Kha c? b?n 523

"Ph??ng php lu?n sng t?o v ??i m?i (TRIZ m? r?ng)"

Khai gi?ng: th? t?, 12/05/2021

Gi? h?c: 17g30 - 21g00

Ngy h?c: t?i th? hai, t?i th? t? v t?i th? su

Th?i gian h?c: 1 thng

H?c ph hi?n nay: 1.200.000 ??ng (bao g?m c? ti li?u h?c t?p).

Chiu sinh t?t c? m?i ng??i c trnh ?? v?n ha l?p 12 tr? ln, khng phn bi?t tu?i, ngh? nghi?p chuyn mn, ch?c v?...

?i?n tho?i:(028) 38301743

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

?? bi?t cc ch l?i c?a mn h?c, b?m vo ?y

Ch??ng trnh h?c b?m vo ?y

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

Bo t??ng m?i nh?t

BTSK s? 1/2017 (73) ra thng 3 n?m 2017

Ton b?

+ Tin TSK - Tin th? gi?i

+ Th? gi?i t? gc nhn sng t?o: 10 pht minh "khng t??ng" c?a Nicola Tesla

+ ?a d?ng: Bn trong trung tm d? li?u c?a Facebook

+ S?n ph?m sng t?oNgười viết: Administrator

Kha h?c ??u tin v? "Ph??ng php lu?n sng t?o khoa h?c-k? thu?t" ???c t? ch?c cch ?y 20 n?m t?i thnh ph?. Chng ti c cu?c trao ??i v?i ti?n s? khoa h?c Phan D?ng, Gim ??c Trung tm Sng t?o Khoa h?c-K? thu?t (TSK) thu?c Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? Nhin (??i h?c Qu?c gia thnh ph? H? Ch Minh), v? cc ho?t ??ng trong l?nh v?c khoa h?c m?i t?ng ???c nhi?u n??c trn th? gi?i quan tm ny.

Phng vin: Xin ti?n s? cho bi?t ho?t ??ng c?a Trung tm Sng t?o Khoa h?c-K? thu?t (TSK) thu?c l?nh v?c khoa h?c no?

TS Phan D?ng: Chng ta th??ng ph?i suy ngh? khi c?n gi?i quy?t v?n ?? ho?c c?n ra quy?t ??nh m l?i gi?i khng c s?n trong c. M?t lo?t v d?: Lm sao gi?i ???c bi t?p th?y cho? Gi?a hai mn hng nn mua mn no? H?c ngnh g cho thch h?p? Xin vi?c lm ? ?u?... Cho ??n nh?ng v?n ?? l?n h?n nh? bun l?u, tham nh?ng, b?nh AIDS... S? khng qu ?ng n?u ni r?ng cu?c s?ng v cng vi?c c?a m?i ng??i l chu?i cc v?n ?? c?n gi?i quy?t, chu?i cc quy?t ??nh c?n ph?i ra. Song, lu nay, chng ta suy ngh? gi?i quy?t v?n ?? v ra quy?t ??nh th??ng theo kinh nghi?m m t khi ??t cu h?i: Mnh ?ang suy ngh? nh? th? no? Cch suy ngh? ? ? t?t ch?a? C cch suy ngh? no nhanh h?n v hi?u qu? h?n khng? Trong suy ngh? c cc quy lu?t, ph??ng php c? th? khng? C th? d?y v h?c suy ngh? nh? d?y v h?c cc mn khoa h?c truy?n th?ng ???c khng?...

C m?t khoa h?c m?i hnh thnh v pht tri?n m?nh trn th? gi?i trong th?i gian g?n ?y m m?c ?ch c?a n l tr? l?i cc cu h?i trn. Khoa h?c ? c tn g?i Creatology (Khoa h?c sng t?o).

C th? phc th?o vi nt chnh v? s? hnh thnh v pht tri?n khoa h?c sng t?o trn th? gi?i?

C?ng gi?ng nh? s? pht tri?n c?a cc khoa h?c khc, khoa h?c sng t?o ???c kh?i ??u b?ng m?t s? c nhn, ??t ph l?nh v?c m?i nh? A.Osborn (M?), E.De Bono (Anh), G.S.Altshuller (Lin X). Sau ? l s? hnh thnh cc t?p th?, cc tr??ng phi v c?ng ??ng cc nh khoa h?c. Hi?n nay trn th? gi?i c b?n tr??ng phi khoa h?c l?n v nhi?u hi?p h?i quy m qu?c gia v qu?c t?. C g?n m??i t?p ch qu?c t? chuyn v? sng t?o v cc v?n ?? lin quan, cn cc b?n tin (newsletter) th nhi?u h?n. Cc trung tm, vi?n, tr??ng lin quan ??n khoa h?c sng t?o ra ??i ngy cng nhi?u. Mn h?c v? sng t?o ???c ??a vo d?y ? nhi?u tr??ng ??i h?c, t? ch?c, cng ty. M?t ph?n ba s? cng ty M? th?c hi?n vi?c ny nh?m lm t?ng s?c c?nh tranh trong n?n kinh t? ton c?u. M?t s? n??c ? ti?n hnh ?o t?o c? nhn, th?c s? chuyn ngnh sng t?o v ??i m?i. Cc h?i ngh? quy m qu?c gia, qu?c t? v? t? duy, t? duy sng t?o, sng t?o v ??i m?i c?ng ???c t? ch?c th??ng xuyn

Cn TSK ? n??c ta ? lm ???c g?

Trung tm chng ti ho?t ??ng theo hai h??ng l?n: Gi?ng d?y v nghin c?u. V? gi?ng d?y, t? n?m 1977 ??n nay, TSK ? th?c hi?n ???c h?n 100 kha h?c "Ph??ng php lu?n sng t?o" trnh ?? c? b?n v nng cao v?i h?n 5000 ng??i t? m?i thnh ph?n kinh t?, x h?i, trong ?? tu?i t? 13 ??n 73, trnh ?? v?n ha t? ph? thng trung h?c ??n gio s?, ti?n s? tham d?. ??c bi?t ph?i k? ??n kha h?c cho cc quan ch?c B? Gio d?c Ma-lai-xi-a vo thng 12-1996 m sau ? h? c ?? ngh? c? m?t ?on cn b? sang h?c ti?p t?i Trung tm TSK.

V? nghin c?u, chng ti ? cng b? m?t s? cng trnh ? Anh, H Lan, Thi Lan, Ma-lai-xi-a, Xinh-ga-po trn cc t?p ch khoa h?c ho?c cc h?i ngh? chuyn ngnh. Cc ho?t ??ng c?a Trung tm c?ng ???c gi?i thi?u trong cc b?n bo co c?a cc hi?p h?i sng t?o ? Nga, M?, chu u. Trung tm c quan h? trao ??i khoa h?c v?i cc ??ng nghi?p ? kho?ng 20 n??c trn th? gi?i

Khoa h?c sng t?o r?t quan tr?ng?

Khoa h?c sng t?o gip con ng??i t? ch? c kh? n?ng suy ngh? ??n ch? bi?t cch suy ngh? gi?i quy?t v?n ?? v ra quy?t ??nh. Ti cho r?ng ?y l khoa h?c dnh cho m?i ng??i. Nhi?u nh nghin c?u d? bo v? th?i ??i h?u tin h?c hay ln sng v?n minh th? t?, ? l th?i ??i sng t?o, th?i ??i c?a cc t??ng m?i mang tnh qu?n chng r?ng ri, thc ??y s? pht tri?n c?a t?ng c nhn v ton th? nhn lo?i.

Nh? v?y, khoa h?c sng t?o r?t c?n cho cng cu?c cng nghi?p ha, hi?n ??i ha ? Vi?t Nam?

Chng ta r?t c?n ?ng ??o nh?ng ng??i c n?ng l?c cao trong vi?c suy ngh? gi?i quy?t v?n ?? v ra quy?t ??nh m?t cch sng t?o. V?i ngh?a nh? v?y, ti tin r?ng khoa h?c sng t?o s? gp ph?n thi?t th?c vo vi?c chu?n b? nh?ng con ng??i th?c hi?n thnh cng s? nghi?p cng nghi?p ha, hi?n ??i ha ??t n??c

Theo ti?n s?, ph?i lm g ?? pht tri?n m?nh khoa h?c sng t?o ny ? n??c ta?

?y l v?n ?? l?n. C?n c s? t?p h?p c?a nhi?u t? ch?c, nhi?u c?p bn b?c ?? tr? l?i cu h?i ny v quy?t ??nh nh?ng vi?c c?n lm. Ti c cung c?p thng tin v? khoa h?c sng t?o cho m?t s? ng??i c trch nhi?m nh?ng xin thng c?m gim, v ti khng c quy?n quy?t ??nh trn m?c trung tm. Trung tm TSK ho?t ??ng t? trang tr?i ngay t? ngy ??u thnh l?p cho ??n nay, v c?ng khng trnh kh?i nhi?u lc c?m th?y... ??n ??c v m?t m?i. Chng ti mong r?ng, nh?ng ng??i, ngnh c ch?c n?ng v trch nhi?m quan tm, t?o ?i?u ki?n pht tri?n khoa h?c sng t?o cn non tr? ? n??c ta trong khi cc n??c trn th? gi?i ? ti?n r?t xa.

(Bo "Si Gn Gi?i Phng" s? ra ngy 21/10/1997)