Kha c? b?n 523

"Ph??ng php lu?n sng t?o v ??i m?i (TRIZ m? r?ng)"

Khai gi?ng: th? t?, 12/05/2021

Gi? h?c: 17g30 - 21g00

Ngy h?c: t?i th? hai, t?i th? t? v t?i th? su

Th?i gian h?c: 1 thng

H?c ph hi?n nay: 1.200.000 ??ng (bao g?m c? ti li?u h?c t?p).

Chiu sinh t?t c? m?i ng??i c trnh ?? v?n ha l?p 12 tr? ln, khng phn bi?t tu?i, ngh? nghi?p chuyn mn, ch?c v?...

?i?n tho?i:(028) 38301743

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

?? bi?t cc ch l?i c?a mn h?c, b?m vo ?y

Ch??ng trnh h?c b?m vo ?y

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

Bo t??ng m?i nh?t

BTSK s? 1/2017 (73) ra thng 3 n?m 2017

Ton b?

+ Tin TSK - Tin th? gi?i

+ Th? gi?i t? gc nhn sng t?o: 10 pht minh "khng t??ng" c?a Nicola Tesla

+ ?a d?ng: Bn trong trung tm d? li?u c?a Facebook

+ S?n ph?m sng t?oNgười viết: Administrator

... ??i m?i v sng t?o ngy cng tr? nn b?c thi?t, l m?t trong nh?ng y?u t? quan tr?ng m n?n gio d?c VN c?n h??ng ??n.

Lm th? no ?? ?i?u ny khng ch? n?m trong sch v? khi m th?c t? bu?c gio d?c VN ph?i thay ??i? PV Thanh Nin c cu?c trao ??i v?i PGS-TSKH Phan D?ng (?nh), Gim ??c Trung tm sng t?o khoa h?c - k? thu?t, Tr??ng ?H Khoa h?c t? nhin TP.HCM - ng??i ? c 40 n?m lm vi?c trong l?nh v?c ph??ng php lu?n sng t?o (PPLST), xung quanh v?n ?? ny.

Pht huy t?t nh?t sng t?o ph?i b?ng gio d?c

* Tr??c thng tin VN n?m trong t?p 20/65 n??c v vng lnh th? theo k?t qu? k? thi kh?o st ?nh gi ki?n th?c v k? n?ng c?a h?c sinh l?a tu?i 15 trn th? gi?i (PISA), nhi?u ng??i cho r?ng k?t qu? ny khng quan tr?ng v n khng ?nh gi ???c tiu ch c?t y?u m m?t n?n gio d?c c?n ph?i h??ng ??n l kh? n?ng khm ph ci m?i, suy ngh? khc bi?t. ng ?nh gi th? no v? v?n ?? ny, vai tr c?a s? sng t?o trong gio d?c?

- Ti cho cch ??t v?n ?? trn l ?ng, v nhi?u l?. Th? nh?t, sng t?o l ph?m ch?t "ng??i" nh?t. L con ng??i, ph?i pht huy ph?m ch?t ny th m?i thnh ng??i th?c s?. Th? hai, cc nguyn nhn t?o ra m?i s? pht tri?n cu?i cng h?u nh? quy thnh nguyn nhn duy nh?t l s? sng t?o c?a con ng??i. Th? ba, t? nh?ng n?m 1990, cc n??c pht tri?n ? b?t ??u th?i ??i m?i - th?i ??i sng t?o (the age of creativity). VN t?t y?u c?ng ph?i tch c?c chu?n b? h?i nh?p n?u khng mu?n t?t h?u xa h?n n?a. Th? t?, pht huy t?t nh?t sng t?o ph?i b?ng gio d?c v ni nh? J.Dewey, nh tri?t h?c, tm l h?c v nh c?i cch gio d?c ng??i M?: "Gio d?c l ph??ng php c?i t?o x h?i ch?c ch?n nh?t".

* V?y theo ng lm th? no ?? pht huy t?t nh?t ti?m n?ng, kh? n?ng sng t?o c?a m?i c nhn?

- ?? pht huy t?t nh?t kh? n?ng sng t?o c?a m?i c nhn, c?n d?y v h?c sng t?o cho t?t c? m?i ng??i. D?y sng t?o l d?y khoa h?c sng t?o, PPLST. Ng??i d?y l ng??i ???c ?o t?o m?t cch bi b?n v? l?nh v?c ny. Th?c t? cho th?y, t? lu M?, Nga v m?t s? n??c Ty u ? ?o t?o nh?ng ng??i d?y sng t?o, k? c? c?p b?ng c? nhn, th?c s? sng t?o cho h?.

* Nh?ng ? VN hi?n nay ch?a c tr??ng ?H no ?o t?o chnh quy v bi b?n nh?ng ng??i d?y PPLST th li?u chng ta c lm ???c nh?ng ?i?u nh? ng ? nu?

- Theo ti, ??u tin chng ta c?n s? d?ng v pht huy nh?ng g c s?n ngay t?i VN. Sau ?, khi c ?i?u ki?n v? m?t ti chnh th g?i ng??i ?i n??c ngoi ?o t?o v? khoa h?c sng t?o v PPLST. Hi?n VN ? c nh?ng g?

Khi ? Lin X, ngoi ngnh v?t l th?c nghi?m cc ch?t bn d?n do nh n??c c? ?i ?o t?o, xu?t pht t? s? quan tm v yu thch c nhn, ti cn h?c thm H?c vi?n Sng t?o sng ch?. Ti t?t nghi?p c? hai tr??ng n?m 1973. T?i H?c vi?n Sng t?o sng ch?, ti ???c h?c v?i GS Altshuller, cha ?? c?a "L thuy?t gi?i cc bi ton sng ch?" (vi?t t?t v tr? thnh thu?t ng? qu?c t? l TRIZ). TRIZ hi?n nay ???c coi l tr??ng phi m?nh nh?t trong PPLST. Gio trnh PPLST c?a chng ti chnh l TRIZ m? r?ng. Kha PPLST ??u tin m? t?i Tr??ng ?H T?ng h?p TP.HCM vo n?m 1977. ??n nay, chng ti ? th?c hi?n h?n 400 kha PPLST v?i h?n 20.000 ng??i ?? m?i thnh ph?n kinh t?, x h?i. Ngoi ra, chng ti c?ng h?i nh?p qu?c t? ? m?c cao nh? d?y PPLST, cng b? cc cng trnh, trnh by cc bo co chnh (keynote speaker) ? n??c ngoi. Nh?ng t?t c? nh?ng ?i?u ny chng ti ph?i t? l?c cnh sinh.

Th? gi?i ? ?i qu xa d chng ta t?ng ?i tr??c

* Gi? s? ngay t? ??u ng ???c t?o ?i?u ki?n ?? lm vi?c ch? khng ph?i t? l?c cnh sinh trong su?t 40 n?m qua th ng v cc ??ng nghi?p s? lm nh?ng g?

- N?u ???c t?o ?i?u ki?n ?? lm vi?c th trong 40 n?m qua, chng ta hon ton c th? ?o t?o ???c ??i ng? cn b? gi?ng d?y v nghin c?u v? PPLST. Nh?ng ng??i ny l cc th?y c gi?ng d?y PPLST trong cc tr??ng h?c cc c?p v VN tr? thnh m?t trong cc c??ng qu?c th? gi?i v? l?nh v?c PPLST.

Chng ta ?nh m?t m?t c? h?i m ? t?ng c ?u th? l?n v? m?t th?i gian. Chng ti d?y PPLST TRIZ ? VN tr??c M? 14 n?m, Php 19 n?m, Nh?t 20 n?m v Hn Qu?c h?n 20 n?m. Cn by gi?, ti ph?i ng?m ngi ni r?ng h? ? v??t qua chng ta.

* Trong hon c?nh hi?n nay, theo ng cch no ?? chng ta tr? l?i dng ch?y chung c?a th? gi?i?

- Ph?i ??u t? c?p t?c, t?p trung v ?? l?n cho khoa h?c sng t?o v PPLST ? c s?n ? VN. Cn nh?ng ng??i ???c nh?n ??u t? ph?i c nh?ng n? l?c v??t b?c ?? h?i nh?p thnh cng th?i ??i sng t?o cng v?i th? gi?i.

Ti mong nh?ng ng??i c trch nhi?m nh?n th?c, ?nh gi ?ng v? tr, vai tr, v ??u t? cho khoa h?c sng t?o v PPLST pht tri?n, t ra, trong h? th?ng GD-?T ? n??c ta. Ti?n ??u t? ch? t??ng ???ng nh? ??u t? cho mn v?n - ti?ng Vi?t, ngh?a l r?t r? so v?i ??u t? cc mn khc nh? v?t l, ha h?c, tin h?c.

Cc b?n tr? mu?n tm hi?u thng tin v? khoa h?c sng t?o v PPLST, c th? truy c?p website http://cstc.vn

(Bo "Thanh Nin" ra ngy th? hai, 9/12/2013)