Kha c? b?n 523

"Ph??ng php lu?n sng t?o v ??i m?i (TRIZ m? r?ng)"

Khai gi?ng: th? t?, 12/05/2021

Gi? h?c: 17g30 - 21g00

Ngy h?c: t?i th? hai, t?i th? t? v t?i th? su

Th?i gian h?c: 1 thng

H?c ph hi?n nay: 1.200.000 ??ng (bao g?m c? ti li?u h?c t?p).

Chiu sinh t?t c? m?i ng??i c trnh ?? v?n ha l?p 12 tr? ln, khng phn bi?t tu?i, ngh? nghi?p chuyn mn, ch?c v?...

?i?n tho?i:(028) 38301743

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

?? bi?t cc ch l?i c?a mn h?c, b?m vo ?y

Ch??ng trnh h?c b?m vo ?y

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

Bo t??ng m?i nh?t

BTSK s? 1/2017 (73) ra thng 3 n?m 2017

Ton b?

+ Tin TSK - Tin th? gi?i

+ Th? gi?i t? gc nhn sng t?o: 10 pht minh "khng t??ng" c?a Nicola Tesla

+ ?a d?ng: Bn trong trung tm d? li?u c?a Facebook

+ S?n ph?m sng t?oNgười viết: Administrator

T? nh?ng h?c vin ??c bi?t

D ? ???c ban t? ch?c gi?i thi?u tr??c r?ng m?t c?u h?c vin ??c bi?t s?p xu?t hi?n, nhi?u ng??i khng kh?i ng?c nhin khi th?y ng T, ch? m?t c? s? s?n xu?t nh? c uy tn. ng say s?a k? l?i qu trnh tm ??n v theo h?c l?p Ph??ng php lu?n sng t?o (PPLST) t?i Trung tm Sng t?o Khoa h?c-k? thu?t (TSK) ??i h?c khoa h?c t? nhin TP. HCM. Tu?n hai bu?i t?i, ng kin nh?n bm bi v?i tinh th?n "Vi?c ng??i khc lm m?t l?n mnh c th? ph?i lm t?i m??i l?n". C? th? trong su?t g?n 2 thng, ng ??n l?p m khng h? bi?t m?t th?y, nh?ng h?c vin khc v khung c?nh l?p h?c ra sao. Vng, ng T l m?t ng??i khi?m th?. ng ni: "Mn PPLST ? gip ti suy ngh? m?t cch c h? th?ng v ??nh h??ng h?n h?n tr??c kia, ?em l?i hi?u qu? t?t h?n". ng ?ang c? g?ng thu x?p ?i h?c ti?p l?p trung c?p. ng th? l? n?i ??c ao c b?ng nghe cc sch th?y bin so?n. v, nh?... c T?m trong qu? th? b??c ra, T sinh vin ??i h?c bch khoa ? trao t?ng ng cu?n b?ng cassette ??u tin m c lin t?c ??c ?? ghi m t? lc bi?t tin ? vo bu?i sng.

M?t ng??i khc ??c bi?t n?a tuy khng c m?t nh?ng ???c nhi?u ng??i nh?c t?i, ? l ng P. T. C, nguyn b? tr??ng B? gio d?c ch? ?? c?, ti?n s? kinh t? ? Paris t? n?m 1955, th?y d?y c?a nhi?u tr th?c n?i ti?ng hi?n gi?. ng ??n v?i TSK khi... 72 tu?i. Sau khi h?c xong, trong cc bi gi?ng c?a mnh cho sinh vin, ng th??ng khuyn h? ?i h?c PPLST v nhi?u ng??i ? nghe l?i ng theo h?c t?i TSK.

??n nh?ng l th? t? xa n?a vng tri ??t

? n??c M? xa xi, tuy b?n r?n v?i vi?c m?u sinh, c ng??i h?c tr c? b? cng vi?t nh?ng l th? di m?y trang gi?y kh? A4 cho th?y v?i tnh c?m n?ng ?m "hm nay c th gi? ng?i tm s? v?i th?y em t??ng t??ng mnh nh? ??a con ? xa v? nh trong chi?u 30 T?t". Anh L.V.K, ??nh c? ? M? t? 1995, s?ng b?ng ngh? l?p trnh vin t?i m?t nh my, v?n ti?p t?c ?ng d?ng PPLST, ??c bi?t l TRIZ (L thuy?t gi?i cc bi ton sng ch?, vi?t t?t theo ti?ng Nga) m anh h?c t? n?m 1980 vo cng vi?c c?a mnh, nh? tr??c ?y anh ? nhi?u l?n ?ng d?ng thnh cng khi cn ? Vi?t Nam.

Anh bo ??ng "ng??i M? m?i du nh?p TRIZ t? ??u nh?ng n?m 1990, ??n nay h? ? c nh?ng ph?n m?m ?ng d?ng TRIZ. V? ph?n m?m mnh h?u nh? khng b?ng h?, nh?ng v? sch, em nh?n ra l mnh ?ang h?n h?. Hy v?ng cc gi?i ch?c c th?m quy?n ? Vi?t Nam, nh?ng ng??i th?c s? day d?t v s? pht tri?n v s?ng cn c?a ??t n??c, n?u h? nh?n ???c nh?ng thng tin ny s? th?c ???c t?m quan tr?ng c?a TRIZ, s? l?p m?t tr??ng ??i h?c ?? gi?ng d?y TRIZ, v s? l?p m?t cng ty chuyn lm v? TRIZ". Anh cn nung n?u ??nh tr? v? Vi?t Nam sau khi c ?? v?n ?? thnh l?p m?t cng ty chuyn lm v? TRIZ. "?y l m?t ??c m? xa xi, nh?ng nh?ng ng??i t? duy theo ki?u TRIZ bi?t r?ng s? c m?t cch no ? ?? bi?n nh?ng ??c m? xa xi thnh hi?n th?c".

Ng??i th?y trn b?c gi?ng, ng??i anh ??i th??ng

Khng kh l?ng ??ng v nh?ng b?c th? ?em ??n t??ng ch?ng nh? tan bi?n ?i khi th?y Phan D?ng gim ??c, ??ng th?i l ng??i sng l?p ra TSK n pht pho ??u cho ch??ng trnh giao l?u v?n ngh? b?ng nh?ng ba bi ht, trong ? c ca khc Yesterday ???c ca s? t? nguy?n ny trnh by b?ng ti?ng Anh v ti?ng Nga. Khng kh ngy 20/11 cn m vang ?u ?y, v ? c?ng chnh l m?t trong nh?ng l do ra ??i bu?i "H?P M?T TRUY?N TH?NG CC H?C VIN PPLST" ny. B? bao vy b?i cc h?c vin c m?t mang tnh "??i bi?u" d??i nh ?n sng choang c?a khch s?n B?n Ngh ?m 21/11, lc nh?n khnh vng cc h?c vin trao t?ng, ch?c th?y D?ng khng cn th?y c ??c nh? lc th?y d?y PPLST l?n ??u tin ? Vi?t Nam cch ?y 21 n?m (n?m 1977) v nay th?y ? c g?n 7000 ng??i theo h?c. Vng, TSK h?ch ton ??c l?p ngay t? ngy ??u cho ??n nay m khng h? nh?n ???c s? ??u t? c?n thi?t t? nh?ng c?p cao h?n. Ti t? h?i ph?i ch?ng ng??i ta ?ang p d?ng c? ch? th? tr??ng v?i m?t t? ch?c gio d?c ho?t ??ng ch? v?i m?c ?ch l lm sao ph? bi?n ???c mn h?c ?ang ???c pht tri?n r?ng ri trn th? gi?i b?i nh?ng k?t qu? to l?n m n ?em l?i, ??c bi?t l t?i nh?ng n??c nh? M?, Anh, Nga...

Ngh? nh?ng chuy?n nh? v?y ch?c c? ngy khng h?t, ti ch?t b? cu?n ?i b?i nh?ng cu chuy?n rm r? c?a nh?ng ng??i xung quanh. Khng kh bu?i h?p m?t t? nhin ??n n?i tr? nh? th?y Tri?t ? ?nh, ??n th?y H??ng tr?ng tu?i h?n v ngay c? th?y Phan D?ng c?ng ???c vi h?c vin l?n tu?i v t? g?i b?ng... anh. Khng ph?i ch? ??n lc ny m?i ng??i m?i giao l?u, t?t c? d??ng nh? ? ha chung nh?p "Ti trung c?p 6, cn anh?", "Ti s? c?p 29", "Ti s? c?p 122". H? ni v?i nhau b?ng "ngn ng? PPLST" m n?u khng ph?i l ng??i t?ng "kinh qua" th ? ngay. Tr ch?i "?i tm m?t n?a c?a mnh" b?t ??u v duyn ti?n ??nh hay sao, "n?a c?a ti" ng?i ngay st bn ti!

M?t anh khng ph?i l c?u h?c vin m ?i theo b?n ??n bu?i h?p m?t v... t m, "c?c c?" h?i th?y r?ng li?u PPLST c th? p d?ng trong ngh? lu?t khng? Th ?y, lu?t s? T (m?t c?u h?c vin) k? cho m?i ng??i nghe cu chuy?n b?ng th? thu?t "chuy?n sang chi?u khc" ? gip anh b?o v? m?t thn ch? c?a mnh kh?i m?t 5000 USD nh? th? no. PPLST c ph?m vi p d?ng r?ng ri trong m?i l?nh v?c, nn t? nh?ng ng??i ??p xch l, anh cng nhn, c th? may, b n?i tr?, ch? ti?u th??ng... ??n cc bc s?, ch? doanh nghi?p, ngh? s?... v nh?ng ng??i c trnh ?? ti?n s? ? t?ng ??n TSK theo h?c. M?t c b l?p 8 gy ?n t??ng cho ti v?i t? cch l ng??i "v??t ro", v yu c?u t?i thi?u ??i v?i h?c vin PPLST l "t? l?p 12 tr? ln".

PPLST: To be or not to be (t?n t?i hay khng t?n t?i)?

?y l cu?c g?p m?t t? pht m th?i gian chu?n b? r?t ng?n, BTC ? "v??t nhanh" ?ng k?. ?y ch? l m?t bi ton trong chu?i bi ton cu?c ??i m m?i ng??i ph?i gi?i. Tuy c nhi?u bi ton nh?ng ?i?u quan tr?ng nh?t l bi?t ch?n ?ng cc bi ton t?t y?u c?n gi?i cho m?t giai ?o?n no ?. Vi?c ph? bi?n v pht tri?n PPLST c?ng l m?t bi ton. V?y ? ??n lc ph?i t?p trung gi?i n hay ch?a, khi m Ngh? quy?t H?i ngh? BCHT? ??ng l?n 4 kho VII n?m 1993 ? yu c?u "p d?ng nh?ng ph??ng php gio d?c hi?n ??i ?? b?i d??ng cho h?c sinh n?ng l?c t? duy sng t?o, n?ng l?c gi?i quy?t v?n ??" v ???c nh?c l?i trong cc ngh? quy?t khc cho ??n nay. Ti ch?t lin t??ng ??n vi?c h?c sinh ph? thng b? "nh?i nht" ki?n th?c ?ang ???c xem l "chuy?n th??ng ngy ? huy?n". V ph?n ?ng nh?ng sinh vin nh? ti ?ang h?c ??i h?c v?i ph??ng php c?a "h?c sinh c?p 4", ch? y?u nghe gi?ng, ghi chp bi, h?c thu?c (ho?c c?u c?u "phao") r?i... ?i thi v xong.

Chng ti s? lm g trong th? k? 21 ?y khi m "ln sng pht tri?n th? t?" ?ang ??n. Th?i ??i "h?u tin h?c" ln sng th? t? l "th?i ??i sng t?o mang tnh qu?n chng r?ng ri nh? vi?c s? d?ng cc ph??ng php t? duy sng t?o m?t cch c khoa h?c, ???c d?y v h?c ??i tr". Hi?n nay Singapore ?ang c?t gi?m ch??ng trnh h?c ?? h?c sinh c th?i gian lm nh?ng bi t?p rn luy?n t? duy sng t?o. Trong khi ? ? Vi?t Nam chng ta, ??i m?i ph??ng php d?y v h?c, pht huy tinh th?n sng t?o h?c sinh l m?t trong nh?ng v?n ?? b?c xc c?a gio d?c Vi?t Nam, ? ???c ?? c?p t? h?i ngh? ny sang h?i ngh? khc nh?ng v?n ch?a c s? thay ??i th?t s? no. Th? t??ng Chnh ph? Phan V?n Kh?i, t?i H?i ngh? m? r?ng l?n VI H?i ??ng trung ??ng Lin hi?p cc h?i khoa h?c v k? thu?t Vi?t Nam (di?n ra ??u n?m 1998), pht bi?u: "... ngu?n v?n l?n nh?t c th? ni v t?n, ph?i l ti tr kinh doanh c?a ??i ng? doanh nghi?p c?ng v?i n?ng l?c sng t?o c?a ??i ng? cn b? khoa h?c-cng ngh? n??c nh". T?i cu?c g?p g? c?a Chnh ph?, cc nh doanh nghi?p v cc nh khoa h?c t? ch?c t?i Dinh Th?ng Nh?t t? 2-3/2/1998, gio s? ti?n s? Phan D?ng ? c bi pht bi?u ?? ngh? Chnh ph? ch ??n khoa h?c sng t?o (Creatology) ? m?c v? m v nh?n m?nh s? c?n thi?t ph?i ph? bi?n p d?ng r?ng ri v pht tri?n mn h?c PPLST t?i Vi?t Nam nh? l m?t trong nh?ng cch thi?t th?c "pht huy n?i l?c ?? t?o ra s? pht tri?n b?n v?ng". Th?y c?ng ? trao t?n tay cho Th? t??ng... 5kg ti li?u ti?ng Vi?t, Anh, Nga... v? PPLST v cc k?t qu? n ?em l?i ? Vi?t Nam v trn th? gi?i. C l? hi?n gi? 5kg ti li?u ? ?ang... ???c nghin c?u. G?n ?y nh?t, m?t cng ty n??c ngoi ? Vi?t Nam ? b?t ??u d?y t? duy sng t?o cho cc nh qu?n l, lnh ??o doanh nghi?p, kha h?c 2 ngy v?i gi 250 USD/ng??i.

Thay cho k?t lu?n

Cu?c h?p m?t k?t thc trong s? nu?i ti?c c?a ph?n ?ng v nh?ng cu chuy?n ?ang dang d? m tr?i ngy cng khuya. Ti bi?t ch?c r?ng ?m nay nhi?u ng??i tr?n tr? v?i nh?ng t??ng gip PPLST ngy cng ?i su vo ??i s?ng v mang l?i cc k?t qu? c? th? gp ph?n thi?t th?c vo s? nghi?p hi?n ??i ha, cng nghi?p ha c?a ??t n??c. Cn cc th?y, ?ang ngh? g sau 21 n?m cc th?y t? trang tr?i, cho ch?ng ?? truy?n b n ? n??c ta? Ph?i ch?ng l lm sao pht tri?n ti?p TSK Trung tm ??u tin v ?ang l duy nh?t c?a ?ng Nam chuyn gi?ng d?y v nghin c?u PPLST, ?? v? tr mn PPLST ny c?a Vi?t Nam khng b? t?t h?ng so v?i th? gi?i trong th? k? 21. Sau cu?c h?p m?t l?n M?t ny, hy v?ng s? c nhi?u tin vui h?n ? nh?ng cu?c h?p m?t l?n sau...

(Bo t??ng TSK s? 1, ra thng 3/1999)