Kha c? b?n 523

"Ph??ng php lu?n sng t?o v ??i m?i (TRIZ m? r?ng)"

Khai gi?ng: th? t?, 12/05/2021

Gi? h?c: 17g30 - 21g00

Ngy h?c: t?i th? hai, t?i th? t? v t?i th? su

Th?i gian h?c: 1 thng

H?c ph hi?n nay: 1.200.000 ??ng (bao g?m c? ti li?u h?c t?p).

Chiu sinh t?t c? m?i ng??i c trnh ?? v?n ha l?p 12 tr? ln, khng phn bi?t tu?i, ngh? nghi?p chuyn mn, ch?c v?...

?i?n tho?i:(028) 38301743

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

?? bi?t cc ch l?i c?a mn h?c, b?m vo ?y

Ch??ng trnh h?c b?m vo ?y

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

Bo t??ng m?i nh?t

BTSK s? 1/2017 (73) ra thng 3 n?m 2017

Ton b?

+ Tin TSK - Tin th? gi?i

+ Th? gi?i t? gc nhn sng t?o: 10 pht minh "khng t??ng" c?a Nicola Tesla

+ ?a d?ng: Bn trong trung tm d? li?u c?a Facebook

+ S?n ph?m sng t?o

ARIS? ARIS? *

Người viết: Administrator

C m?t cng nhn tr? ? x??ng Ba Son lu nay v?n ngh? v?i trnh ?? v?n ha l?p 3-4 c?a mnh anh khng th? c sng ki?n, c?i ti?n g ???c. Sng ki?n, ? l vi?c c?a nh?ng k? s?. Nh?ng sau khi h?c l?p ARIS do Phng khoa h?c-k? thu?t Cu l?c b? thanh nin t? ch?c, anh ? ngh? khc v sau ? anh ? c 2 sng ki?n c?i ti?n.

ARIS l g?

Chng ti tm ??n Cu l?c b? Thanh nin vo m?t bu?i sng ch? nh?t v cu chuy?n gi?a chng ti v?i anh Phan D?ng, ng??i ph? trch l?p ARIS b?t ??u.

Xin anh cho bi?t ARIS l g?

Khi ch?a c compa v ph??ng php v? ???ng trn b?ng compa, ng??i ta bu?c ph?i v? ???ng trn b?ng tay. Qua nh?ng ???ng trn ?, ng??i ta c th? ?nh gi s? "kho tay" c?a t?ng tc gi? v r rng l c s? chnh l?ch v? kh? n?ng ny ??i v?i nh?ng ng??i khc nhau. Sau khi c ph??ng php v? ???ng trn b?ng compa, s? chnh l?ch v? "kh? n?ng v? ???ng trn" bi?n m?t, m?i ng??i ??u v? "trn" nh? nhau. Nh? v?y, ph??ng php v cng c? ? lm b tr? kh? n?ng c?a t?ng ng??i v lm cn b?ng kh? n?ng c?a m?i ng??i. Tuy nhin, khi ? c ph??ng php v cng c? r?i th khi ni?m v? kh? n?ng c?ng mang thm n?i dung m?i: Kh? n?ng s? d?ng ph??ng php v cng c? ? c v?i hi?u qu? cao nh?t.

Trong t? duy sng t?o c?ng c tnh hnh t??ng t? nh? v?y. Tr??c ?y ng??i ta cho r?ng trong t? duy khng c ph??ng php v cng c?, s? sng t?o ph? thu?c vo kh? n?ng b?m sinh c?a t?ng ng??i. G?n ?y ng??i ta ??a ra m?t s? ph??ng php tch c?c ha t? duy, trong s? ?, ?ng k? nh?t l ARIS. T? ARIS l vi?t t?t c?a "Algorithm gi?i cc bi ton sng ch?" theo ti?ng Nga. ARIS l do nh sng ch?-k? s? Lin X G.S. Altshuller ??a v hon thi?n cho ??n nay.

ARIS l m?t ch??ng trnh cc hnh ??ng t? duy c ??nh h??ng, ???c k? ho?ch ha. N c m?c ?ch t? ch?c h?p l v lm tch c?c ha t? duy sng t?o, b??c ??u t?o c? s? cho l thuy?t chung v? t? duy ??nh h??ng. ARIS c tnh lgch v linh ??ng. V? m?t lgch, ARIS c tc d?ng phn nh? bi ton sng ch? thnh t?ng ph?n, v?a s?c v?i ng??i gi?i bnh th??ng. V? m?t linh ??ng, n khai thc t?i m?c l?n nh?t m?t m?nh c?a t?ng ng??i gi?i nh? ki?n th?c, kinh nghi?m, tr t??ng t??ng, linh tnh... v h?n ch? m?t y?u nh? tnh tm l, s? phn tn trong suy ngh?... C th? l?y hnh ?nh t??ng t? sau ?y ?? minh h?a: M?t hn than ? khng th? b? ??t chy ngay b?i m?t que dim ???c. Nh?ng n?u ta bi?t cch ??p nh? hn than ra th ??n m?t m?c no ??y ch? c?n m?t tia l?a nh? c?ng c th? lm bng chy.

C?n nh?n m?nh r?ng ARIS khng ph?i l "ci ??a th?n sng ch?", n khng th? thay th? ki?n th?c v kinh nghi?m nh?ng n gip nng cao hi?u su?t c?a t? duy sng t?o.

Xin anh cho bi?t l?i ch c?a ARIS ni chung.

L?i ch c?a ARIS ni chung l nng cao hi?u su?t t? duy sng t?o k? thu?t. ARIS ???c b?t ??u nghin c?u t? sau ??i chi?n th? gi?i th? hai. Lc ??u n ch?a gy ???c s? ch , t? nh?ng n?m 60 do nh?ng k?t qu? c? th?, n b?t ??u ???c ch v s? ch ? ngy cng t?ng. N?m 1968 ? trung ??ng H?i cc nh sng ch? v h?p l ha ton Lin X thnh l?p Ti?u ban ph??ng php sng t?o k? thu?t, sau ? 1 n?m thnh l?p Phng th nghi?m cng c?ng ph??ng php sng ch?. T? n?m 1971 ? thnh ph? Bacu l?n ??u tin m? Tr??ng ??i h?c v vi?n nghin c?u cng c?ng sng t?o sng ch?. ??n nay cc tr??ng sng ch? ? ???c m? ? 70 thnh ph?. Ti li?u ARIS ???c d?ch ? C?ng ha dn ch? ??c. Nh? ARIS ng??i ta ? nh?n ???c gi?y ch?ng nh?n tc gi? cho h?n 3000 sng ch?.

Hi?n nay Cu l?c b? Thanh nin c m? l?p nh?m gi?i thi?u ?? b??c ??u cc b?n tr? yu thch sng t?o k? thu?t p d?ng th?. ?? ?nh gi ?ng l?i ch c?a n trong th?c t?, ? n??c ta, ti ngh? c?n c th?i gian v bi?n php t? ch?c h?p l.

N?u ti l m?t cng nhn bnh th??ng, m?i h?c qua l?p 4, 5, ti c th? theo k?p l?p ARIS ???c khng, c ?? kh? n?ng ti?p thu v ?ng d?ng n vo th?c t? ???c khng?

Vi?c gi?i thi?u ARIS cn m?i ? b??c ??u thnh ra ch?a c nhi?u v d? s?ng ?? ch?ng minh, nh?ng ?i?u ? khng c ngh?a l khng th? c. Theo ti ngh? ? ?y c r?t nhi?u y?u t? ?nh h??ng.

Hnh th?c gi?i thi?u ARIS nh? th? no ??i v?i cc lo?i ??i t??ng nghe. B?n thn ng??i nghe t? ph?n ??u nh? th? no...

V th? gi?i r?t ?a d?ng, cho nn khng lo?i tr? tr??ng h?p v?i ki?n th?c l?p 4, 5, c th? c nh?ng sng ki?n, c?i ti?n. Nh?ng nh? trn c ni, ARIS khng th? thay th? cho ki?n th?c v kinh nghi?m, n gip ta khai thc t?i m?c t?i ?a ki?n th?c c?a ng??i dng n. Khng nn t?o cho mnh tm l l ki?n th?c l?p 4, 5 c?ng v?i ph??ng php c th? lm ???c m?t ci g ?, v?y th khng c?n h?c thm ?? b? sung ki?n th?c n?a. Ngoi ra, khi ni?m sng ki?n, sng ch? m?i ni ln m?t ??nh tnh c?a v?n ??, th?c t? n cn c m?t ??nh l??ng n?a. Khng ph?i m?i sng ch? ??u c gi tr? nh? nhau. Cc bi ton sng ch? khc nhau ? m?c ?? ph?c t?p, ng??i ta ??a ra thang 5 b?c ?? phn lo?i ??nh l??ng cc sng ch?. Cho nn ti ngh? bo ?on nn khuyn b?n tr? c?n ch c? hai m?t: Ki?n th?c v ph??ng php, ngoi ra c?n rn luy?n ngh? l?c v kh?c ph?c tnh t? ti.

* ARIS l cch phin m khc c?a ARIZ Algrit gi?i cc bi ton sng ch? (ti?ng Nga vi?t l ????)

(Bo "Tu?i Tr?" s? Xun n?m 1979)

 

Người viết: Administrator

Chng ta ?ang s?ng trong th?i ??i m cu?c cch m?ng khoa h?c-k? thu?t ?ang ti?n nhanh v?i m?t t?c ?? ch?a t?ng th?y. Ng??i ta ni nhi?u ??n th?i ??i c?a chng ta l k? nguyn c?a n?ng l??ng nguyn t?, k? nguyn v? tr?, k? nguyn ha polyme, k? nguyn c?a my tnh ?i?n t?... T?t c? ci ? ??u ?ng: S? hi?u bi?t c?a con ng??i ? v??n t?i c?u trc c?a cc h?t nhn nguyn t?, t?i c?u trc gen v t?i c? cc thin h, tinh vn v? tr? xa xi. Song t ai ng? r?ng m?t trong cc ??i d??ng b hi?m ??i v?i tri th?c c?a loi ng??i l?i n?m ngay trong b? no c?a chng ta: B? no c?a chng ta ? lm vi?c nh? th? no ?? ??a ta ?i t?i cc pht minh, sng ch?? N?u nh? cc mn khoa h?c t? nhin truy?n th?ng c?ng v?i s? gip ?? c?a k? thu?t ? t?o ra ???c hng tri?u my mc, thi?t b? gip con ng??i t?ng n?ng su?t lao ??ng chn tay ln hng nghn, hng v?n l?n th m?t cu h?i r?t t? nhin n?y ra: Con ng??i ? c "thi?t b?" g ?? gip t?ng n?ng su?t c?a lao ??ng tr c, b?t b? c c?a con ng??i cho ra nhi?u pht minh v sng ch? h?n n?a. Chng ta ch?c c?ng kh m t??ng t??ng n?i n?n v?n minh nhn lo?i s? ti?n nhanh ??n m?c nh? th? no n?u n?ng su?t, ch?t l??ng c?a lao ??ng tr c ch? c?n t?ng ln g?p ?i, g?p ba ch? ch?a c?n t?ng ln hng nghn, hng v?n l?n. Ci "thi?t b?" ??c bi?t ? ? ???c ch? t?o, tuy cn ch?a th?t hon ch?nh song cng d?ng c?a n r?t l?n ? l mn khoa h?c sng t?o. N?u nh? ??i t??ng nghin c?u c?a cc mn khoa h?c t? nhin nh? ha h?c, v?t l h?c, sinh v?t h?c l b?n thn v?t ch?t v cc m?i t??ng tc gi?a chng th ??i t??ng c?a mn khoa h?c sng t?o l?i l chnh cc sng ch?, pht minh m loi ng??i ? tch l?y ???c. Sau khi nghin c?u hng tri?u pht minh v sng ch? ? t?t c? m?i l?nh v?c, cc nh khoa h?c ? rt ra ???c nhi?u quy lu?t khch quan r?t c ch trong lao ??ng tr c, nh? quy lu?t pht tri?n c?a cc h? k? thu?t, cc ph??ng php th?ng s?c trong t? duy ?? trong cng m?t th?i gian ??a ra ???c nhi?u ph??ng n l?a ch?n, ph??ng php nhn t?ng qut s? ph??ng n v cch ch?n ph??ng n t?i ?u (g?n k?t qu? l t??ng cu?i cng).

C?ng nh? ??i v?i m?i mn khoa h?c khc, mn khoa h?c sng t?o c?ng c l?ch s? pht tri?n c?a mnh. ?? c ???c b?ng tu?n hon Men-?-l-p di?u k?, mn ha h?c hi?n ??i ? tr?i qua nh?ng th?i k? s? kh?i: Pht hi?n t?ng nguyn t? ha h?c m?t, phn chia cc nguyn t? ha h?c theo tr?ng thi v?t l (r?n, l?ng, kh...), phn chia theo nhm (c tnh ch?t ha h?c g?n gi?ng nhau). Mn khoa h?c sng t?o c?ng v?y, t? nh?ng th? thu?t ??n s? ban ??u, th d? thu?t ??t ng??c v?n ??, thu?t ?i ???ng vng... cc ph??ng php ??n gi?n ??u tin nh? ph??ng php t?p kch no, ph??ng php tiu c? ?? ?i ??n v?i ARIZ (vi?t t?t theo cc ch? ci ti?ng Nga: Ph??ng php gi?i cc bi ton sng t?o); ph??ng php ny do k? s? nh v?n khoa h?c vi?n t??ng G.S. An-su-le (Lin X) ?? x??ng vo nh?ng n?m 50 v ???c chnh ng cng cc nh khoa h?c khc hon thi?n d?n. Ph??ng php ARIZ ? l m?t "kim ch? nam" c?a mn khoa h?c sng t?o ngy nay. N?m ???c ph??ng php ARIZ ? l vi?c cc nh khoa h?c, k? thu?t n?m ???c cc ph??ng php t? duy tin ti?n trong lao ??ng tr c, n?m ???c cc con ???ng ?? ?i ??n cc thnh cng trong cng tc nghin c?u khoa h?c, trong v?n ?? gi?i quy?t cc kh kh?n k? thu?t ?? s?n xu?t c n?ng su?t cao h?n, ch?t l??ng h?n, hi?u qu? h?n. Ph??ng php ARIZ cn cho php th?y r ???c b?n ch?t v?t l c?a cc mu thu?n k? thu?t v ph??ng php lo?i tr? chng. Ngoi ra ARIZ cn cho nh?ng cn b? khoa h?c, k? thu?t ???c bi?t thm nhi?u ph??ng php t? duy sng t?o: Thu?t b? ba, thu?t RVX (thu?t kch th??c-gi c?-th?i gian), cch nhn cc h? k? thu?t theo m?c: M?c trn, m?c d??i... v cho cc nh k? thu?t c? m?t hm d?ng c? ?? ngh? trong t? duy sng t?o: H?n 40 thu?t sng ch? c? b?n v hng tr?m cc ??nh lu?t, hi?n t??ng v?t l ?? gi?i quy?t cc mu thu?n k? thu?t trong cc bi ton sng t?o th?c t?. ?i?u ??c bi?t hay l mn khoa h?c sng t?o hon ton c kh? n?ng cho php cc nh sng ch? d? ?on ???c s? ra ??i c?a m?t sng ch? ny hay m?t sng ch? khc. Hi?n nay, mn khoa h?c sng t?o ???c Nh n??c Lin X quan tm v cho truy?n b ARIZ trong cc tr??ng ??i h?c, cc trung tm nghin c?u khoa h?c, m? cc l?p ??c bi?t ngoi gi? cho nh?ng ng??i tr?c ti?p tham gia s?n xu?t v ?ang c k? ho?ch d?y trong cc tr??ng ph? thng c? s? (n?m 1982 c kho?ng 200 tr??ng d?y ARIZ). Theo cc th?ng k ch?a ??y ??, t? n?m 1972 ??n 1981, cc tr??ng d?y ARIZ ? c kho?ng 7000 ng??i theo h?c, s? h?c vin ny ? cho ra 11000 b?n ??ng k sng ch?, hi?n ? ???c cng nh?n h?n 4000 sng ch?. Cc sng ki?n c?i ti?n k? thu?t v h?p l ha s?n xu?t do cc h?c vin ARIZ ?? xu?t ? ?em l?i hi?u qu? kinh t? h?n m?t tri?u rp. M?t s? n??c trong kh?i SEV nh? Ba Lan, CHDC ??c... c?ng ? c cc chuyn gia v? ARIZ. N??c ta ?ang xy d?ng c? s? v?t ch?t k? thu?t ban ??u c?a ch? ngh?a x h?i, m?t trong nh?ng h??ng pht tri?n khoa h?c k? thu?t ?u tin ? l v?n ?? hi?u qu? kinh t?. Cch qu?n l m?i trong s?n xu?t ph?i c nh?ng ph??ng php t? ch?c khoa h?c sng t?o, ph??ng php h?p l ha trong khu tm bi ton ?? xu?t ki?n t? ch?c th? nghi?m ??a vo s?n xu?t h? tr? th m?i ?em l?i hi?u qu? l?n. Mn khoa h?c sng t?o r?t c ch cho cch qu?n l m?i trong s?n xu?t. Cch m?ng l s? nghi?p c?a qu?n chng, l ngy h?i c?a qu?n chng. Trong cu?c cch m?ng thay da ??i th?t c?a ??t n??c ta ph?i c s? tham gia n?ng nhi?t, h?t lng c?a hng tri?u qu?n chng lao ??ng v vi?c trang b? cho qu?n chng lao ??ng cc ki?n th?c t? duy sng t?o l r?t c?n thi?t. Mn khoa h?c sng t?o l r?t thch h?p, ki?n th?c c?a n ph h?p v?i trnh ?? c?a m?i ng??i, ?ng ???c quan tm t? ch?c ?? ph? bi?n.

(Bo "Nhn Dn", ra ngy 27/10/1985)

 

Người viết: Administrator

T? khi xu?t hi?n trn Tri ??t ??n nay, loi ng??i ? tr?i qua nh?ng bi?n ??i c?c k? to l?n nh? nh?ng ho?t ??ng sng ch? c?a mnh trong qu trnh lao ??ng s?n xu?t ?? sinh t?n. T? vi?c tm ra l?a, ch? t?o cng c? b?ng ? th s?... ? th?i ??i nguyn th?y ??n vi?c s? d?ng n?ng l??ng nguyn t?, chinh ph?c v? tr?... ? th?i ??i hi?n nay, n?n KHKT c?a loi ng??i khng ng?ng ???c thc ??y pht tri?n b?ng v s? cc pht minh, sng ki?n, c?i ti?n k? thu?t.

Ho?t ??ng sng ch? c?n c kim ch? nam

Tr??c ?y, trong m?t th?i gian di, con ng??i ti?n hnh sng ch? ki?u m m?m: Th? h?t cch ny ??n cch khc ?? c? tm m?t k?t qu? t?i ?u trong v s? cc th nghi?m khc nhau. Nh v?t l -?i-x?n ? ph?i th?c hi?n t?i 5.000 ph??ng n m?i sng ch? ra ???c ?c-qui ki?m. Th?t l qu t?n cng s?c v th?i gian!

C cch no ?? gi?i bi ton sng ch? nhanh nh?t? T? ??u th? k? ny, m?t s? nh khoa h?c ? cc n??c cng nghi?p tin ti?n Ty u ? ?? xu?t nhi?u ph??ng php khc nhau ?? h??ng d?n cch tm ??n m?t sng ch? no ?. Nh?ng h?u h?t cc ph??ng php ny v?n t??ng t? nh? cch lm c?a nh v?t l -?i-x?n l th?c hi?n v s? cc th nghi?m ?? tm ra tr??ng h?p t?i ?u v t?t nhin con ng??i v?n ph?i b? ra qu nhi?u cng s?c v th?i gian, nh?t l ??i v?i cc sng ch? ch?t l??ng cao.

S? ra ??i c?a m?t ph??ng php tin ti?n

Vo ??u th?p k? 60 c?a th? k? ny, nh khoa h?c sng ch? Lin X An-su-le ? ?? ra m?t ph??ng php sng ch? gip con ng??i ???ng l?i t? duy sng t?o c ??nh h??ng trong l?nh v?c KHKT. T? khi m?i ra ??i ??n nay, ph??ng php tin ti?n ny ? nhanh chng ???c ?ng ??o cng nhn, k? s? cc nh my, x nghi?p ti?p nh?n v ?ng d?ng. Nh?n th?y k?t qu? t?t ??p ny, hi?n nay nhi?u n??c trn th? gi?i ? b?t ??u gi?i thi?u v ph? bi?n ph??ng php c?a An-su-le.

?y chnh l ph??ng php gi?i cc bi ton sng ch?, g?m cc quy t?c pht hi?n, xc ??nh mu thu?n k? thu?t v cc "th? thu?t" nh?m kh?c ph?c nh?ng mu thu?n ? ?? sau cng tm ra ph??ng n t?i ?u. Ph??ng php ny ch ??n cc y?u t? tm l c?a con ng??i, kh?c ph?c tnh tr?ng t? duy x? c?ng suy ngh? theo l?i mn c? v pht huy tr t??ng t??ng sng t?o phong ph.

An-g-rt: H?t nhn c?a ph??ng php An-su-le

Nh khoa h?c An-su-le xc ??nh ph??ng php c?a mnh l an-g-rt sng ch?. Trong ton h?c, an-g-rt c ngh?a l thu?t ton, t?c l trnh t? ch?t ch? cc b??c ?i ?? gi?i m?t bi ton t? cc s? li?u ban ??u. ? ?y, an-g-rt sng ch? l ch??ng trnh g?p cc b??c t? duy c ??nh h??ng ?? gi?i bi ton sng ch? - t?c tm ra pht minh, sng ki?n, c?i ti?n.

Cc b??c g?m c: 1)Ch?n bi ton sng ch?, 2)Xy d?ng m hnh bi ton, 3)Phn tch m hnh bi ton, 4)Kh? mu thu?n k? thu?t, 5)?nh gi s? b? l?i gi?i nh?n ???c, 6)Pht tri?n l?i gi?i nh?n ???c. Cc b??c ?i trong an-g-rt sng ch? kh linh ho?t, c? ??ng, khng tuy?t ??i ch?t ch? nh? trong an-g-rt ton h?c.

?? ti?n hnh cc b??c ny, An-su-le ? ?? xu?t 40 th? thu?t c? b?n, t?c 40 thao tc t? duy ring l?, khi t?p h?p l?i m?t s? no ? theo th? t? d? ??nh, chng ta s? gi?i quy?t ???c bi ton sng ch?.

M?t v d? ??n gi?n p d?ng an-g-rt sng ch?

?? b?n ??c c th? hnh dung m?t ph?n nh? ?ng d?ng c?a ph??ng php An-su-le, xin d?n ra ?y m?t v d? ??n gi?n:

Bi ton: ?? ?? ??t ? l?p sng xy d?ng ??p n??c, ng??i ta dng lo?i s-lan tr?ng t?i hng tr?m t?n c th? t? ??ng trt ??t ? b?ng cch l?t nghing 90 trong pht ch?c, r?i t? ??ng quay v? v? tr ban ??u. Do sng t su, c?n ph?i dng s-lan ?y b?ng, th? nghi?m cho th?y n khng th? quay v? v? tr c? sau khi l?t nghing v ??i tr?ng ??t ? ?y s-lan khng ?? n?ng. Nh?ng n?u t?ng tr?ng l??ng cho ??i tr?ng th ph?i gi?m tr?ng t?i c?a s-lan.

Tm sng ki?n kh?c ph?c mu thu?n ny.

L?i gi?i (tm t?t): Ch?n c?p thnh ph?n xung ??t: Tr?ng t?i s-lan tr?ng l??ng ??i tr?ng.

Phn tch: Tr?ng t?i s-lan c?n l?n (ch? ???c nhi?u ??t ?), cn tr?ng l??ng ??i tr?ng ph?i nh? khi s-lan ? v? tr ban ??u (n?m ngang), sau ? ph?i n?ng khi s-lan n?m nghing (?? c th? quay v? v? tr c?).

Gi?i quy?t: ??t d??i s-lan m?t khoang ch?a (lm ??i tr?ng) c l? cho n??c vo. ? v? tr ban ??u, tr?ng l??ng ??i tr?ng r?t nh? (tr?ng l??ng c?a khoang, khng k? n??c bn trong). Khi s-lan l?t nghing, khoang ch?a ??y n??c khi r?i kh?i m?t sng tr? thnh kh?i n?ng ??a s-lan tr? v? v? tr c?.

Chng ta hy v?ng ? cc cng tr??ng, x nghi?p, ??n v? qu?n l k? thu?t, tr??ng k? thu?t chuyn nghi?p... s?m t? ch?c cc l?p h?c l thuy?t an-g-rt sng ch? theo ph??ng php An-su-le v m?nh d?n p d?ng sng t?o trong th?c t? ?? ??y m?nh phong tro pht huy sng ki?n, c?i ti?n k? thu?t, ch? ??ng trong s?n xu?t ?? nng cao n?ng su?t, ch?t l??ng v hi?u qu?.

(Bo "Si Gn Gi?i Phng", ra ngy 07/06/1986)

 

Người viết: Phan D?ng

Nh?ng ho?t ??ng lin quan ??n khoa h?c v? t? duy sng t?o ? n??c ta m?i th?c s? b?t ??u vo cu?i nh?ng n?m 70. Nh?ng ho?t ??ng ny cn mang tnh t? pht d?a trn nhi?t tnh v sng ki?n c?a m?t s? c nhn, ?on th? v c? quan, ch?a c t? ch?c th?ng nh?t, ni cch khc, ch?a thnh h? th?ng nh? ??i v?i nh?ng mn khoa h?c khc du nh?p vo n??c ta t? lu.

Cho ??n nay, nh?ng ho?t ??ng lin quan ??n khoa h?c t? duy sng t?o m?i th? hi?n trn 3 hnh th?c:

1) Gi?i thi?u b?ng cc bi bo ng?n trn cc bo Trung ??ng nh? "Nhn Dn", "Khoa H?c v ??i sOng", trn cc bo c?a thnh ph? ta nh? "Tu?i Tr?", "Si Gn Gi?i Phng", "Cng Nhn Gi?i Phng", "Khoa H?c Ph? Thng", b?ng cc bu?i ni chuy?n t?i c? quan, x nghi?p, trn "mn ?nh nh?". Hnh th?c ny m?i mang tnh ch?t "?nh ??ng" ?ng ??o qu?n chng v? m?t mn khoa h?c cn t ng??i bi?t ??n nh?ng kh g?n g?i, thi?t th?c v?i m?i ng??i.

2) Xu?t b?n nh?ng ti li?u chi ti?t h?n v? mn khoa h?c t? duy sng t?o. V d? cu?n sch "Algrit sng ch?" (Nh xu?t b?n khoa h?c k? thu?t, H N?i, 1983) ho?c ??ng th??ng k? trn t?p ch "Sng t?o" (Thng bo sng ki?n v s? h?u cng nghi?p) c?a ?y ban khoa h?c v k? thu?t TP. H? Ch Minh. Hnh th?c ny ? c b? su v ???c ?ng ??o nh?ng ng??i quan tm h??ng ?ng.

3) Ngoi vi?c xu?t b?n m?t s? sch v ti li?u, ring ? thnh ph? ta ? m? ???c 4 kha h?c vo nh?ng n?m 1977, 1978, 1980, 1986. Qua kinh nghi?m c?a cc n??c tin ti?n v kinh nghi?m c?a th?c t? ? n??c ta th hnh th?c ny l hnh th?c t?t nh?t ?? l?nh h?i v s? d?ng nh?ng ph??ng php t? duy tin ti?n vo cu?c s?ng, cng tc. ??n nay ? c kho?ng 200 ng??i d? cc l?p ni trn. Ch??ng trnh h?c c?a kha 1986 g?m cc ph??ng php tch c?c ha t? duy, l thuy?t v Algrit gi?i cc bi ton sng ch? (TRIZ v ARIZ), gi?i g?n 30 bi ton sng ch?. ?? cho khch quan, d??i ?y xin trch nh?ng ki?n thu ho?ch c?a cc h?c vin 4 kha, ?nh gi v? nh?ng ?i?u h?c ???c v cc d? ??nh ?ng d?ng:

"... Tham d? l?p ARIZ, ti lun c c?m gic thch th v? nh?ng ki?n th?c ti?p thu ???c. Chnh s? hi?u bi?t ban ??u ?y gip ti pht hi?n ???c nh?ng h?n ch? trong ho?t ??ng c?a mnh v? m?i m?t, nh?t l ? t? duy. Ti th?y r "ci thi quen lm theo thi quen", s? tr tr? c?a vc t? qun tnh khi suy ngh? v gi?i quy?t v?n ??. ?i?u ? gip ti t?ng b??c kh?c ph?c nh?ng h?n ch? v c? t?p cho mnh ph??ng php t? duy m?i..." (Quan Th?c Nhn, sinh vin, ??i h?c T?ng h?p, 1977).

"... Tr??c ?y ti h?u nh? khng c m?t cht ??nh h??ng cho nh?ng suy ngh? c?a mnh. Th??ng ch? l nh?ng suy ngh? theo qun tnh, t? nh?ng ci quen thu?c nh?t r?i th? d?n t?i ci ch?a bi?t... Ph?i ni nh?ng bu?i theo l?p l nh?ng l?n ti r?t thch th. M?i bi gi?ng nh? nh?ng cha kha m? nh?ng "h?c" m?i trong c ti. Ti ? b? c? nh?ng d? tnh khc ?? dnh bu?i sng ch? nh?t ??n l?p... Trong cng tc s?n xu?t hng ngy, nh? p d?ng ph??ng php "no cng" v b?ng "cc nguyn t?c m?u kh?c ph?c cc mu thu?n k? thu?t", ti ? pht huy ???c m?t sng ki?n c?i ti?n: C?i ti?n m?t my nng hng nh? b?m tay, ???c x nghi?p ?nh gi t?t. Trong ??i s?ng c?ng th?. V?i ph??ng php "nh?ng cu h?i ki?m tra", ti ? gi?i quy?t d? dng cc v?n ?? t??ng r?i ren, hc ba... Ban sng ki?n ? x nghi?p ti ch?a c, ti ?ang ngh? cch ?? l?p ban ny..." (Tr?n B Hng, cng nhn, 1978).

"... ARIZ ? gy cho ti nh?ng ?n t??ng su xa. Ti c c?m t??ng nh? mnh ?ang b??c nh?ng b??c ??u tin vo m?t kho tng r?t phong ph... nh?ng ???ng l?i, nguyn t?c chung do ARIZ ?? ra, ti ngh?, c th? p d?ng vo nhi?u l?nh v?c c?a ??i s?ng... Ti c th? p d?ng m?t vi th? thu?t nh? c?a ARIZ vo cc bi ton: V ru?t xe ? n?i thi?u ph??ng ti?n; bc v? ??u; hn dy xch v th?y c nhi?u k?t qu?, t??ng m?i v r?t t?t..." (L V?n Khanh, k? s? ch? t?o my, 1980).

"... ARIZ ? c? th? trong ti m?t s?c suy ngh?, mang tnh h? th?ng ha khi ??t v?n ?? v gi?i quy?t v?n ??, khng m?t th?i gian suy ngh? m?t cch mng lung nh? tr??c ?y... n li ti vo trong 40 nguyn t?c ?? tm hi?u cc s? ki?n ?? v?ch ra th? ?o?n, ph??ng th?c ?ng d?ng vo nghi?p v? c?a mnh... ti ? d?a vo cc nguyn t?c trn ?? tm trong nghi?p v? c?a mnh nh?ng th? ?o?n t??ng t?, c m?t s? th d? ti tm ???c th nghi?p v? hon ton khng d?y... ti s? s? d?ng n vo nghi?p v? ?? tm k?t qu?, rt kinh nghi?m v ph? bi?n cho ??ng ??i nh?ng k?t qu? th?c ti?n c?a ARIZ..." (?on Thanh Ph??ng, S? cng an, 1980).

"... Qua l?p h?c ny, l?n ??u tin ti m?i bi?t, m?i ti?p thu mn khoa h?c sng t?o... Ti ???c trang b? m?t cch c h? th?ng, b??c ??u nh?ng ?i?u h?t s?c c?n thi?t ?? t? duy sng t?o trong pht minh, sng ch?, sng ki?n, c?i ti?n. ?y l hnh trang qu gi c th? gip ti ?i su h?n, xa h?n trong l?nh v?c nghin c?u, sng t?o c?a mnh..." (Tr??ng V?nh Ch?n, d??c s?, ph khoa d??c, B?nh vi?n Ph?m Ng?c Th?ch, chi?n s? thi ?ua c?p thnh ph? hai n?m li?n, 1986).

"... V?i mn h?c ny, ti th?y r?t c?n thi?t cho t?t c? m?i ng??i, t? c? quan, x nghi?p, nng tr??ng ??n tr??ng h?c, khuy?n khch lm sao m?i ng??i c m?t s? gi? dnh ring ?? h?c mn h?c t? duy sng t?o ny, v?i ph??ng php ny khi?n con ng??i ta sng t?o, v?n minh h?n, dn tr ti?n b? xa h?n, khoa h?c h?n, ch?c ch?n x h?i s? ph?n vinh, th?nh v??ng h?n..." (L V?n Sen, qu?n ??c, X nghi?p in s? 4, chi?n s? thi ?ua 5 n?m li?n, 1986).

Cu?i cng, ng??i vi?t coi bi bo ny l cc ki?n chn thnh gp cho ??ng nhn ??i h?i VI.

(Bo "Cng Nhn Gi?i Phng" (nay l bo Ng??i Lao ??ng), ra ngy 9/10 ~ 15/10/1986)

 

Người viết: Administrator

Nh?ng ng??i tr?c ti?p s?n xu?t, tr?c ti?p lm cng tc nghin c?u khoa h?c, th??ng g?p nhi?u v?n ??, bi ton k? thu?t m vi?c tm ???c gi?i php sng t?o cho chng s? ?em l?i hi?u qu? r?t l?n. Th d?, h? sinh thi VAC l ngu?n thu nh?p l?n hi?n nay c?a nhi?u t?p th? v c nhn, song tr?ng cy ?n qu? nh? th? no ?? cy chng l?n v cho nhi?u qu?? V?n ?? t?ng n?ng su?t c nui trong ao, h? nh? th? no n?u vi?c nui dy qu l?i d?n ??n c b? s?c v ch?t hng lo?t khi th?i ti?t thay ??i? Nui g cng nghi?p nh? th? no ?? cng m?t ?i?u ki?n chu?ng tr?i v th?c ?n cho php thu ???c nhi?u th?t v tr?ng h?n, ch?t l??ng th?t l?i ngon h?n? Trong k? thu?t, cc v?n ?? c?n gi?i quy?t ngay c?ng nhi?u v k?: Cc lo?i ch?t d?o t?ng h?p, v?i mn tuyn dng lu th??ng b? xy ha lm km d?n ch?t l??ng, mu s?c s?n ph?m b? x?u ?i, v?y c?n ch?ng xy ha cho lo?i v?t li?u ny nh? th? no? K? thu?t hi?n ??i ngy cng thm nh?p su vo cu?c s?ng. Ch?t bn d?n nhi?t ?i?n l lo?i v?t li?u c kh? n?ng bi?n nhi?t n?ng thnh ?i?n n?ng v ng??c l?i. Chng ta ? s?n xu?t ???c m?t s? m?u ngu?n ?i?n dng cho sinh ho?t ? vng nng thn v mi?n ni t? ng?n ?n d?u h?a nh? ch?t bn d?n nhi?t ?i?n ny. Song lm th? no ?? t?ng ???c hi?u su?t c ch c?a ngu?n ?i?n, lm th? no ?? ?n ??nh ???c th? hi?u ngu?n ?i?n trong khi ngu?n nhi?t bn ngoi thay ??i m khng c?n dng cc thi?t b? ?n ??nh ph?c t?p?...

Thng th??ng, nh?ng v?n ?? trn ? c nhi?u gi?i php k? thu?t, song li?u c nh?ng gi?i php khc hay h?n khng v n?u c th ph??ng php tm cc gi?i php ? nh? th? no? Hi?n nay khoa h?c, k? thu?t ?ang b??c vo giai ?o?n hai c?a cu?c cch m?ng khoa h?c-k? thu?t. Thng tin v? khoa h?c, k? thu?t ch?a ??ng trong n cc gi?i php m?i, my m?i... ?ang trong giai ?o?n "bng n?". Cc chuyn gia ? tnh ton ???c r?ng vo th?p k? 50, vi?c ??i m?i thi?t b? ???c th?c hi?n sau 10-15 n?m cn hi?n nay s? ??i m?i ? ???c th?c hi?n sau 5-6 n?m, ? m?t s? ngnh th?i gian ??i m?i thi?t b? ch? cn 3-4 n?m. Vi?c ?i tm cc gi?i php k? thu?t m?i, vi?c ?? xu?t cc t??ng m?i c nhi?u tnh "hoang d", "??c ?o" l m?t yu c?u c?p bch c?a chnh b?n thn n?n khoa h?c-k? thu?t v c?a chnh b?n thn cu?c s?ng. Cc my m?i th??ng nhanh chng thay th? cc my th? h? c? trong mi tr??ng kinh doanh trn th? gi?i hi?n nay, ngh?a c?a nh?ng t??ng m?i l?i cng quan tr?ng. Li?u c ph??ng php lu?n no ?? gip nh?ng ng??i lm cng tc khoa h?c, k? thu?t v s?n xu?t ?i ??n cc t??ng m?i hay khng?

Th? gi?i v?t ch?t quanh ta th?t mun hnh mun v?. Song ?i?u k? di?u nh?t c th? ni l tuy ?a d?ng nh? v?y song th? gi?i quanh ta ??u tun theo nh?ng quy lu?t bi?n ch?ng nh?t ??nh. M?i v?t ch?t ??u ht l?n nhau ?? tun theo ??nh lu?t v?n v?t h?p d?n m nh bc h?c thin ti Niu-t?n ? khm ph ra. B?ng tu?n hon Men-?-l-p k? di?u ? bu?c cc nguyn t? ha h?c bi?n ??i tnh ch?t theo m?t tr?t t? nh?t ??nh. Nh? b?ng tu?n hon c?a mnh, nh bc h?c Nga v? ??i Men-?-l-p ? tin ?on ???c ba nguyn t? m?i. Th? gi?i s?ng (th?c, ??ng v?t) pht tri?n tun theo h?c thuy?t c?a ?c-uyn. Vi?c gi?i thch ???c v? ??p mun hnh v?n d?ng c?a th? gi?i s?ng, ngu?n g?c mun loi ? t?o nn m?t cu?c cch m?ng v? ??i nh?t trong l?ch s? nhn lo?i. Li?u th? gi?i k? thu?t, s? pht tri?n c?a k? thu?t c theo m?t quy lu?t no khng v vi?c khm ph ra cc quy lu?t ?y c l? s? t?o ra m?t cu?c cch m?ng l?n lao trong cu?c cch m?ng khoa h?c-k? thu?t ngy nay v thng qua cc quy lu?t ?y, chng ta s? hon ton c th? "tin ?on" ???c hnh d?ng, b?n ch?t c?a cc th? h? my trong t??ng lai. Bi?t ???c xu h??ng pht tri?n c?a h? k? thu?t s? gip nh?ng ng??i nghin c?u bi?t ???c "?ch" c?a mnh, ?? b? sai l?m trong khi ch?n ??i t??ng nghin c?u. ??ng tr??c s? "bng n?" thng tin ngy nay h?n lc no h?t, c?n c m?t ph??ng php lu?n no ? cho php chng ta bi?t cch quan st, ?nh gi v ??nh h??ng cho cng vi?c hng ngy c?a mnh, bi?t cch ti?p c?n t?ng ??i t??ng v k?t qu? cng vi?c c?a chng ta hon ton ph? thu?c vo cch ti?p c?n v?n ??. T?t c? nh?ng v?n ?? trn v nhi?u v?n ?? khc chung quanh cng tc sng t?o l ??i t??ng nghin c?u c?a mn khoa h?c m?i sng t?o h?c hay g?i khc l ph??ng php lu?n sng t?o.

Ngay t? khi loi v??n ng??i bi?t ch? t?o ra d?ng c? lao ??ng v tr? thnh con ng??i th?c s? cho ??n mi sau ny, v?n ?? sng t?o lun lun gy xc ??ng loi ng??i nh? v?n ?? tnh yu v?y. Nh? sng t?o, loi ng??i ? sng ch? ra ???c hng ch?c tri?u cc my mc l?n nh? v nh? chng, con ng??i ? ch? ng? ???c t?t c?. Nh? ph??ng php th? v sai hay ni nm na l ph??ng php m m?m m b?n ch?t c?a ph??ng php l th? cch ny khng ???c th th? cch khc, con ng??i ? t?o ra bi?t bao sng ch? k? di?u. Tuy v?y, ph??ng php sng t?o ny r rng ? l?c h?u v tnh km hi?u qu? c?a n, m?t nhi?u th?i gian ?? gi?i bi ton v trng ??i nhi?u vo s? may r?i, linh tnh c?a nh sng ch?, d? b? tnh tm l tr? nn khng ?p ?ng ???c s? pht tri?n nh? v? bo c?a cu?c cch m?ng khoa h?c-k? thu?t ngy nay. Lao ??ng s?n xu?t ra c?a c?i c?a loi ng??i hi?n nay c c? s? l cc dy chuy?n cng ngh? l?n v chnh v v?y vi?c ch?m c?i ti?n s?n ph?m d ch? trong m?t th?i gian ng?n c?ng lm thi?t h?i m?t s? c?a c?i v?t ch?t, n?ng l??ng kh?ng l?. Th?c ti?n s?n xu?t cng pht tri?n ?i h?i ph??ng php lu?n sng t?o cng su s?c v ph?i nng ??n m?c thnh l thuy?t, thnh m?t b? mn khoa h?c ?? ?? s?c soi r?i th?c ti?n, h??ng d?n th?c ti?n ?i ln. "Ph??ng php quan tr?ng h?n pht minh, v ph??ng php nghin c?u ?ng nh?t ??nh s? d?n ??n nh?ng pht minh cn c gi tr? h?n n?a". ? l l?i tm s? c?a c? vi?n s? Vi?n hn lm khoa h?c Lin X nh v?t l Lan-?ao ng??i ? ???c trao gi?i th??ng N-ben v? v?t l.

Hi?n nay ph??ng php lu?n sng t?o ? v ?ang ???c cc n??c cng nghi?p pht tri?n s? d?ng m?t cch r?ng ri v?i vai tr ch? ??o n?n s?n xu?t. Vi?c s? d?ng ph??ng php lu?n sng t?o ? cho nh?ng hi?u qu? kinh t? v cng to l?n. ?? c th? thc ??y s?n xu?t ?i ln, m?t vi?c lm khng th? thi?u ???c l ph?i pht huy tnh ch? ??ng sng t?o c?a t?t c? m?i ng??i trong m?i l?nh v?c ho?t ??ng c?a x h?i, ??c bi?t l trong s?n xu?t. Trang b? ki?n th?c v? ph??ng php lu?n sng t?o cho qu?n chng lao ??ng, cho cc cn b? lm cng tc khoa h?c k? thu?t l m?t vi?c lm c?n thi?t v c?n lm ngay.

(Bo "Nhn Dn", ra ngy 27/08/1987)