Kha c? b?n 523

"Ph??ng php lu?n sng t?o v ??i m?i (TRIZ m? r?ng)"

Khai gi?ng: th? t?, 12/05/2021

Gi? h?c: 17g30 - 21g00

Ngy h?c: t?i th? hai, t?i th? t? v t?i th? su

Th?i gian h?c: 1 thng

H?c ph hi?n nay: 1.200.000 ??ng (bao g?m c? ti li?u h?c t?p).

Chiu sinh t?t c? m?i ng??i c trnh ?? v?n ha l?p 12 tr? ln, khng phn bi?t tu?i, ngh? nghi?p chuyn mn, ch?c v?...

?i?n tho?i:(028) 38301743

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

?? bi?t cc ch l?i c?a mn h?c, b?m vo ?y

Ch??ng trnh h?c b?m vo ?y

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

Bo t??ng m?i nh?t

BTSK s? 1/2017 (73) ra thng 3 n?m 2017

Ton b?

+ Tin TSK - Tin th? gi?i

+ Th? gi?i t? gc nhn sng t?o: 10 pht minh "khng t??ng" c?a Nicola Tesla

+ ?a d?ng: Bn trong trung tm d? li?u c?a Facebook

+ S?n ph?m sng t?oNgười viết: L?u Tr?ng V?n

Xanh P-tc-bua, n??c Nga m?t t?i ma ?ng cu?i n?m 1988, ngoi c?a s? tuy?t r?i tr?ng xa. Phan D?ng ch?ng ?oi hoi g t?i lu?n n ti?n s? khoa h?c v?t l th?c nghi?m ??u tin v ?ang l duy nh?t c?a cc nh khoa h?c Vi?t Nam b?o v? t?i Nga, m ? say s?a ??n n?ng nhi?t cng ti bu?n vui v? th?c tr?ng c?a n??c Vi?t. Ti ng?c nhin v ? ci x? s? qu h??ng c?a Puskin, Sotstacvch v?i dng Nva b?ng gi xa l?c ny, Phan D?ng l?i c th? phn tch rnh r? v khoa h?c ??n th? nh?ng g ?ang di?n ra ? Vi?t Nam. Cho ??n lc bnh minh r?ng trn ?ng khi chi?n h?m R?ng ?ng, Phan D?ng ? ni t?i "T? duy sng t?o" (TDST) m theo anh ? chnh l v? kh s?c bn gip m?t dn t?c thot kh?i l?c h?u, ?i ngho. Lc ?y ti khng h? bi?t r?ng ngay t? n?m 1977, ? tu?i 27 chng trai g?c Hu? sinh ra ? Thanh Ha, ? t? mnh m? ra l?p gi?ng d?y ??u tin ? Vi?t Nam (v ? c? ?ng Nam ) v? T? duy sng t?o.

Th? r?i, cho ??n t?n hm nay, m?t chi?u cu?i n?m 1997, chng ti m?i l?i c th? c k ti?p v? ci g?i l TDST ?y.

Phan D?ng: ng ht thu?c ?i!

Ti khng ht.

Phan D?ng: ng v?n khng ht ?

Li?u ng c TDST no ?? c th? cho ti khoi ht thu?c ???c khng? Thi, vo cu?c nh! TDST b?t ??u trong ng t? lc no?

Phan D?ng: H?i nh? lm sai b? m?ng "my lm, sao khng ngh?!". Ti th?c m?c t?i sao khng ai d?y mnh nh? th? no m?i l bi?t ngh?. H?c v?t l th?y c quy lu?t, v?y trong suy ngh? c quy lu?t khng? Khi bi?t ???c quy lu?t, ngnh v?t l ? pht tri?n r?t nhanh. V?y khi bi?t ???c quy lu?t, suy ngh? s? ra sao? Khi ti qua Lin X (c?) h?c ??i h?c, tnh c? hm ?y th?y gio ??n mu?n, ng?i tn pht v?i sinh vin Nga ti m?i li ra ci th?c m?c h?i th? ?u c?a mnh ra, sinh vin Nga m?i mch v?i ti r?ng ? thnh ph? Bacu ny ng??i ta v?a m? m?t kha d?y ph??ng php lu?n sng t?o. Th? l ti xin h?c kha ??u tin ?y t? n?m 1971-1973. Chnh ph??ng php suy ngh? sng t?o ti ???c h?c ? gip ti sau ny b?o v? thnh cng lu?n n ti?n s? khoa h?c v?t l th?c nghi?m trong th?i gian ng?n.

V?y "T? duy sng t?o" l g?

Phan D?ng: Nm na l chng ta c b? c nh?ng chng ta quen dng n m?t cch t? nhin nh? ?i l?i, ht th? v t khi h?i, mnh ?i l?i, ht th? nh? th? ? ?ng ch?a? C cch ?i l?i, ht th? no khc c l?i h?n khng? Nh vi?t k?ch Bernard Shaw t?ng ni "t ng??i suy ngh? h?n hai ho?c ba l?n trong m?t n?m. Ti t?o ???c s? n?i ti?ng qu?c t? l do ti lun suy ngh? m?t ho?c hai l?n trong m?t... tu?n". Ng??i nng dn ? ta t?i v? gieo tr?ng nh?ng t khi suy ngh? v sao l?i gieo tr?ng gi?ng ?y v gieo tr?ng theo cch ?y m khng ??t cu h?i: C gi?ng g khc, c cch g khc s? ?em l?i l?i nhu?n h?n khng? Ho?c m?t c?u h?c tr ra hi?u sch th?y hai cu?n sch r?t c?n mua nh?ng ch? ?? ti?n mua m?t cu?n, v?y c?u s? ph?i mua cu?n no?. Ngnh khoa h?c chuyn nghin c?u cch suy ngh? gi?i quy?t v?n ?? n?y sinh v ra quy?t ??nh, t? ? tm ra ph??ng php c hi?u qu? nh?t, g?i l khoa h?c sng t?o.

?? d? hi?u h?n, xin anh cho m?t v d?!

Phan D?ng: C?n n?i dy t? my ?i?n tho?i t?i ?ng nghe ?i?n tho?i nh? th? no t?t nh?t? Lc ??u, ng??i ta n?i dy ng?n, ???c ci ti?n l?i l dy g?n, khng lng nhng, nh?ng khi ni ?i?n tho?i, c? ph?i gh st bn khng ko ra xa ???c ??n ch? ng?i thu?n l?i. Ng??i ta n?i dy di, nghe ???c ? xa my nh?ng khi khng nghe, dy l?i lng nhng. Cu?i cng, ng??i ta ph?i suy ngh? tm ra lo?i dy n?i no v?a khng lng nhng, v?a c th? ko ra nghe ? xa. Th? l sinh ra lo?i dy xo?n. R rng ? ?y yu c?u thi?t k? dy ni ?i?n tho?i ph?i l ng?n lc khng g?i v di lc g?i. Nh?ng ng?n v di l hai ph?m tr ??i l?p lo?i tr? nhau. Chnh TDST s? gip ng??i ta th?ng nh?t ???c hai ph?m tr ??i l?p ?y b?ng dy xo?n.

??i v?n ho Php Victor Hugo vo th? k? tr??c ? tin ?on: "C m?t th? m?nh h?n t?t c? cc ??o qun trn th? gi?i ? l t??ng, m th?i ??i c?a t??ng ? ??n!" Ph?i ch?ng " t??ng ?y chnh l TDST"?

Phan D?ng: Loi ng??i ? tr?i qua ba ln sng v?n minh l nng nghi?p, cng nghi?p, thng tin, v ?ang xu?t hi?n ln sng v?n minh th? t?: ? chnh l v?n minh sng t?o g?m cng ngh? t?o ra t??ng (Ideas Engineering) v cng c? ??a khi ni?m m?i (Conceptor).

Mu?n TDST, tr??c h?t ph?i bi?t th?c m?c, bi?t khng b?ng lng v?i ci ? c v mu?n thnh cng ph?i bi?t x? l thng tin. Theo anh c cch no gip ng??i ta nh?n bi?t thng tin nhanh v x? l thng tin nhanh?

Phan D?ng: Thng tin l m?t ngu?n d? tr? c s?n, ph?i bi?t s? d?ng t?i ?a ngu?n d? tr? ?y. Mu?n v?y, ph?i t? rn luy?n thnh k? n?ng, thnh tc phong, thi quen cho ??n m?c nhu?n nhuy?n thnh b?n n?ng. Louis Pasteur ni r?ng: "D?p may ch? ?em l?i ch l?i cho b? c ? ???c chu?n b?".

Ph??ng php no rn luy?n t? duy?

Phan D?ng: Ci g c?ng ph?i h?c, nh?ng ng??i ta c ci d? l ?a h?c l?m, h?c lm, h?c l?i m khng ch?u h?c c? b?n.

C ngh?a l ?a lm theo m?o v?t?

Phan D?ng: M?o v?t gip gi?i quy?t ci c? th? nh?ng n?u g?p s? c? ngoi ci c? th? ?y th khng bi?t x? l ra sao. Cu?c ??i l m?t chu?i cc v?n ?? c?n gi?i quy?t ch? khng ch? m?t v?n ?? ring l?, v v?y con ng??i c?n ph?i c t? duy sng t?o ch? khng ch? c?n c vi ba m?o v?t.

Anh l ng??i ??u tin truy?n b "L thuy?t gi?i cc bi ton sng ch? n?n t?ng c?a TDST, c?a nh khoa h?c Nga Ant?sule vo Vi?t Nam. Nh?ng anh ngh? sao khi nh bc h?c Einstein ni: "Ti ch? vn b?c mn ci ? c"?

Phan D?ng: Trong sng t?o c hai khi ni?m: Pht minh v sng ch?. Pht minh l vn ci v?n ? c cho m?i ng??i th?y nh? hy?ro () v?n ? c trong thin nhin cc nh bc h?c pht hi?n ra. Ho?c t? hi?n t??ng v?n c hai v?t ht nhau, Newton pht minh ra ??nh lu?t v?n v?t h?p d?n. Cn sng ch? l ??a ra ci khng c s?n trong thin nhin nh? ci bng ?i?n, ?i?n tho?i, qu?t my. Hi?n nay nhi?u ng??i nh?m l?n tm lum gi?a pht minh v sng ch?. Tuy v?y, chng c lin quan m?t thi?t v?i nhau. V d?: Nh? c pht minh v? quy lu?t quang h?c m?i c sng ch? knh vi?n v?ng.

T? tay khng anh ? t?o d?ng nn c? m?t trung tm TDST ??u tin v duy nh?t ? Vi?t Nam v ?ng Nam , qua h?n 100 kha gi?ng d?y anh ? "truy?n ??o" sng t?o cho hng ngn mn sinh gip h? tr? thnh nh?ng ng??i thnh ??t. V?y cn s? ha nh?p vo khu v?c v th? gi?i th sao?

Phan D?ng: Cc t?p ch khoa h?c n?i ti?ng ? m?t s? n??c c nh?c ??n ho?t ??ng c?a Trung tm TDST Vi?t Nam. M?i ?y, B? gio d?c Malaysia ? m?i ti t?i gi?ng v? TDST v l thuy?t gi?i cc bi ton sng ch? (TRIZ) cho cc cn b? ??u ngnh gio d?c c?a h?. H?c xong, h? r?t thch. M?t cn b? qu?n l gio d?c Malaysia pht bi?u: "Bi gi?ng c?a ng ? gip ti c th? nhn m?i v?t v gi?i quy?t v?n ?? c h? th?ng, ? gip ti t? b? ph??ng php th? v sai m ti v?n s? d?ng b?y lu nay". Cn chnh ng B? tr??ng B? gio d?c Malaysia c?ng ?? ngh? ti h??ng d?n cho ng ?? ng hi?u bi?t thm v? TDST v TRIZ. Thng 2-1998, Malaysia s? c? m?t ?on cc nh qu?n l gio d?c ??n trung tm c?a chng ti h?c thm 60 ti?t n?a v? TDST v TRIZ.

Th?t bu?n c??i v tr? tru thay, trong khi ? t?i Vi?t Nam ch?a c nh qu?n l gio d?c no quan tm t?i l?nh v?c ny... V?a r?i anh c nh?c t?i ph??ng php "th? v sai", m?t ph??ng php ? v ?ang ?n su ? n??c ta trong m?i hnh x?. Theo ti hi?u ? chnh l ph??ng php "m m?m"... ph?i ch?ng chnh TDST s? th? tiu "m m?m"? S? th? tiu ci vi?c ?em con ng??i ra lm v?t th nghi?m cho s? t hi?u bi?t c?a mnh?

Phan D?ng: Chng ta ?ang th?c hi?n m?t ph??ng ngn r?t tai h?i, ? l "Thua keo ny by keo khc". N?u c? by keo khc r?i keo khc n?a v?n sai th sao? H?u qu? t?t nhin s? khng l??ng ???c. V v?y H.G. Wells c ni: "L?ch s? loi ng??i cng ngy cng tr? thnh cu?c ch?y ?ua gi?a gio d?c v th?m h?a". Chnh gio d?c s? gip chng ta c m?t TDST ?? khng cho php mnh lm sai.

? nng thn, ph??ng ngn "thua keo ny by keo khc" c?ng ? gip t?o nn kinh nghi?m nh nng v t?o nn nh?ng lo nng tri ?i?n.

Phan D?ng: Ph?i m?t nhi?u ??i, nhi?u n?m, ph?i tr?i qua bao th?t b?i m?i t?o ra ???c cc kinh nghi?m nh nng, nh?ng cc lo nng tri ?i?n ?y l?i khng th? gi?i thch ???c v sao mnh l?i gieo, l?i bn phn, l?i t?a l nh? v?y? Trong khi ?, v?i TDST v khoa h?c c?a mnh, m?t anh k? s? nng nghi?p m?i ra tr??ng c th? lm ???c t?t c? nh?ng ?i?u ?y ??t hi?u qu? cao, v?i nh?ng phn tch v? ??t ?ai, gien gi?ng, thu?c ha h?c, th?i ti?t m?t cch r?ch ri.

Nh bc h?c Einstein ni r?ng "Tr t??ng t??ng quan tr?ng h?n ki?n th?c". ?? ?c k?t cu chuy?n ny, xin anh t??ng t??ng cho m?t ph??ng ngn c?a ring mnh?

Phan D?ng: Ti ch? nh?c l?i l?i c?a cc nh khoa h?c: "Trong sng t?o khng c thi?u s? ph?c tng ?a s?". V xin nh?c m?t cu ni c?a W. Drummond: "Ai khng mu?n suy ngh? l ng??i cu?ng tn, ai khng th? suy ngh? l g ??n, ai khng dm suy ngh? l k? n l?".

(T?p ch "Ki?n th?c gia ?nh" s? 63, ra ngy 18/11/1997)