Kha c? b?n 523

"Ph??ng php lu?n sng t?o v ??i m?i (TRIZ m? r?ng)"

Khai gi?ng: th? t?, 12/05/2021

Gi? h?c: 17g30 - 21g00

Ngy h?c: t?i th? hai, t?i th? t? v t?i th? su

Th?i gian h?c: 1 thng

H?c ph hi?n nay: 1.200.000 ??ng (bao g?m c? ti li?u h?c t?p).

Chiu sinh t?t c? m?i ng??i c trnh ?? v?n ha l?p 12 tr? ln, khng phn bi?t tu?i, ngh? nghi?p chuyn mn, ch?c v?...

?i?n tho?i:(028) 38301743

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

?? bi?t cc ch l?i c?a mn h?c, b?m vo ?y

Ch??ng trnh h?c b?m vo ?y

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

Bo t??ng m?i nh?t

BTSK s? 1/2017 (73) ra thng 3 n?m 2017

Ton b?

+ Tin TSK - Tin th? gi?i

+ Th? gi?i t? gc nhn sng t?o: 10 pht minh "khng t??ng" c?a Nicola Tesla

+ ?a d?ng: Bn trong trung tm d? li?u c?a Facebook

+ S?n ph?m sng t?oSuy ngh? v? h?i ngh? t? duy

Người viết: Administrator

Ti?n s? khoa h?c Phan D?ng, Gim ??c Trung tm Sng t?o Khoa h?c-k? thu?t thu?c Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin, ??i h?c qu?c gia TPHCM, sau khi tham d? v bo co t?i "H?i ngh? qu?c t? l?n th? b?y v? t? duy", t? ch?c t?i Singapore trong thng 6/1997 ? dnh th?i gian trao ??i v?i phng vin v? h?i ngh? ni trn.

Xin ti?n s? cho bi?t nh?ng nt chung v? h?i ngh??

?y l "H?i ngh? qu?c t? l?n th? b?y v? t? duy" (The International Conference on Thinking), l?n ??u tin t? ch?c ? chu , do T?ng th?ng Singapore Ong Cheng Tong, ??ng ra b?o tr? danh d?. H?i ngh? l?n th? nh?t t? ch?c n?m 1982, H?i ngh? l?n th? su t? ch?c n?m 1994 ? Boston (M?) v s?p t?i H?i ngh? l?n th? tm s? t? ch?c ? Canada n?m 1999.

Tham d? h?i ngh? l?n ny c 2.000 ng??i t? kho?ng 50 n??c, c ??i di?n Lin hi?p qu?c, Ngh? vi?n chu u.

H?i ngh? c 20 b?n bo co chung t?i h?i tr??ng l?n v kho?ng 350 bo co t?i g?n 20 ti?u ban.

M?c ?ch c?a h?i ngh? l xc l?p cc ph??ng th?c, ph??ng ti?n pht tri?n t? duy v nghin c?u lm th? no ?? ph? bi?n ki?n th?c, k? n?ng d?y t? duy trong cc tr??ng h?c, c? quan, t? ch?c, cng ty; t?ng c??ng cc n? l?c h?p tc nghin c?u v pht tri?n trong l?nh v?c t? duy; thc ??y s? tham gia ?a l?nh v?c vo vi?c pht tri?n cc ph??ng php v k? n?ng t? duy.

Ti?n s? ? bo co g ? h?i ngh??

B?n bo co c nhan ?? "T? duy h? th?ng bi?n ch?ng ?? gi?i quy?t v?n ?? v ra quy?t ??nh" (Dialectical Systems Thinking for Problem Solving and Decision Making). Ti trnh by nh?ng suy ngh? v? s? c?n thi?t xy d?ng v s? d?ng t? duy h? th?ng bi?n ch?ng ? m?c c? th?; t?ng quan v? "l thuy?t gi?i cc bi ton sng ch?" (TRIZ); m?t s? k?t qu? ho?t ??ng gi?ng d?y v nghin c?u c?a chng ti trong l?nh v?c ny ? Vi?t Nam trong 20 n?m qua; phc th?o b?c tranh t??ng lai lin quan ??n khuynh h??ng ny.

Nh?ng c?m t??ng c?a ti?n s? trong khi tham d? h?i ngh? ny?

Th? nh?t, h?i ngh? c quy m r?t l?n, quy t? nhi?u chuyn gia v nh ho?t ??ng n?i ti?ng trong l?nh v?c ny, v d? cc gio s? t? ??i h?c Harvard, Vi?n cng ngh? Massachusetts (MIT) c?a M?, ??i h?c Oxford, Cambridge c?a Anh, c c? c?u b? tr??ng B? pht tri?n tr tu? Venezuela ng Luis Alberto Machado.

Th? hai, h?i ngh? r?t ?a d?ng. ?a d?ng v? ?? ti bo co. Cc ph??ng php, k? n?ng t? duy ??a ra c?ng r?t ?a d?ng, v ?a d?ng v? c? thnh ph?n tham d? h?i ngh?: C nh?ng ng??i l lnh ??o, qu?n l, c?ng c cc nhn vin bnh th??ng t? ?? m?i l?nh v?c nh? gio d?c, ?o t?o, y t?, v?n ha, kinh doanh, cng ngh?, mi tr??ng...

Th? ba, qua h?i ngh? ny ti c?m nh?n r?t r s? ch ngy cng t?ng khng ch? c?a c nhn ho?c t?p th? cc nh nghin c?u ??n l?nh v?c t? duy m cn c? qu?n chng n?a. ??c bi?t ? m?t s? n??c (g?n chng ta l Singapore v Malaysia) s? ch ? ???c nng ??n t?m qu?c gia v?i nh?ng chnh sch v vi?c lm c? th?, thi?t th?c.

Th? t?, v?i t? cch l ng??i gi?ng d?y v nghin c?u, ti b?t ??u c?m th?y "ng?p" tr??c s? t?ng v?t l??ng thng tin (sch, t?p ch, b?ng video, audio, CD, ph?n m?m...) lin quan ??n t? duy sng t?o v ph??ng php lu?n sng t?o c trn th? gi?i, ???c qu?ng co, by bn t?i khu v?c tri?n lm c?a h?i ngh? v trong cc hi?u sch ? Singapore. "Ng?p" v nhi?u qu, khng th? c ?? ti?n ?? mua v v n?u mua ?? c?ng khng c th?i gian ??c, theo di ???c h?t.

Nh?ng suy ngh? c?a ti?n s? sau h?i ngh? v? t? duy ny?

H?i ngh? m?t l?n n?a gip chng ti kh?ng ??nh h??ng ho?t ??ng m Trung tm Sng t?o KHKT l?a ch?n l ?ng. Hi?n nay v trong m?t s? n?m n?a, n?u khng c tr?c tr?c g l?n, chng ti v?n cn ti?p t?c ?i cng v?i h? v c nh?ng ci c th? trao ??i, h?p tc c? hai bn cng c l?i, ch?a ??n n?i b? b? l?i ??ng sau. Nh?ng xt trn bnh di?n r?ng h?n th lo, v m?t khi h? ? ch pht tri?n th h? c ?? ?i?u ki?n ?? pht tri?n r?t nhanh. Thng 12 n?m ngoi, sau khi ?i d?y "Ph??ng php lu?n sng t?o" cho l?p cc quan ch?c B? gio d?c Malaysia v?, ti ? ngh? th?m trong ??u l by gi? mnh d?y h?, n?u khng c nh?ng n? l?c c?n thi?t th trong t??ng lai r?t c th? chng ta ph?i h?c l?i h?.

Ai ?i th? kinh ph chuy?n ?i d? h?i ngh? v?a r?i c?a ti?n s??

V kinh ph Nh n??c eo h?p nn ti ph?i t? b? ti?n ti ?? ?i.

(Bo "Si Gn Gi?i Phng", ra ngy 26/7/1997)