pht hi?n ???c s? t?n t?i c?a tnh tm l trong con ng??i v ngay trong chnh mnh, l?c c?n trong m?i ho?t ??ng sng t?o. S? cu?n ht c?a mn PPLST t? ? c? t?ng d?n ln. Khanh v? nh nh?t ??nh ko ch?, em v cc chu ph?i ?i h?c mn ny b?ng ???c. Hi?n, nh anh ? c t?i su ng??i g?m ba sinh vin, hai bc s? v m?t k? s? ??a ch?t ?ang h?c cc l?p v? t? duy sng t?o. H?c v? cc th? thu?t (nguyn t?c sng t?o), v? cc ph??ng php tch c?c ha t? duy... Khng ch? theo h?c, h? cn tham d? th??ng xuyn vo nhm Ch? nh?t, m?t lo?i Cu l?c b? t? nguy?n g?m h?n 30 c?u h?c vin v? PPLST. Nhm t? thnh l?p t? thng 10/1992, sinh ho?t th??ng k? vo m?i chi?u ch? nh?t ?? gip nhau tm hi?u thm v? l?ch s? mn h?c. ?? lm giu qu? bi t?p c?a nhm b?ng cch hng tu?n, m?i ng??i n?p m?t bi t?p ch?n t? cu?c s?ng, t? nh?ng tnh hu?ng c v?n ?? trong h?c t?p, trong lao ??ng s?n xu?t, kinh doanh... v c? trong... chuy?n tnh yu c?a mnh (!) ?? cng nhau phn tch, rn luy?n cc thao tc sng t?o. H??ng xa h?n: Nhm s? tm nh?n h?p ??ng sng t?o cc m?u m m?i, ??a ra cc gi?i php m?i, t??ng m?i... theo ??n ??t hng c?a cc cng ty, x nghi?p. T?t c? ??u mong ??c t? hnh thnh nn m?t nhm Synectics chuyn nghi?p, ??u tin c?a thnh ph? bao g?m nh?ng nh sng t?o thu?c nh?ng ngnh ngh? khc nhau, t?p h?p l?i ?? c? g?ng gi?i m?t cch sng t?o cc bi ton thi?t k? k? thu?t v qu?n l hnh chnh, x h?i...

? ?u l?i ch?ng c?n sng t?o

Trong 1.294 h?c vin c?a 31 kha PPLST t?i TSK, D??ng Ng?c Th?ch l m?t h?c vin kh... ??c bi?t: Anh ? v?n d?ng thnh cng mn h?c ny t? tr??c khi l h?c vin c?a TSK.

N?m 1987, tnh c? Th?ch mua ???c cu?n sch Algrit sng ch?. Lc ?, anh v?n cn l m?t thanh nin ?ang v?t v? ki?m s?ng b?ng ?? th? vi?c linh tinh: S?a ?ng n??c, s?a ?i?n nh, v? chn dung, v? trang tr b?ng hi?u... Quan st cu?c s?ng c?a tr? trong cc tr??ng m?u gio, anh pht hi?n m?t ?i?u: Cc chu qu thi?u ?? ch?i, trong khi nh?ng m?u m do B? gio d?c-?o t?o h??ng d?n th?c hi?n l?i qu ??n ?i?u v th s?. Thin h??ng yu tr? k?t h?p v?i vi?c ng?m ngh? v v?n d?ng tri?t ?? cc th? thu?t sng t?o c? b?n t? cu?n sch g?i ??u gi??ng v?a nu ? ??a anh vo m?t b??c ngo?t m?i trong cu?c ??i: Tr? thnh nh thi?t k? m?u ?? ch?i tr? em.

V?n d?ng nguyn t?c ??i chi?u, Th?ch ? sng t?o t? chi?c xch ?u bnh th??ng theo ki?u ngang thnh xch ?u chi?u d?c, t? ? c?i ti?n thnh xch ?u xe but v?i nhi?u ch? ng?i h?n, th v? h?n v?i tr?. Cu?c sng t?o v?n ch?a ch?u ng?ng l?i: V?n d?ng thm nguyn t?c c?u ha (lm trn), Th?ch lm ti?p ki?u xch ?u t? xoay theo ?? m?i chi?u. R?i l?i c?i ti?n lo?i ?u quay bnh th??ng thnh ?u quay xe ??p (l?p bnh xe) nh? p d?ng nguyn t?c chuy?n sang chi?u khc v nguyn t?c k?t h?p...

T? n?m 1987 t?i n?m 1992, Th?ch ? c h?n 40 m?u ?? ch?i sng t?o nh? th?, gip cc c m?u gio-nh tr? th?c hi?n ???c r?t nhi?u yu c?u gio d?c, rn luy?n tr? em theo yu c?u c?a B?. T? m?t thanh nin ngho v n?ng n? v? con, nay Th?ch ? l ng ch? tr? m?i 30 tu?i c?a m?t c? s? s?n xu?t ?? ch?i n?i ti?ng kh?p t? B?c vo Nam.

Nh? l?i nh?ng bu?i ??u theo h?c TSK, Th?ch c?m th?y nh? tm ???c m?t kho bu qu gi h?n m?i c?a c?i v?t ch?t, c?m th?y t? nay mnh c th? bay b?ng v?i nhi?u suy ngh? m?i l? trn m?t h??ng ?i m?i m bi?t ch?c s? thnh cng l?n h?n. ???c th?y gip ??, Th?ch pht hi?n ???c ngay tnh tm l c?a chnh mnh ngay trong nh?ng ho?t ??ng sng t?o ?ng bi b?n sch v?! T? nay, anh ? bi?t nhn nhi?u chi?u h?n, nhn r?ng h?n v r?ng l??ng h?n, bi?t bi?n h?i thnh l?i ngay c? trong ho?t ??ng qu?n l s?n xu?t, kinh doanh...

Ph??ng php lu?n sng t?o cho tr? em sao l?i khng?

Trong 1.294 h?c vin c?a TSK, h?n 40% l h?c sinh, sinh vin ? ??n v?i PPLST ? cc l?p ?m. S? h?c vin cn l?i th ?a d?ng h?n: Gio vin, gio s? ??i h?c, bc s?, d??c s?, ti?n s?, k? s?... bn c?nh nh?ng cn b? ??ng, cng nhn, th? may, hu?n luy?n vin th? thao, ti?u th??ng... C d?p ??c g?n 1.000 bi thu ho?ch cu?i kha c?a 32 kha PPLST, phng vin ghi nh?n: T?t c? h?c vin ??u kh?ng ??nh h? ? bi?t l?ng nghe v tn tr?ng ki?n ng??i khc ?? ch?t l?c nh?ng y?u t? c gi tr?, bi?t nhn m?t v?n ?? theo nhi?u chi?u v l?i quen tm ra ci m?i trong m?i chi?u nhn, bi?t t? tin h?n... ?? v??n t?i m?t nhn cch sng t?o! ?ng nh? c b?n Di?m Linh gio vin Tr??ng th?c nghi?m qu?n 1, h?c vin kha 28 PPLST ni: "Kht v?ng sng t?o l nhn b?n!". Trong khi ?, c th? may Mai Di?m m?t c?u h?c vin ? bi?t v?n d?ng cc th? thu?t sng t?o ?? thi?t k? nhi?u ki?u o m?i, l? th tm s?: "Gi nh? ti bi?t t?i mn PPLST t? khi m?i thi h?c ph? thng th c l? ngh? nghi?p c?a mnh ? khc nhi?u! V v?y, ti quy?t ??nh khi con mnh ?? tu?i s? cho t?i h?c mn PPLST..."

T?i sao l?i khng? T?i sao l?i khng ngh? t?i chuy?n d?y tr? em VN v? t? duy sng t?o, theo nh?ng hnh th?c ph h?p v?i tm sinh l c?a cc em? Li?u c th? ??a mn PPLST vo cc tr??ng ph? thng, xem nh? m?t mn h?c chnh kha? T?i sao trong l?nh v?c m?i m? v r?t quan tr?ng ny, d??ng nh? ch? m?i c bn tay c?a ti?n s? Phan D?ng?

(Bo Tu?i Tr?, ra ngy 3/12/1992)