Kha c? b?n 523

"Ph??ng php lu?n sng t?o v ??i m?i (TRIZ m? r?ng)"

Khai gi?ng: th? t?, 12/05/2021

Gi? h?c: 17g30 - 21g00

Ngy h?c: t?i th? hai, t?i th? t? v t?i th? su

Th?i gian h?c: 1 thng

H?c ph hi?n nay: 1.200.000 ??ng (bao g?m c? ti li?u h?c t?p).

Chiu sinh t?t c? m?i ng??i c trnh ?? v?n ha l?p 12 tr? ln, khng phn bi?t tu?i, ngh? nghi?p chuyn mn, ch?c v?...

?i?n tho?i:(028) 38301743

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

?? bi?t cc ch l?i c?a mn h?c, b?m vo ?y

Ch??ng trnh h?c b?m vo ?y

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

Bo t??ng m?i nh?t

BTSK s? 1/2017 (73) ra thng 3 n?m 2017

Ton b?

+ Tin TSK - Tin th? gi?i

+ Th? gi?i t? gc nhn sng t?o: 10 pht minh "khng t??ng" c?a Nicola Tesla

+ ?a d?ng: Bn trong trung tm d? li?u c?a Facebook

+ S?n ph?m sng t?oNgười viết: Ph?m Minh

"Phan D?ng l ch? c?a m?t doanh nghi?p m s?n ph?m r?t ??c bi?t: Hao t?n t nguyn li?u, khng h? gy nhi?m, s?n ph?m xu?t kh?u l?i ??t gi tr? cao". Ch?c h?n v?i l?i gi?i thi?u ny nhi?u ng??i s? ng?c nhin khi t?n m?t th?y c? ng?i c?a anh: V?n v?n hai c?n phng nh? ?n mi trn l?u 3, khu B c?a Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin TPHCM.

M?t phng ch? r?ng 10m ?a ch?c n?ng, v?a nghin c?u, l?u tr?, v?a l n?i gim ??c ti?p khch giao d?ch v?i m?t chi?c bn trn to nh? bn ?n c?a m?i gia ?nh. Phng cn l?i l "c? s? s?n xu?t" chnh gi?i l?m ch? ch?a ???c kho?ng 50 ng??i.

Kh?i nghi?p t? khi ch?a thnh danh

Trung tm Sng t?o Khoa h?c-k? thu?t (TSK) c?a gim ??c Phan D?ng ? t?n t?i v pht tri?n g?n 8 n?m qua. ?? tr? thnh m?t gio s? ti?n s? v?t l, hay nh? anh t? nh?n "mnh v?a l nh khoa h?c, nh gio, v?a l nh doanh nghi?p", D?ng ? kh?i nghi?p cch ?y 22 n?m. Cu?i n?m 1977, D?ng m?i 27 tu?i, anh quy?t ??nh ph? bi?n "Ph??ng php lu?n t? duy sng t?o, ??c bi?t l l thuy?t gi?i bi ton sng ch?" (TRIZ) cho cc b?n tr?. ?i?m h?n l Nh v?n ha thanh nin, ho?c ?y ban khoa h?c- k? thu?t. Ban ??u ch? thu ht ???c m?t s? ng??i hi?u k?. Ch?a m?y ai tin r?ng sng t?o l?i c th? ?em d?y v h?c nh? cc mn khc. B?n thn D?ng tr? thnh sinh vin c?a Tr??ng ??i h?c sng t?o sng ch? ? Bacu (Lin X c?) m?t cch r?t tnh c?. Anh sang ?y ?? h?c v?t l, ?ang h?c th bi?t c kha d?y sng t?o m t m tm ??n. G.S. Altshuller, m?t nh khoa h?c v nh v?n vi?n t??ng, ng??i sng l?p Tr??ng ? ch?p nh?n anh v hai ng??i Vi?t Nam khc nh? m?t ngo?i l?, v ??i t??ng chiu sinh ch? dnh cho nh?ng ai ? t?ng cng tc v c nh?ng cng trnh sng t?o. D?ng v?a h?c v?t l v?a h?c khoa h?c sng t?o. Anh k?: "N?m 71-73, th?y Altshuller ? tr?c ti?p truy?n cho ti nh?ng g ng c. ng l ng??i th?y c?c k? t?t b?ng. Ngay tr??c khi m?t, ng v?n gip ?? ti, th?m ch cn g?i cho ti c? nh?ng ti li?u ch?a h? ???c cng b?". Altshuller chnh l tc gi? l thuy?t v Algorit ???c coi l cha ?? c?a tr??ng phi khoa h?c sng t?o c?a Nga.

? 22 n?m qua, TSK m ch? y?u l Phan D?ng v m?t hai c?ng s? ? m? ???c 125 kha s? c?p, 6 kha trung c?p v? ph??ng php lu?n t? duy sng t?o, v?i h?n 10.000 l??t h?c vin ?? m?i thnh ph?n. C ng??i l ti?n s? kinh t? ? Paris t? 1955, c ng??i l n? ngh? s? n?i ti?ng, r?t nhi?u ng??i l gim ??c cc doanh nghi?p, ho?c cc chuyn vin ngnh k? thu?t, qu?n l... ? t?ng t?t nghi?p ??i h?c v c ng??i cn h?c ph? thng. ??c bi?t c c? nh?ng quan ch?c c?a B? gio d?c Malaysia... Ai n?y ??u kh?ng ??nh ? h?c ???c cch lm th? no ?? sng t?o. Th?c t? h? ? ginh ???c nhi?u k?t qu? t?t ??p trong cng tc v cu?c s?ng.

Con ???ng sng t?o ch?a ph?i ? thong ?ng

Phan D?ng khng gi?u ni?m t? ho khi kh?ng ??nh TRIZ ? ???c ??a vo truy?n b gi?ng d?y ? Vi?t Nam t? 1977. Tuy v?y, anh v?n t? ra b?n kho?n tr??c nh?ng thng tin d?n d?p. Tuy ch? m?i ???c ??a vo M? nh? m?t ngnh cng ngh? t? n?m 1991, ??n nay M? l?p ???c hai vi?n chuyn nghin c?u v? TRIZ. M?t l The Altshuller Institute for TRIZ Studies t?i Massachusetts v m?t vi?n l TRIZ Institute t?i California. Nh?ng cng ty l?n c?a M? s? d?ng TRIZ m?i ngy m?i di, bao g?m: MW, Kodak, MC Donnel Douglas, Motorola, P&G, US Air Force, Siemens, Intel, 3M, Mobil-Oil, Ford... Phan D?ng cho bi?t: "? Vi?t Nam, g?n ?y c s? h?c vin c?a TSK do cc cng ty, ??n v? lin doanh n??c ngoi c? ??n. V sng t?o l yu c?u k? n?ng c? b?n nh?t ?? ?p ?ng yu c?u cng vi?c trong t??ng lai. Ch? c?n ??c cc thng bo tuy?n d?ng c?a cc cng ty ny ??ng trn bo d qu?n l hay cho b?t k? m?t cng vi?c no c?ng yu c?u sng t?o". Gi ?o t?o c?a TSK l?i qu r? so v?i cc l?p t? ch?c ? n??c ngoi (ch? kho?ng trn d??i 20USD/kha 60 ti?t). G?n ?y, m?t cng ty TNHH c v?n ??u t? n??c ngoi ? TPHCM c?ng m? cc l?p t??ng t? trong 2 ngy v?i gi 250USD/h?c vin...

Nh?ng ?i?u m Phan D?ng t? ra quan tm v lo l?ng nh?t l, ??n nay, tr??c ng??ng c?a th? k? 21 v?i d? bo ln sng v?n minh th? t? sau nng nghi?p, cng nghi?p v thng tin ?ang ?p ??n. ? l n?n v?n minh sng t?o g?m cng ngh? t?o ra t??ng (Ideas Engineering) v cng c? ??a ra khi ni?m m?i (Conceptor), chng ta th?c s? ch?a c m?t b??c chu?n b?. Trong lc ? Venezuela ? c B? pht tri?n tr tu? v?i h?n 100.000 gio vin d?y t? duy ? ???c ?o t?o. H? ? quy ??nh thnh lu?t: M?i h?c sinh ph?i h?c m?i tu?n 2 gi? v? k? n?ng t? duy. Singapore c?ng ? c ch??ng trnh d?y t? duy sng t?o cho h?c sinh. Phan D?ng thch nh?c l?i m?t cu ni c?a Thomas Edison, "ng t?" c?a h?n ngn sng ch? cho nhn lo?i: "Nhi?m v? quan tr?ng nh?t c?a n?n v?n minh l d?y con ng??i bi?t suy ngh?".

("Th?i bo Kinh t? Si Gn", xun K? Mo, ra ngy 24/2/1999)