Kha c? b?n 523

"Ph??ng php lu?n sng t?o v ??i m?i (TRIZ m? r?ng)"

Khai gi?ng: th? t?, 12/05/2021

Gi? h?c: 17g30 - 21g00

Ngy h?c: t?i th? hai, t?i th? t? v t?i th? su

Th?i gian h?c: 1 thng

H?c ph hi?n nay: 1.200.000 ??ng (bao g?m c? ti li?u h?c t?p).

Chiu sinh t?t c? m?i ng??i c trnh ?? v?n ha l?p 12 tr? ln, khng phn bi?t tu?i, ngh? nghi?p chuyn mn, ch?c v?...

?i?n tho?i:(028) 38301743

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

?? bi?t cc ch l?i c?a mn h?c, b?m vo ?y

Ch??ng trnh h?c b?m vo ?y

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

Bo t??ng m?i nh?t

BTSK s? 1/2017 (73) ra thng 3 n?m 2017

Ton b?

+ Tin TSK - Tin th? gi?i

+ Th? gi?i t? gc nhn sng t?o: 10 pht minh "khng t??ng" c?a Nicola Tesla

+ ?a d?ng: Bn trong trung tm d? li?u c?a Facebook

+ S?n ph?m sng t?oNgười viết: Administrator

Tr?a th? b?y h?ng tu?n, t?i m?t nh hng trn ???ng ?i?n Bin Ph?, TP.HCM, h?n ch?c ng??i t? sinh vin t?i nh?ng mi ??u ?i?m b?c, c ng??i l k? s?, lu?t s?, gim ??c... cng ch?m l?i bn chuy?n sng t?o! ? gc nh? quen thu?c ny, nhi?u bi ton hc ba ???c ??a ra gi?i quy?t v ? tr? thnh gi?i php, s?n ph?m h?u ch. H? l nh?ng thnh vin Ban lin l?c Ph??ng php lu?n sng t?o khoa h?c k? thu?t - Tr??ng ?H Khoa h?c t? nhin TP.HCM. ??u n?m 2006, nhm ? r?t "sung" v?i 3 gi?i php ???c c?p b?ng ??c quy?n sng t?o: o m?a tam thn, H?p ??ng c c?a quay, ?? gi? nhi?t. PV Thanh Nin ? trao ??i v?i anh Cao Vi?t H?ng, Tr??ng ban lin l?c v? k? ho?ch to b?o ny.

* o m?a tam thn - ci tn nghe l? qu !

- ? l gi?i php c?a hai anh Cao Tr v Th?ch Lam. Chng ta hay s? d?ng o m?a 2 v?t, nh?ng n??c d? ??ng thnh v?ng ? v?t tr??c v b? h?t ? hai bn, khi gi m?nh v?t tr??c d? b? h?t tung che m?t ng??i li xe r?t d? gy tai n?n. T?ng l n?n nhn c?a m?t v? ng xe nh? th?, hai anh n?y ra t??ng chia v?t tr??c o m?a t? th?t l?ng tr? xu?ng thnh hai n?a v?t. T?i hai mp c?a hai n?a v?t ny ???c g?n cc b? ph?n lin k?t c th? g?n l?i v tho ra ???c nhi?u l?n. Gi?i php ny kh?c ph?c ???c c? 3 nh??c ?i?m c?a o m?a 2 v?t.

* K? ho?ch "m?i tu?n m?t t??ng" c?a cc anh nghe h?i "n?ng"?

- Nh?ng t??ng c?a chng ti s? ???c nghin c?u pht tri?n, ?? tiu chu?n ?? ??ng k b?ng ??c quy?n sng ch?, th??ng m?i ha v ?i vo cu?c s?ng. Chng ti s? ?i theo con ???ng khng xa l? g v?i th? gi?i nh?ng kh m?i m? ? Vi?t Nam, ? l: Kinh doanh t??ng gi?i php v sng ch?! Trong ban lin l?c c ?? c? ng??i sng ch?, lu?t s?, ng??i pht tri?n th? tr??ng... V?n ?? l t??ng ? ?p ?ng nhu c?u th? tr??ng, c nng cao ch?t l??ng cu?c s?ng hay khng. ? l m?c tiu m nhm c?n ??t.

* Lm th? no m nhm gi? ???c "l?a sng t?o" trong su?t th?i gian di nh? v?y?

- ? chnh l nh? "v?n ha". Trong sng t?o khng c khi ni?m sai, n ?ng trong qu kh?, s? ?ng trong t??ng lai ho?c ?ng nh?ng ch?a ?? ?? ?i vo cu?c s?ng. V v?y, m?i t??ng ??u ???c khuy?n khch ?? m?i ng??i m?nh d?n ??a ra, d t??ng ? c ??n gi?n hay ph?c t?p, d d? hi?u hay k? qu?c ??u ???c ghi nh?n, trn tr?ng v khch l?. Khi ??a ra r?i ???c c? nhm cng suy ngh? ?? hon thi?n. Sng t?o th khng c "chiu" g c?, t?t c? d?a vo tnh ??nh h??ng v cc "thao tc" th? thu?t t? duy! Nh?ng c l?, "ch?t" c?n c c?a ng??i sng t?o l tri tim nng ?? c c?m xc ?i tm t??ng v ci ??u ?? l?nh ?? r? "tri" khi m?i ng??i ?i th?ng...!

(Bo "Thanh Nin", ra ngy 6/2/2006)