Kha c? b?n 523

"Ph??ng php lu?n sng t?o v ??i m?i (TRIZ m? r?ng)"

Khai gi?ng: th? t?, 12/05/2021

Gi? h?c: 17g30 - 21g00

Ngy h?c: t?i th? hai, t?i th? t? v t?i th? su

Th?i gian h?c: 1 thng

H?c ph hi?n nay: 1.200.000 ??ng (bao g?m c? ti li?u h?c t?p).

Chiu sinh t?t c? m?i ng??i c trnh ?? v?n ha l?p 12 tr? ln, khng phn bi?t tu?i, ngh? nghi?p chuyn mn, ch?c v?...

?i?n tho?i:(028) 38301743

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

?? bi?t cc ch l?i c?a mn h?c, b?m vo ?y

Ch??ng trnh h?c b?m vo ?y

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

Bo t??ng m?i nh?t

BTSK s? 1/2017 (73) ra thng 3 n?m 2017

Ton b?

+ Tin TSK - Tin th? gi?i

+ Th? gi?i t? gc nhn sng t?o: 10 pht minh "khng t??ng" c?a Nicola Tesla

+ ?a d?ng: Bn trong trung tm d? li?u c?a Facebook

+ S?n ph?m sng t?oNgười viết: Administrator

Tr??c m?t ti l m?t ch?ng gi?y th?t dy ???c x?p thnh t?ng t?p nh? theo s? th? t?, l?u l?i nh?ng c?m t??ng c?a h?c vin sau h?n 90 kha ?o t?o t?i "Trung tm Sng t?o Khoa h?c-k? thu?t" (vi?t t?t l TSK) c?a Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia TP. H? Ch Minh. GS-TS Phan D?ng gim ??c TSK ?? ngh? ti rt b?t k? m?t t? ghi c?m t??ng no ?. Ti rt v ??c: "Mn h?c ? m? ra cho em m?t th? gi?i m?i m?t th? gi?i ??y nh?ng ?i?u th v?, ch?a ???c khm ph v khai thc h?p l: ? l th? gi?i c?a t? duy sng t?o. Nh?ng ?i?u tr??c ?y t??ng ch?ng nh? m? h?, v??t qu t?m tay v kh? n?ng c?a b?n thn nay tr? nn hon ton c th? th?c hi?n ???c v?i nh?ng ph??ng php v k? n?ng thch h?p..." (??ng Th?ch Qun, h?c vin kha 90).

V?n l ng??i vui tnh, yu m v?n h?c Nga c? ?i?n v hi?n ??i, song ti?n s? Phan D?ng l?i r?t nghim trang kh?ng ??nh v?i ti: Mn h?c c?a ti mang m?t ci tn m?i l?: Ph??ng php lu?n sng t?o khoa h?c-k? thu?t. Nh?ng th?c ra, mn h?c ny ???c gi?ng d?y ? TPHCM v duy nh?t ch? c ? thnh ph? ny, ? 20 n?m, v ? cc n??c pht tri?n trn th? gi?i cn lu h?n. ? M?, Trung tm nghin c?u sng t?o thu?c ??i h?c Buffalo bang New York b?t ??u ?o t?o c? nhn chuyn ngnh sng t?o vo n?m 1974, cao h?c vo n?m 1975. Ring th? vi?n chuyn ngnh v? sng t?o c?a ??i h?c Buffalo ? t?p h?p ???c h?n 5.600 th? m?c. Cu?i nh?ng n?m 80, ??u nh?ng n?m 90 c thm ba t?p ch qu?c t? chuyn ngnh v? sng t?o ra ??i, nng t?ng s? ln thnh 4 t?p ch. M?i n?m c vi h?i ngh? qu?c t? v? sng t?o. Nhi?u ??i h?c ? ??a mn h?c ny vo ch??ng trnh gi?ng d?y chnh th?c, m?t s? n??c b?t ??u d?y th? ? ph? thng, ngoi ra cn c cc l?p th ?i?m d?y t? m?u gio.

Cn ? Vi?t Nam th sao?

Kha "Ph??ng php lu?n sng t?o" ti gi?ng d?y l?n ??u vo n?m 1977. ??n nay, TSK ? th?c hi?n ???c 93 kha s? c?p v kha trung c?p, v?i kho?ng 4.000 ng??i tham d?. M?y n?m sau ny, v?i m?t s? tr??ng ??i h?c, vi?n nghin c?u c ch?c n?ng ?o t?o, mn h?c m?i ny ? ???c ??a vo gi?ng d?y chnh kha cho sinh vin cao h?c ho?c ti?n cao h?c c?a nhi?u ngnh. G?n ?y nh?t, ti l?t vo "t?m ng?m" c?a ti?n s? ng??i Malaysia, ng Ibrahim Ahmad Bajunid gim ??c Tr??ng qu?n l gio d?c qu?c gia (National Institute of Educational Management) nhn ng nghe b?n bo co v? khoa h?c sng t?o c?a ti trong "H?i ngh? qu?c t? v? gio d?c v ngu?n nhn l?c" t? ch?c ? Thi Lan cu?i thng 8/1996. ng ? m?i ti qua Malaysia d?y 30 gi? mn "Ph??ng php lu?n sng t?o" ? l?p h?c g?m 33 h?c vin l cc quan ch?c thu?c B? gio d?c c?a cc bang, cc t?nh, v hi?u tr??ng m?t s? tr??ng trung h?c Malaysia, trong 5 ngy lin t?c.

Nh? th? c? ? VN, Malaysia v m?t s? n??c pht tri?n trong khu v?c ?ng Nam ? r?t ch ??n mn h?c ny. V?y ng ? lm quen v?i n nh? th? no?

T? khi cn l m?t c?u h?c sinh ph? thng, ti ? lun b?n kho?n v? cch gi?i cc bi t?p ton, l, ha: "Lm sao suy ngh? nhanh v ??t hi?u qu? nh?t? Cc mn h?c ??u c quy lu?t th t?i sao khng c quy lu?t trong suy ngh? sng t?o?".

Cho ??n khi ti tr? thnh sinh vin v?t l ? Lin X (c?) tnh c? bi?t ???c H?i cc nh sng ch? Lin X thnh l?p ??i h?c Sng t?o sng ch?, ti li?n v?i v tm ??n "t?m s? h?c ??o". C l? g?p may nn ti ???c h?c tr?c ti?p G.S. Altshuller ng??i Nga g?c Do Thi, ng t? c?a tr??ng phi sng t?o Lin X. Ti theo h?c trong cc n?m t? 1971 ??n 1973 th b?o v? lu?n n t?t nghi?p ngnh khoa h?c sng t?o (Creatology). V?y l ti ? ???c ?o luy?n t? Lin X (c?) theo hai ngnh: V?t l v sng t?o.

Ch?c ch?n ngnh khoa h?c sng t?o ? ?em l?i cho ng nh?ng l?i ch, d n l ngnh h?c th? hai?

?ng, khoa h?c sng t?o ? gip tr??c h?t cho ti gi?i quy?t t?t nh?t, nh?ng v?n ?? ??t ra lin t?c trong qu trnh h?c t?p nhi?u n?m ? Lin X, v?i vi?c b?o v? 2 lu?n n t?t nghi?p 2 ??i h?c, b?o v? lu?n n ph ti?n s? khoa h?c, ??c bi?t l lu?n n ti?n s? khoa h?c v? v?t l th?c nghi?m ? Lin X (c?). Khng nh?ng th?, khoa h?c sng t?o cn gip ti gi?i quy?t cc bi ton lin quan ??n qu?n l, lnh ??o, pht tri?n TSK v c? cc bi ton ??t ra trong cu?c s?ng ??i th??ng ring t? c?a mnh n?a. Tm l?i, v?n l v?n ?? ph??ng php lu?n c? s? c?a m?i v?n ??. Hi?n nay cc nh nghin c?u ? c? g?ng t? b? cch suy ngh? gi?i quy?t v?n ?? theo ph??ng php th? v sai ch? d?a trn kinh nghi?m t?ng tr?i qua ?? tm ra nh?ng ph??ng php m?i gip cho vi?c suy ngh? gi?i quy?t v?n ?? nhanh h?n, t?t h?n. H? th?ng cc ph??ng php ny cng cc k? n?ng t? duy t??ng ?ng ???c g?i l "ph??ng php lu?n sng t?o" (creativity methodologies). Th?c ra, n ch? l ph?n ?ng d?ng c?a m?t mn khoa h?c r?ng l?n h?n, m?i hnh thnh v pht tri?n trong th?i gian g?n ?y, nh? ti v?a ni, ? l khoa h?c sng t?o (Creatology). Theo cc nh nghin c?u th b? mn khoa h?c ny ?ng v?i "ln sng th? t?" trong qu trnh pht tri?n c?a loi ng??i, sau nng nghi?p, cng nghi?p v tin h?c. Ln sng th? t? ?ng v?i Creatology (hay cn g?i l th?i ??i h?u tin h?c, chnh l s? nh?n m?nh vai tr ch? th? t? duy c?a loi ng??i trong th? k? XXI).

Nghe ng thuy?t gi?ng, c l? ti c?ng mu?n "c?p c?p" theo h?c ? TSK. ? TSK c d?y nh?ng ph??ng php sng t?o trong l?nh v?c v?n ch??ng ngh? thu?t khng nh??

TSK khng h?n ch? tu?i v ngh? nghi?p (ch? c?n c trnh ?? v?n ha t? l?p 12 tr? ln). Ch??ng trnh h?c g?m 6 ph?n trong 60 ti?t gi?ng): 1/ Ph?n m? ??u; 2/ Ph??ng php th? v sai (Trial and error method) cng cc nh??c ?i?m; 3/ Cc th? thu?t (nguyn t?c) sng t?o c? b?n; 4/ Cc ph??ng php tch c?c ha t? duy; 5/ L thuy?t v Algrit gi?i cc bi ton sng ch?; 6/ M?i ph?n ??u c th?c hnh gi?i cc bi t?p rn luy?n t? duy sng t?o, gip hnh thnh cc k? n?ng c?n thi?t cho m?i h?c vin.

V xin h?i cu cu?i cng: H?c ph cho m?t ng??i h?c theo m?t kha h?c c? b?n l bao nhiu?

Hi?n nay l 135.000 ?. Ti cho r?ng ?y l gi ph h?p v?i ti ti?n c?a ng??i Vi?t Nam.

Xin c?m ?n ng.

(Bo "Lao ??ng Ch? Nh?t", ra ngy 13/4/1997)