Kha c? b?n 523

"Ph??ng php lu?n sng t?o v ??i m?i (TRIZ m? r?ng)"

Khai gi?ng: th? t?, 12/05/2021

Gi? h?c: 17g30 - 21g00

Ngy h?c: t?i th? hai, t?i th? t? v t?i th? su

Th?i gian h?c: 1 thng

H?c ph hi?n nay: 1.200.000 ??ng (bao g?m c? ti li?u h?c t?p).

Chiu sinh t?t c? m?i ng??i c trnh ?? v?n ha l?p 12 tr? ln, khng phn bi?t tu?i, ngh? nghi?p chuyn mn, ch?c v?...

?i?n tho?i:(028) 38301743

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

?? bi?t cc ch l?i c?a mn h?c, b?m vo ?y

Ch??ng trnh h?c b?m vo ?y

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

Bo t??ng m?i nh?t

BTSK s? 1/2017 (73) ra thng 3 n?m 2017

Ton b?

+ Tin TSK - Tin th? gi?i

+ Th? gi?i t? gc nhn sng t?o: 10 pht minh "khng t??ng" c?a Nicola Tesla

+ ?a d?ng: Bn trong trung tm d? li?u c?a Facebook

+ S?n ph?m sng t?oNgười viết: Administrator

Ti?n s? khoa h?c Phan D?ng, gim ??c Trung tm Sng t?o Khoa h?c k? thu?t thu?c Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin, ??i h?c qu?c gia Tp. HCM ???c m?i d?y m?t kha 30 gi? v? "Ph??ng php lu?n sng t?o" cho cc quan ch?c gio d?c thu?c B? Gio d?c Malaysia. D??i ?y l cc ki?n trao ??i c?a chng ti v?i ti?n s? khoa h?c Phan D?ng

Xin ti?n s? cho bi?t "Ph??ng php lu?n sng t?o" l g?

TS. Phan D?ng (TS. PD): B? c c?a chng ta ch? lm vi?c m?t cch th?c s? tch c?c khi c?n gi?i quy?t m?t v?n ?? no ? m ch?a bi?t l?i gi?i. Cch suy ngh? gi?i quy?t v?n ?? th??ng l theo ph??ng php th? v sai, d?a trn cc kinh nghi?m ? tr?i qua, cch suy ngh? nh? v?y c r?t nhi?u nh??c ?i?m. Hi?n nay, cc nh nghin c?u ? tm ra nh?ng ph??ng php m?i, gip suy ngh? gi?i quy?t v?n ?? nhanh h?n, t?t h?n. H? th?ng cc ph??ng php ny cng cc k? n?ng t? duy t??ng ?ng ???c g?i l "Ph??ng php lu?n sng t?o". Th?c ra, "Ph??ng php lu?n sng t?o" ch? l ph?n ?ng d?ng c?a m?t b? mn khoa h?c r?ng h?n, m?i hnh thnh v pht tri?n trong th?i gian g?n dy. ? l "Khoa h?c sng t?o" (Creatology)

Xu?t x? chuy?n ?i Malaysia c?a ti?n s?

TS.PD: "H?i ngh? qu?c t? v? gio d?c v ngu?n nhn l?c" t? ch?c ? Thi Lan c m?i ti tham d? v trnh by bo co ?? d?n (keynote paper) v? khoa h?c sng t?o. Sau bo co, ti?n s? Ibrahim Ahmad Bajunid, gim ??c Tr??ng qu?n l gio d?c qu?c gia (National Institute of Educational Management) c?a Malaysia c g?p ti v m?i qua bn ?, tr??c m?t d?y 30 gi? v v? lu di gip hu?n luy?n cn b? gi?ng d?y mn h?c sng t?o cho Malaysia.

Ci g trong b?n bo co c?a ti?n s? ? gy s? ch ?? cc b?n Malaysia m?i?

TS. PD: Ti khng ngh? cc b?n Malaysia m?i v s? h?p d?n c?a bo co trnh by ? Thi Lan. H? c?p nh?t thng tin v? s? pht tri?n cc b? mn khoa h?c m?i di?n ra trn th? gi?i. Do v?y, theo ti, cc b?n Malaysia ? c s?n trong ??u d? ??nh xy d?ng v pht tri?n b? mn khoa h?c sng t?o. Vi?c g?p ti ? Thi Lan ch? l m?t c? h?i v h? ? s? d?ng c? h?i ?.

Xin ti?n s? cho bi?t vi nt v? l?p h?c ???c t? ch?c ? Malaysia?

TS. PD: L?p h?c ???c t? ch?c t?i Genting Highlands (m?t khu ngh? mt n?i ti?ng, t??ng t? nh? ? L?t c?a ta). H?c vin g?m 33 ng??i l cc quan ch?c thu?c B? gio d?c cc bang, cc t?nh v hi?u tr??ng m?t s? tr??ng trung h?c. Ti d?y lin t?c trong n?m ngy t? ngy 2 ??n h?t ngy 6/12, m?i ngy su gi?.

Cc h?c vin quan tm ?i?u g nh?t t? cc bi gi?ng?

TS. PD: Nh? ti ? ni, cc b?n Malaysia ???c c?p nh?t cc thng tin m?i, thm n?a, m?t s? h?c vin ? t?ng nghe cc bi gi?ng c?a cc gio s? Anh, M? v? mn h?c ny cho nn h? quan tm ??n nh?ng ph??ng php ch?a bi?t v ti c?ng ch? trnh by nh?ng g h? ch?a bi?t

Ti?n s? ?nh gi chuy?n ?i gi?ng d?y v?a r?i nh? th? no?

TS. PD: Ti c mang v? b?n nh?n xt chnh th?c k?t qu? kha h?c c?a Tr??ng qu?n l gio d?c qu?c gia Malaysia v cc b?n vi?t tay c?a cc h?c vin v? c?m t??ng sau khi h?c. ?? cho khch quan, xin m?i xem.

Trch t? B?n ?nh gi chnh th?c: "Kha h?c ? th?c hi?n thnh cng... Ph?n l?n cc h?c vin by t? s? mong mu?n h?c thm... 50% h?c vin cho ?i?m xu?t s?c (excellent) v 50% kia cho ?i?m t?t (good) ??i v?i n?i dung c?a gio trnh... Cc h?c vin r?t hi lng v?i cc cu tr? l?i c?a gi?ng vin gi?i ?p th?c m?c... Tr??ng chng ti l?y lm vinh d? m?i ti?n s? Phan D?ng ??n chia s? v?i cc quan ch?c gio d?c c?a chng ti ph??ng php lu?n gi?i quy?t v?n ?? ??c ?o...".

Trch t? cc b?n ghi c?m t??ng c?a cc h?c vin: "Ti ? nh?n ???c ki?n th?c qu gi. B?t ??u t? ngy th? ba, ti ? c th? p d?ng m?t t nh?ng g thu nh?n ???c vo gi?i quy?t cc tnh hu?ng c v?n ??... Ti l?y lm vinh d? ???c tham d? kha h?c ny". "Gio trnh c?a ng ? cho ti nh?n th?c m?i v? t? duy sng t?o. By gi? ti c th? nhn m?i v?t thng qua 40 nguyn t?c c?a TRIZ v gip ti r?t nhi?u trong vi?c gi?i quy?t v?n ?? m?t cch h? th?ng, t? b? ph??ng php th? v sai, s? d?ng ch??ng trnh rt g?n gi?i quy?t v?n ?? g?m 6 b??c". "Sau khi tham d? kha h?c, ti th?y mnh t? tin h?n khi ph?i ??i m?t v?i cc v?n ?? t??ng lai. Ti th?y mnh "m?c n?" ??i v?i gi?ng vin, ti?n s? Phan D?ng, v nh?ng bi gi?ng th v? v h?p d?n"...

Ngoi th?c hi?n kha h?c ni trn, ti?n s? cn tham gia ho?t ??ng no n?a khng trong th?i gian ? Malaysia?

TS. PD: "H?i th?o qu?c gia Malaysia v? ??i m?i sng t?o v qu?n l gio d?c" v?i g?n 500 ng??i tham d? c m?i ti bo co hai gi? v? ??i m?i t? duy sng t?o. Trong h?i th?o ny, ti c ???c gi?i thi?u g?p v ni chuy?n v?i ng DatoSri Mohd Najib Razak1, B? tr??ng B? Gio d?c lin bang Malaysia.

(Bo "Gio d?c v th?i ??i", ra ngy 18/7/1997)

1ng Najib Razak lc ? l b? tr??ng B? gio d?c, hi?n nay l Th? t??ng Malaysia